MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Bohumil Bartoš

 

Dátum narodenia:    18. 5. 1955
Rodinný stav:    Ženatý, dve deti, žije v Skalici.

Stručný profesný životopis:    

 • SEŠ Skalica 
 • 1974 - 1990 ekonóm v Okresnom stavebnom podniku v Senici
 • 1990 - podnikateľ v oblasti ekonomického a účtovného poradenstva 
 • 1994 - poslanec Mestského zastupiteľstva v Skalici
 • 1998 - člen Mestskej rady v Skalici, predseda komisie mládeže a športu a predseda 
 • komisie pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie
 • 2003 - zástupca primátora mesta Skalica
   

Štatút mesta Skalica § 17 uvádza, že hlavný kontrolór mesta je: 

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.
 2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca mestského zastupiteľstva, primátora, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom, iného zamestnanca mesta a s funkciou podľa osobitných zákonov.
 3. Hlavný kontrolór najmä:

vykonáva kontrolu:

 • príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenie rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií mesta,nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol mestu zverený,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade,
 • hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta,
 • čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mesta, účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

preveruje:

 • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré mesto založilo, plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov mesta a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu mesta,
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v meste,
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta na ten – ktorý rok pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,

predkladá:

 • výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,
 • mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.

Spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.
 

 1. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom.
 2. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zák. č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta a zamestnancov mesta, pokiaľ tu nie je osobitná právna úprava, s výnimkou zamestnancov mestskej polície a mestského hasičského zboru.
 3. Hlavného kontrolóra do funkcie volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k mestu končí.
 4. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu, ktorému je povinný najmenej jedenkrát polročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
 5. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá mestskému zastupiteľstvu.
 6. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
 7. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.
Telefón: +421346903103
E-mail: hlavnykontrolor@mesto.skalica.sk
vCard
Bohumil Bartoš

Úloha v org. štruktúre