MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Ing. Anton Bobrík

 

Dátum narodenia: 6. 2. 1954
Rodinný stav: Ženatý, dve deti, žije v Skalici 

Stručný profesný životopis: 

 • SPŠ Strojnícka v Dubnici nad Váhom
 • Strojnícka Fakulta SVŠT v Bratislave, zároveň ukončil pedagogické štúdium s odbornosťou vyučovať na stredných školách strojníckeho zamerania
 • Ukončil postgraduálne štúdium na VTÚ Brno, odbor riadenia strojárskych podnikov
 • 1981 - 1991 ZŤS Martin, kde sa dopracoval na pozíciu vedúci oddelenia organizácie a techniky riadenia
 • 1991 - 1995 Prednosta obecného úradu Kopčany
 • 1995 - 1996, 1998 - 2002 Prednosta mestského úradu v Gbeloch
 • 1996 - 1998 Riaditeľ Záhorských strojární, a. s., v Záhorskej Novej Vsi
 • 2003 - Prednosta Mestského úradu Skalica
 • 2006 - 2010 poslanec NR SR

1/ prednosta riadi a organizuje prácu úradu, zodpovedá za činnosť úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti.
2/ prednosta v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä priamo riadi:

 • sekretárku prednostu,
 • vedúceho oddelenia ekonomického,
 • vedúceho majetkového oddelenia
 • vedúceho oddelenia všeobecnej správy,
 • vedúceho oddelenia výstavby ,
 • vedúceho oddelenia školstva a športu,
 • vedúceho oddelenia Turistickej informačnej kancelárie,
 • vedúceho oddelenia strategického rozvoja a marketingu,
 • vedúceho oddelenia kultúry,
 • spoločný školský úrad
 • vedúceho oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

3/ koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku,
4/ schvaľuje spôsob verejného obstarávania a súťažné podmienky,
5/ rozhoduje o tuzemských pracovných cestách priamo riadených zamestnancov,
6/ podáva návrhy:

 • na zahraničné pracovné cesty zamestnancov,
 • na úpravu platových náležitostí zamestnancov,
 • na zmenu organizačného usporiadania úradu,
 • materiálov pre mestské zastupiteľstvo vypracovávané za úrad,

7/ zabezpečuje:

 • spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného úseku,
 • spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta,
 • koordináciu pracovných činností s ostatnými organizačnými útvarmi úradu,
 • dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení,
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v úrade,

8/ poskytuje súčinnosť kontrolným orgánom pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,
9/ vykonáva

 • spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti,
 • kontrolnú činnosť v kompetencii riadeného úseku,
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v úrade,
 • odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami riadeného úseku,
 • personálne činnosti voči zamestnancom riadeného úseku, najmä
 • hodnotenie pracovného výkonu,
 • návrh na organizačné, pracovno-právne a platové zaradenie,
 • návrh na systemizáciu pracovných miest priamo riadených zamestnancov,

10/ zostavuje pracovné náplne priamo riadených zamestnancov,
11/ plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.

Telefón: +421346903214
E-mail: prednosta@mesto.skalica.sk
vCard
Ing. Anton Bobrík

Úloha v org. štruktúre