MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór

Organizačné zaradenie

Samospráva

Štatút mesta Skalica § 17 uvádza, že hlavný kontrolór mesta je: 

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.
 2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca mestského zastupiteľstva, primátora, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom, iného zamestnanca mesta a s funkciou podľa osobitných zákonov.
 3. Hlavný kontrolór najmä:

vykonáva kontrolu:

 • príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenie rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií mesta,nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol mestu zverený,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade,
 • hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta,
 • čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mesta, účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

preveruje:

 • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré mesto založilo, plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov mesta a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu mesta,
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v meste,
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta na ten – ktorý rok pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,

predkladá:

 • výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,
 • mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.

Spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.
 

 1. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom.
 2. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zák. č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta a zamestnancov mesta, pokiaľ tu nie je osobitná právna úprava, s výnimkou zamestnancov mestskej polície a mestského hasičského zboru.
 3. Hlavného kontrolóra do funkcie volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k mestu končí.
 4. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu, ktorému je povinný najmenej jedenkrát polročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
 5. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá mestskému zastupiteľstvu.
 6. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
 7. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.