MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Oddelenie všeobecnej správy

Organizačné zaradenie

Samospráva > Mestský úrad

Oddelenie všeobecnej správy sa člení:

1. referát správny
2. referát organizačno – hospodárskych služieb
3. referentské miesto – referent personálny
4. referát informatiky

 

1/ Referát správny sa člení sa na referentské miesta:

a) právnik
b) evidencia obyvateľstva
c) osvedčovanie
d) krízové riadenie
e) referent pre mestské zastupiteľstvo
f) Matričný úrad

Referát správny:

 • zabezpečuje komplexné právne služby mestu a organizáciám podriadeným mestu,
 • v spolupráci s ostatnými útvarmi úradu, s legislatívnymi orgánmi a ostatnými kompetentnými orgánmi a organizáciami koordinuje prípravu právnych predpisov mesta a zodpovedá za ich konečnú prípravu v súlade s platnými právnymi predpismi SR,
 • poskytuje právne poradenstvo ostatným útvarom úradu, orgánom mestského zastupiteľstva a organizáciám podriadeným mestu,
 • vedie dokumentáciu právnych predpisov,
 • vedie evidenciu všeobecne záväzných nariadení,
 • zabezpečuje agendu súvisiacu so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
 • pripravuje a vypracúva alebo spolupracuje pri vypracúvaní interných právnych noriem mesta, vedie ich evidenciu,
 • vypracúva vnútorné a pracovno – právne organizačné normy,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta,
 • vedie evidenciu verejných zhromaždení na území mesta Skalica,
 • zabezpečuje krízové riadenie v situácii mimoriadneho času vojny a vojnového stavu,
 • v rámci mesta koordinuje zabezpečenie volieb a referenda,
 • vedie evidenciu o poslancoch a komisiách a ich činnosti,
 • vykonáva a zabezpečuje styk s poslancami a komisiami mestského zastupiteľstva,
 • vykonáva agendu evidencie obyvateľstva,
 • vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy mesta,
 • zabezpečuje krízové riadenie situácií mimo času vojny a vojnového stavu,
 • zabezpečuje úlohy hospodárskej mobilizácie v rozsahu platných právnych predpisov,
 • podieľa sa na koordinácii záchranného systému v rozsahu platných právnych predpisov,
 • spracováva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany mesta,
 • spracováva rozbory plnenia úloh COO v pôsobnosti mesta,
 • aktualizuje dokumentáciu vytvorených jednotiek COO pre potreby mesta,
 • spracováva a vedie prehľad MTZ jednotiek COO mesta,
 • aktualizuje zoznam osôb poverených k preberaniu správ o vyhlásení vyšších stupňov pohotovosti,
 • upresňuje Plán varovania obyvateľstva mesta,
 • plní úlohy civilnej ochrany obyvateľstva,
 • aktualizuje Plán ochrany obyvateľstva mesta v prípade vzniku mimoriadnych udalostí,
 • koordinuje plnenie úloh COO s právnickými a fyzickými osobami na území mesta,
 • podieľa sa na príprave a realizácii záchranných prác,
 • v súčinnosti s komisiou pre ukrytie navrhuje vhodné ochranné stavby na ukrytie obyvateľstva,
 • realizuje úlohy informačného systému COO na území mesta,
 • zabezpečuje prípravu jednotiek COO mesta,
 • zabezpečuje preventívno – výchovnú a propagačnú činnosť pre obyvateľstvo na úseku COO,
 • zabezpečuje revízie a ciachovanie dozimetrickej techniky,
 • spracováva a navrhuje primátorovi príkazy o vyhlasovaní a odvolaní mimoriadnej situácie a realizácii záchranných prác,
 • spracováva Plán evakuácie obyvateľstva mesta,
 • podieľa sa na oslobodení osôb podliehajúcich brannej povinnosti príslušnej vojenskej správe,
 • vykonáva inventarizáciu materiálu COO v pôsobnosti mesta,
 • zabezpečuje prípravné práce bezpečnostného projektu pri ochrane osobných údajov a jeho implementáciu v pôsobnosti mestského úradu,
 • zabezpečuje spracovanie metodiky pre zamestnancov úradu, mestskej polície, primátora a zástupcu primátora súvisiacu so zákonom o ochrane osobných údajov a ich koordináciu v pôsobnosti úradu,
 • zabezpečuje oznámenie a zverejnenie mestských nariadení na úradnej tabuli,
 • zabezpečuje podklady pre rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje reprezentačné záležitosti mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje spoluprácu orgánov samosprávy mesta s politickými stranami a záujmovými organizáciami,
 • zabezpečuje prácu matričného úradu,
 • pripravuje podklady na tvorbu rozpočtu mesta podľa rozsahu svojej pôsobnosti,
 • vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií,
 • vedie centrálnu evidenciu priestupkov.

 

2/ Referát hospodársko – organizačných služieb sa člení na referentské miesta:                                   

a) BOZP a PO
b) podateľne
c) autodopravy
d) upratovacích prác
e) aktivačných prác
f) verejnoprospešných prác

Referát hospodársko – organizačných služieb:

 • dohliada na technický stav budov v majetku mesta (hasičská zbrojnica, centrum voľného času, mestský úrad)
 • zabezpečuje bežnú prevádzku, údržbu a opravy budov a ostatného  majetku mesta a vecne overuje údaje na faktúrach, vzťahujúcich sa k dodávkam na tomto úseku, (elektrina, voda, plyn, telekomunikačné služby),
 • zabezpečuje revízie (hasičská zbrojnica, centrum voľného času, mestský úrad),
 • zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov Mesta Skalica, Materskej školy, Základných škôl, Základnej umeleckej školy, a vedie komplexnú evidenciu dokladov,
 • podieľa sa v rozsahu pôsobnosti mesta na plnení úloh ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečuje archivovanie  a skartáciu agendy referátu,
 • vykonáva archívnu službu úradu,
 • vedie centrálny protokol pošty, pracuje s modulom písomnosti v ISM,
 • zabezpečuje styk úradu s Poštovým úradom,
 • plní funkciu centrálnej podateľne mesta,
 • zabezpečuje zapožičiavanie priestorov,
 • organizuje osobnú autodopravu úradu,
 • organizuje upratovacie práce úradu a mestskej polície,
 • zabezpečuje podklady pre Mestský hasičský zbor,
 • zabezpečuje agendu súvisiacu s aktivačnou činnosťou,
 • spolupracuje s obchodnou spoločnosťou SMM, s.r.o. v činnostiach súvisiacich s organizáciou aktivačných prác v meste,
 • pripravuje podklady na tvorbu rozpočtu mesta v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia,  mimo sťažností na zamestnancov mesta,
 • zabezpečuje agendu a vykonávanie verejnoprospešných činností zamestnancami zamestnaných podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

 

3/ referentské miesto – referent personálny:

 • vypracúva návrh rozpočtu mzdových prostriedkov zamestnancov, poslancov a jeho zmeny,
 • posudzuje zaraďovanie do platových tried a systemizáciu pracovných miest zamestnancov mesta,
 • vedie komplexnú agendu v oblasti pracovno – právnych záležitostí zamestnancov mesta, škôl a školských zariadení,
 • vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie,
 • zabezpečuje výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest,
 • zodpovedá za dodržiavanie legislatívnych predpisov týkajúcich sa personálnej oblasti zamestnancov mesta,
 • vypracúva koncepcie vzdelávania zamestnancov úradu a mestskej polície,
 • pripravuje podklady na podávanie projektov v oblasti vzdelávania,
 • zabezpečuje agendu absolventskej praxe a organizuje činnosť absolventskej praxe,
 • zabezpečuje agendu povinného trestu práce,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.

 

4/ Referát informatiky sa člení na referentské miesta:                                    

                                          a) informatiky
                                          b) informačného systému samosprávy a GIS

Referát informatiky:

 • vykonáva funkciu správcu mestského informačného systému,
 • zabezpečuje diagnostiku informačného systému,
 • udržuje dáta v informačnom systéme,
 • komplexne zabezpečuje ochranu, zálohovanie a bezpečnosť dát v informačnom systéme,
 • vykonáva funkciu správcu mestského informačného systému,
 • zabezpečuje funkcie schopnosť technických a programových prostriedkov informačného systému mesta,
 • sleduje a vyhodnocuje efektívnosť mestského informačného systému, predkladá návrhy na zmeny a zlepšenia vrátane finančnej špecifikácie,
 • zabezpečuje poradenstvo a zaškoľovanie pre účastníkov a užívateľov mestského informačného systému,
 • zabezpečuje starostlivosť o internetovú stránku mesta, o telefónnu ústredňu, o elektronickú a kancelársku techniku,
 • zabezpečuje archiváciu digitálnych produktov,
 • obnovuje a aktualizuje súbory geodetických informácií geografického systému mesta Skalica,
 • vykonáva administratívu geografického informačného systému katastrálneho územia Skalica vrátane územnej plánovacej dokumentácie,
 • vykonáva administratívu geografického portálu mesta Skalica,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta.