MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Prednosta MsÚ

Organizačné zaradenie

Samospráva > Mestský úrad

1/ Prednosta riadi a organizuje prácu úradu, zodpovedá za činnosť úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti.

2/ Prednosta v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä

a) priamo riadi

 • sekretárku prednostu,
 • vedúceho oddelenia ekonomického,
 • vedúceho  majetkového oddelenia,
 • vedúceho  oddelenia všeobecnej správy,
 • vedúceho oddelenia výstavby,
 • vedúceho oddelenia školstva a športu,
 • vedúceho oddelenia kultúry,
 • spoločný školský úrad,
 • vedúceho oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva,
 • vedúceho oddelenia strategického rozvoja a marketingu,
 • vedúceho oddelenia turistickej informačnej kancelárie,

b) koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku,

c) schvaľuje spôsob verejného obstarávania a súťažné podmienky,

d) rozhoduje o tuzemských pracovných cestách priamo riadených zamestnancov,

e) podáva návrhy

 • na zahraničné pracovné cesty zamestnancov,
 • na úpravu platových náležitostí zamestnancov,
 • na zmenu organizačného usporiadania úradu,
 • materiálov pre mestské zastupiteľstvo vypracovávané za úrad,

f) zabezpečuje

 • spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného úseku,
 • spoluprácu s organizáciami  v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta,
 • koordináciu pracovných činností s ostatnými organizačnými útvarmi úradu,    
 • dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení,
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v úrade,

g) poskytuje súčinnosť kontrolným orgánom pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,

h) vykonáva

 • spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti,
 • kontrolnú činnosť v kompetencii riadeného úseku,
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v úrade,
 • odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami riadeného úseku,
 • personálne činnosti voči zamestnancom riadeného úseku, najmä
 • hodnotenie pracovného výkonu,
 • návrh na organizačné, pracovno-právne a platové zaradenie,
 • návrh na systemizáciu pracovných miest priamo riadených zamestnancov,

ch) zostavuje pracovné náplne priamo riadených zamestnancov,

i) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.