MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Výber jazykov

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

VERZIA WEBU PRE SENIOROV

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

Mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Postup pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení upravuje § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Návrh nariadenia zverejní mesto:
jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia na internetovej adrese mesta alebo iným spôsobom v meste obvyklým.

Pripomienky fyzických a právnických osôb k návrhu nariadenia:  
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Prijatie nariadenia: 
Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny poslancov prítomných na zasadnutí. Vyhlásenie nariadenia: Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v meste obvyklým. Všeobecne záväzné nariadena Mesta Skalica sú uverejnené na internetovej stránke mesta Skalica www.skalica.sk . A k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Skalici, oddelenie všeobecnej správy.

 
Por.č. Názov zo dňa účinnosť garant
1. VZN Mesta Skalica č. 2/1995 o zriadení Mestskej polície Skalica 26.4.1995 15.5.1995 MsP
  zmena č. 1/1998 25.6.1998 10.7.1998 MsP
  zmena č. 1/2013 31.10.2013 15.11.2013 MsP
2. VZN Mesta Skalica č. 1/2005 o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade na území mesta 15.12.2005 1.1.2006 OV MsÚ
3. VZN Mesta Skalica č. 3/2006 o postupoch vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kuratele 13.4.2006 3.5.2006 OSSaZ MsÚ
  zmena č. 1/2009 19.3.2009 4.4.2009 OSSaZ MsÚ
4. VZN Mesta Skalica č. 4/2006, ktorým sa stanovuje Poriadok pre rekreačnú oblasť Zlatnícka dolina 8.6.2006 25.6.2006 SMM OM MsÚ MsP
5. VZN Mesta Skalica č. 1/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica 19.6.2008 5.7.2008 OV MsÚ
6. VZN Mesta Skalica č. 1/2009 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 19.3.2009 4.4.2009 OŠaŠ SŠÚ
  zmena č. 1/2015 14.10.2015 30.10.2015 OŠaŠ SŠÚ
7. VZN Mesta Skalica č. 3/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica 19.3.2009 4.4.2009 OSSaZ MsÚ
  zmena č. 1/2009 10.12.2009 1.1.2010 OSSaZ MsÚ
8. VZN Mesta Skalica č. 5/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2009 23.4.2009 9.5.2009 OV MsÚ SSÚ
9. VZN Mesta Skalica č. 7/2009 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Skalica 10.12.2009 1.1.2010 OV MsÚ OE MsÚ
10. VZN Mesta Skalica č. 3/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2010 20.5.2010 20.6.2010 OV MsÚ SSÚ
11. VZN Mesta Skalica č. 4/2010, ktorým sa určujú názvy ulíc na území mesta Skalica 24.6.2010 10.7.2010 OV MsÚ OVS MsÚ
  zmena č. 1/2012 15.3.2012 31.3.2012 OV MsÚ OVS MsÚ
  zmena č. 2/2012 28.6.2012 14.7.2012 OV MsÚ OVS MsÚ
  zmena č. 1/2016 4.5.2016 20.5.2016 OV MsÚ OVS MsÚ
12. VZN Mesta Skalica č. 1/2011, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica 10.3.2011 26.3.2011 OM MsÚ OSSaZ MsÚ
13. VZN Mesta Skalica č. 4/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Skalica 14.4.2011 30.4.2011 SMM OM MsÚ
14. VZN Mesta Skalica č. 5/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác na území mesta Skalica 19.5.2011 4.6.2011 OVS MsÚ
15. VZN Mesta Skalica č. 6/2011, ktorým sa stanovuje Trhový poriadok 19.5.2011 4.6.2011 SMM OM MsÚ MsP
16. VZN Mesta Skalica č. 10/2011 o spôsobe určenia úhrad a výške úhrady za poskytnutú sociálnu starostlivosť v Zariadení pre seniorov Skalica 4.8.2011 1.9.2011 Zariadenie pre seniorov
  zmena č. 1/2012 13.12.2012 1.4.2013 Zariadenie pre seniorov
17. VZN Mesta Skalica č. 11/2011 o riešení krízových situácií v zásobovaní pitnou vodou na území mesta Skalica 29.9.2011 15.10.2011 OVS MsÚ
18. VZN Mesta Skalica č. 12/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 1/2011 29.9.2011 15.10.2011 OV MsÚ
19. VZN Mesta Skalica č. 17/2011 o hospodárení s majetkom mesta Skalica 8.12.2011 1.1.2012 OM MsÚ OE MsÚ
20. VZN Mesta Skalica č. 1/2012 o opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 19.4.2012 5.5.2012 OV MsÚ MsP
21. VZN Mesta Skalica č. 2/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 19.4.2012 1.1.2013 OV MsÚ
22. VZN Mesta Skalica č. 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad 19.4.2012 1.7.2012 OSSaZ MsÚ
  zmena č. 1/2015 9.12.2015 1.1.2016 OSSaZ MsÚ
23. VZN Mesta Skalica č. 4/2012 o miestnych daniach 13.12.2012 1.1.2013 OE MsÚ
  zmena č. 1/2014 13.11.2014 3.12.2014 OE MsÚ
  zmena č. 1/2015 14.10.2015 1.1.2016 OE MsÚ
24. VZN Mesta Skalica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Skalica 13.12.2012 1.1.2013 OV MsÚ OE MsÚ
  zmena č. 1/2015 9.12.2015 1.1.2016 OV MsÚ OE MsÚ
25. VZN Mesta Skalica č. 6/2012 o dani za ubytovanie 13.12.2012 1.1.2013 OE MsÚ
  zmena č. 1/2014 13.11.2014 3.12.2014 OE MsÚ
26. VZN Mesta Skalica č. 1/2013 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov 14.3.2013 30.3.2013 oddelenie TIK MsÚ
27. VZN Mesta Skalica č. 2/2013 o spôsobe určenia úhrad a výške úhrady za poskytnutú sociálnu starostlivosť v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov 31.10.2013 1.1.2014 JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov
28. VZN Mesta Skalica č. 1/2014 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta 23.1.2014 7.2.2014 OŠaŠ SŠÚ
29. VZN Mesta Skalica č. 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach 26.6.2014 1.9.2014 OŠaŠ SŠÚ
  zmena č. 1/2015 14.10.2015 30.10.2015 OŠaŠ SŠÚ
  zmena č. 2/2015 9.12.2015 1.2.2016 OŠaŠ SŠÚ
  zmena č. 1/2016 16.3.2016 1.4.2016 OŠaŠ SŠÚ
30. VZN Mesta Skalica č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica 14.10.2015 30.10.2015 OSSaZ MsÚ MsP
31. VZN Mesto Skalica č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica 14.10.2015 30.10.2015 OV MsÚ MsP
32. VZN Mesta Skalica č. 3/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 1/2015 9.12.2015 25.12.2015 OV MsÚ SSÚ
  2.1 komplexný výkres priestorového usporiadania 1:10000      
  2.2 komplexný výkres priestorového usporiadania 15000      
  3.1 komplexný výkres priestorového usporiadania a VP stavby 1:10000      
  3.2 komplexný výkres priestorového usporiadania a VP stavby 1:5000      
33. VZN Mesta Skalica č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica 9.12.2015 1.1.2016 OŠaŠ SŠÚ
  zmena č. 1/2016 16.3.2016 1.4.2016 OŠaŠ SŠÚ
  zmena č. 2/2016 22.6.2016 8.7.2016 OŠaŠ SŠÚ
34.

VZN Mesta Skalica č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica

22.6.2016 8.7.2016 OV MsÚ

 

Por.č. Názov garant
1. VZN Mesta Skalica č. 2/1995 o zriadení Mestskej polície Skalica MsP
2. VZN Mesta Skalica č. 1/2005 o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade na území mesta OV MsÚ
3. VZN Mesta Skalica č. 3/2006 o postupoch vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kuratele OSSaZ MsÚ
4. VZN Mesta Skalica č. 4/2006, ktorým sa stanovuje Poriadok pre rekreačnú oblasť Zlatnícka dolina SMM OM MsÚ MsP
5. VZN Mesta Skalica č. 1/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica OV MsÚ
6. VZN Mesta Skalica č. 1/2009 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole OŠaŠ SŠÚ
7. VZN Mesta Skalica č. 3/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica OSSaZ MsÚ
8. VZN Mesta Skalica č. 5/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2009 OV MsÚ SSÚ
9. VZN Mesta Skalica č. 7/2009 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Skalica OV MsÚ OE MsÚ
10. VZN Mesta Skalica č. 3/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2010 OV MsÚ SSÚ
11. VZN Mesta Skalica č. 4/2010, ktorým sa určujú názvy ulíc na území mesta Skalica OV MsÚ OVS MsÚ
12. VZN Mesta Skalica č. 1/2011, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica OM MsÚ OSSaZ MsÚ
13. VZN Mesta Skalica č. 4/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Skalica SMM OM MsÚ
14. VZN Mesta Skalica č. 5/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác na území mesta Skalica OVS MsÚ
15. VZN Mesta Skalica č. 6/2011, ktorým sa stanovuje Trhový poriadok SMM OM MsÚ MsP
16. VZN Mesta Skalica č. 10/2011 o spôsobe určenia úhrad a výške úhrady za poskytnutú sociálnu starostlivosť v Zariadení pre seniorov Skalica Zariadenie pre seniorov
17. VZN Mesta Skalica č. 11/2011 o riešení krízových situácií v zásobovaní pitnou vodou na území mesta Skalica OVS MsÚ
18. VZN Mesta Skalica č. 12/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 1/2011 OV MsÚ
19. VZN Mesta Skalica č. 17/2011 o hospodárení s majetkom mesta Skalica OM MsÚ OE MsÚ
20. VZN Mesta Skalica č. 1/2012 o opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev OV MsÚ MsP
21. VZN Mesta Skalica č. 2/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia OV MsÚ
22. VZN Mesta Skalica č. 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad OSSaZ MsÚ
23. VZN Mesta Skalica č. 4/2012 o miestnych daniach OE MsÚ
24. VZN Mesta Skalica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Skalica OV MsÚ OE MsÚ
25. VZN Mesta Skalica č. 6/2012 o dani za ubytovanie OE MsÚ
26. VZN Mesta Skalica č. 1/2013 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov oddelenie TIK MsÚ
27. VZN Mesta Skalica č. 2/2013 o spôsobe určenia úhrad a výške úhrady za poskytnutú sociálnu starostlivosť v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov
28. VZN Mesta Skalica č. 1/2014 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta OŠaŠ SŠÚ
29. VZN Mesta Skalica č. 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach OŠaŠ SŠÚ
30. VZN Mesta Skalica č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica OSSaZ MsÚ MsP
31. VZN Mesto Skalica č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica OV MsÚ MsP
32. VZN Mesta Skalica č. 3/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 1/2015 OV MsÚ SSÚ
  2.1 komplexný výkres priestorového usporiadania 1:10000  
  2.2 komplexný výkres priestorového usporiadania 15000  
  3.1 komplexný výkres priestorového usporiadania a VP stavby 1:10000  
  3.2 komplexný výkres priestorového usporiadania a VP stavby 1:5000  
33. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica OŠaŠ SŠÚ