MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Majetok mesta

 
Majetok obce (mesta) je jedným zo základných, ústavou SR garantovaných pilierov ekonomickej samostatnosti obce a nezávislosti rozhodovania o užívaní majetku. Slúži na plnenie zákonom vymedzených kompetencií obce. Majetok obce môže byť nástrojom na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ale aj vlastnej podnikateľskej činnosti obce. Zákon obci ukladá majetok zveľaďovať a zhodnocovať.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o hospodárení s majetkom upravuje najmä hospodárenie s vlastným hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta, majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol Mestu Skalica zverený, práva a povinnosti právnických osôb založených alebo zriadených Mestom Skalica, postup prenechávania majetku do užívania fyzickým a právnickým osobám, ako aj nakladanie s cennými papiermi, spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených mestom alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom a úkony právnických osôb založených a zriadených Mestom Skalica podliehajúce schváleniu orgánmi mesta a bližšie vymedzuje majetok mesta, nakladanie s ním, jeho nadobúdanie a odpredaj, poskytovanie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta. 
 
Stav majetku Mesta Skalica v € k 31.12. 2015 
Názov majetku
Účet
PS k 1.1.
Prírastky
Úbytky
KS k 31.12.
Dlhodobý NHM – softvér
013
155 893,83
4 501,80
0,00
160 395,63
Dlhodobý NHM – ostatný
019
57 276,11
0,00
0,00
57 276,11
Dlhodobý HM – stavby
021
43 982 277,73
1 222 009,20
1 238 280,04
43 966 006,89
Dlhodobý HM – stroje, prís., zar.
022
1 597 164,32
4 415,29
3 846,54
1 597 733,07
Dlhodobý HM – dopr. prostriedky
023
238 900,30
0,00
6 451,74
232 448,56
Dlhodobý HM – pest. celky TP
025
8 976 408,92
105 668,75
0,00
9 082 077,67
Drobný hmotný investičný majetok
028
1 205,00
723,84
0,00
1 928,84
Dlhodobý HM ostatný
029
0,00
1 235 356,38
0,00
1 235 356,38
Dlhodobý HM – pozemky
031
3 745 697,75
14 255 192,17
100 963,16
17 899 926,76
Dlhodobý HM – umelecké diela
032
257 673,65
0,00
730,27
256 943,38
Obstaranie dlhodobého NM
041
0,00
14 365,64
5 225,64
9 140,00
Obstaranie dlhodobého HM
042
1 385 425,18
456 300,64
1 270 642,63
571 083,19
Obstaranie dlhodobého FM
043
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00
Dlhodobý FM – pod CP
061
10 329 078,00
500 000,00
0,00
10 829 078,00
Dlhodobý FM – pod CP
062
1 263 141,56
0,00
0,00
1 263 141,56
Dlhové CP
063
7 404 155,95
0,00
0,00
7 404 155,95
Oprávky k softvéru
073
148 830,71
2 975,83
0,00
151 806,54
Oprávky k ost. dlhodob. NHM
079
11 711,00
2 868,00
0,00
14 579,00
Oprávky k stavbám
081
16 263 435,78
1 346 094,33
2 923,66
17 606 606,45
Oprávky k stroj., prístroj., zariad.
082
922 856,90
175 565,95
3 846,54
1 094 576,31
Oprávky k dopr. prostriedkom
083
152 614,82
25 984,08
1 516,17
177 082,73
Oprávky k pest. celkom
085
8 781 856,63
111 417,85
0,00
8 893 274,48
Oprávky k ostatnému DHM
089
0,00
162 965,44
0,00
162 965,44
Opravná položka k DHM
094
365 484,52
0,00
51 176,85
314 307,67
Zásoby – materiál
112
933,58
15 891,18
15 915,82
908,94
Drobný hmotný majetok
751
308 024,37
29 372,88
15 048,91
322 348,34
Drobný zapožičaný
752
19 138,58
0,00
0,00
19 138,58
V správe
753
9 900 698,29
80 278,50
49 392,16
9 931 584,63
V nájme
754
37 700,45
0,00
0,00
37 700,45

 


Zodpovedá: Ing. Emil Vajla