MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Životné prostredie
 

A. Ochrana prírody a krajiny 
Legislatíva v platnom znení:

  • zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
  • vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.
  • vyhláška MŽP č. 492/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z.
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
  • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Vydanie súhlasu na výrub dreviny

B. Ovzdušie
Legislatíva v platnom znení:

  • zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
  • zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Povolenie stavby malého znečisťovania ovzdušia

C. Vody
Legislatíva v platnom znení:

  • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
  • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby