Skalica

Aktuálne informácie v Skalici

Mesto zriadilo formu telefonického dištančného poradenstva

OZNAM PRE CESTUJÚCICH MHD

Na základe vývoja situácie pri rozširovaní vírusu COVID-19 počas vyhlásenia mimoriadneho stavu v SR Mesto Skalica pristúpilo k úprave platného cestovného poriadku MHD, a to tak, že na obdobie od 23.03.2020 do odvolania budú spoje premávať denne v čase od 07:00 do 11:54, teda 8 doobedňajších spojov (čísla spojov 5,7,9,11,13,15,19,21) a od 13:00 do 16:54, teda 8 poobedných spojov (čísla spojov 27,29,31,33,35,37,39,41).

Cestovný poriadok

 

Výzva pre občanov, dobrovoľníkov a prevádzky mesta Skalica

Mesto Skalica vyzýva všetky právnické a fyzické osoby, dobrovoľníkov, ktorí môžu poskytnúť materiál, služby, stravu v súvislosti s rozšírením koronavírusu, aby zaslali svoj kontakt na hrebickova.eliska@mesto.skalica.sk v tvare:

 • Názov firmy / meno priezvisko
 • Kontakt - email / telefón
 • Druh pomoci (výroba rúška, ochranné rukavice, rozvoz jedla a pod.) 

Účelom je vytvorenie a zverejnenie databázy kontaktov na webovom sídle mesta k materiálovému a stravovaciemu zabezpečeniu v súčasnej krízovej situácii na pomoc občanom v núdzi.

Odoslanie osobných údajov je pokladané za súhlas s ich spracovaním a zverejnením na účely vytvorenia databázy kontaktov na webovom sídle mesta k materiálovému a stravovaciemu zabezpečeniu.

Krízový štáb mesta Skalica zo zasadnutia 17.3.2020 inforumje..

Neorganizovanie domových schôdzí a písomného hlasovania. Ústredný krízový štáb SR rozhodol, že od utorka 10. 3. 2020 na 14 dní platí plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí. Vo vzťahu k správe bytových domov odporúčame neorganizovať schôdze a zhromaždenia minimálne počas nasledujúcich 14 dní, teda do 24. marca 2020 a písomné hlasovania o konkrétnych otázkach odložiť na neskôr. Z dôvodu vydania plošného zákazu nebude možné neorganizovanie schôdzí považovať za porušovanie spotrebiteľských práv a tak za túto „nečinnosť“ ani nebude možné udeľovať sankcie. Pokutu je možné uložiť len za porušenie nariadenej karantény. 

Zatvorenie prevádzok správcovských kancelárií. V súčasnosti je potrebné, aby sa každý občan, či už ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba zachoval zodpovedne vo vzťahu k ostatným obyvateľom SR, s ktorými prichádza do kontaktu. Z tohto dôvodu sa nariadenie Ústredného krízového štábu SR vzťahuje aj na kancelárie a prevádzky správcov, ktorí sú povinní pre verejnosť zavrieť všetky svoje prevádzky a nevyhnutné požiadavky vlastníkov riešiť prostredníctvom emailovej komunikácie alebo telefonicky. Za neposkytnutie úradných hodín nemôže byť správca Slovenskou obchodnou inšpekciou v takejto situácií sankcionovaný. 

Pozor na podvodníkov s falošnými testami na COVID-19. Aktuálna situácia ponúka mnoho možností pre podvodníkov, ktorí chcú podvodnými praktikami neoprávnene získať finančné prostriedky alebo obhliadnuť ten ktorý byt. Je potrebné upozorniť obyvateľov bytových domov, predovšetkým starších občanov, na tieto nekalé praktiky podvodníkov. Boli zaznamenané prípady, kedy sa podvodníci snažili dostať do bytov pod zámienkou vykonania testu obyvateľov na COVID19. Testovanie obyvateľstva SR zatiaľ prebieha iba ak o to obyvateľ sám požiada a má pozitívnu cestovateľskú anamnézu a symptómy nákazy, prípadne ak s nakazeným prišiel do priameho kontaktu. Je potrebné aby boli obyvatelia bytových domov obozretní a zamedzili takýmto osobám vstup do bytových domov, prípadne zavolali políciu. 

Vzhľadom na preventívne opatrenia súvisiace s možnosťou šírenia koronavírusu, Mesto Skalica od dňa 16.03. 2020 uzatvára Mestské centrum sociálnych služieb Štíbor , vrátane oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Prerušuje v Turistickej kancelárii mesta Skalica kopírovacie služby a pozastavuje predaj lístkov na podujatie Trdlofest.

16.3.2020


V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 dňa 13. marca opäť zasadal Krízový štáb mesta Skalica pod vedením primátorky Anny Miernej.

Prerokované boli dva aktuálne dokumenty, ktoré vydal Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky - Súhrn opatrení na stiahnutie a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk

Zároveň sa členovia štábu uzniesli na týchto opatreniach:

 • Ruší sa rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva Skalica plánované na 18. marca 2020, Mestskej rady a zároveň všetky rokovania odborných komisií mestského zastupiteľstva do odvolania
 • Mestský úrad bude naďalej pracovať pre verejnosť v obmedzenom režime. Pre verejnosť budú k dispozícií pracoviská:
  • Podateľňa
  • Evidencia obyvateľstva
  • Matrika
  • Pokladňa
  • Turistická informačná kancelária

V režime:

 • Pondelok od 8.00 do 11.00
 • Utorok zatvorené
 • Streda od 13.00 do 16.00
 • Štvrtok zatvorené
 • Piatok od 8.00 do 11.00

Ostatné pracoviská budú fungovať s vylúčením priameho kontaktu s verejnosťou. Mesto Skalica žiada občanov, aby do spomínaných pracovísk MsÚ prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky ochorenia.

V prípade potreby služieb môžu občania úrad kontaktovať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailových adries a telefónnych čísel: kontakty/

 • Od 13. marca 2020 platí obmedzenie organizovania sobášov a pohrebov iba v úzkom kruhu blízkych, v prípade sobášov v obradnej sieni MsÚ v maximálnom počte 15 ľudí. V súlade s Rozhodnutím ÚVZ SR č. OLP/2405/84443 zo dňa 9. 3. 2020 vyzývame verejnosť - účastníkov pohrebných obradov, aby došlo k minimalizácii počtu osôb. Mesto vyzýva všetkých občanov, aby zvážili svoj zdravotný stav, cestovateľskú anamnézu a správali sa zodpovedne. Zároveň neodporúčame, aby sa smútočných obradov zúčastňovali seniori, vzhľadom na to, že patria k najrizikovejšej skupine. Počas smútočných občianskych obradov sa neodporúča kondolovať smútiacej rodine. Pohrebné obrady v obradných miestnostiach budú obmedzené maximálne na 15 ľudí. Ostatní účastníci musia byť v otvorenom priestore mimo obradnú miestnosť.

Všetky preventívne opatrenia sú v súlade s vyhláseniami a usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky.

Primátorka Skalica Anna Mierna: „Chcem poprosiť občanov, aby zachovali pokoj a rozvahu, rešpektovali tieto preventívne opatrenia, sledovali webovú stránku mesta Skalica, Mobilný Rozhlas Mesta Skalica i oficiálnu facebookovú stránku mesta Skalica. Chcem poďakovať všetkým zdravotníckym pracovníkom za ich zodpovedný prístup. Chráňte seba a svojich najbližších.“

https://skalica.mobilnyrozhlas.sk/
https://www.facebook.com/strankamestaskalica

13.3.2020


Vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k vírusu COVID19 a na základe odporúčania Krízového štábu Mesta Skalica vydávam

n a r i a d e n i e  p r i m á t o r k y  č. 3/2020

S platnosťou od 14.3.2020 do 27.3.2020 vrátane

 • sa rušia všetky športové, kultúrne a iné podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom
 • sa rušia všetky aktivity a podujatia v materských a základných školách, školských zariadeniach a areáloch škôl
 • sa uzatvárajú pre klientov, návštevníkov a žiakov: Základná umelecká škola, Centrum voľného času, a športoviská v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Skalica
 • upravujú sa úradné hodiny na Mestskom úrade v Skalici nasledovne:
  všetky oddelenia budú pre verejnosť uzatvorené, odporúčame občanom využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu, otvorené bude Klientské centrum (podateľňa, pokladňa, overovanie, matrika, evidencia obyvateľov), Turistická informačná kancelária a to v nasledujúcich časoch:

  v pondelok od 8:00 do 11:00 hod.
  v stredu od 13:00 do 16:00
  v piatok od 8:00 do 11:00
 • odporúčame súkromným osobám obmedziť organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, na ktorých sa zúčastňuje 30 a viac účastníkov

Týmto nariadením sa ruší nariadenie č. 1/2020.
Nariadenie primátorky nadobúda účinnosť od 14. marca 2020.

13.3.2020


Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 prinášame obyvateľom mesta balíček odporúčaní a informácií o situácii v meste, a to s poukazom na usmernenie Ministerstva Vnútra SR pre obce a mestá o opatreniach zo zasadnutia Ústredného krízového štábu. 

Zároveň prosíme občanov, aby nepodliehali panike a venovali zvýšenú pozornosť najmä preventívnym opatreniam.

Mesto Skalica  

 • odporúča právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území mesta obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia
 • obmedzuje organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí  vo svojej pôsobnosti. O zrušených a preložených podujatiach budú občania informovaní na webových stránkach mesta a regionálnych mediách
 • dôrazne vyzýva organizátorov prípadných verejných zhromaždení a podujatí, aby prijali také opatrenia, ktoré zabránia potencionálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení
 • zakazuje návštevy v zariadeniach verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

Ing. Anna Mierna
primátorka mesta
9.3.2020


V súvislosti s preventívnymi opatreniami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu ÚVZ SR v súvislosti so šírením koronavírusu, oznamujeme všetkým klientom Štíbora - Mestského centra sociálnych služieb, že do odvolania sú zrušené:

 • aktivity a podujatia centra – vrátane seniorského premietania kina vo štvrtok 12.03.2020,
 • bude zatvorená rehabilitácia a procedúry na Štíbore (meranie krvných hodnôt, cvičenie, kozmetika, pedikúra a masáže),
 • nebudú sa konať spoločné stretnutia a zasadnutia organizácíí sídliacich na Štíbore – Jednota a Klub dôchodcov, Organizácie sluchovo, zrakovo, telesne a mentálne postihnutých občanov a Ligy proti rakovine.

O obnovení činnosti centra a organizácií Vás budeme informovať prostredníctvom záhoráckeho rádia, FB Štíbor a webových stránok Mesta Skalica. 

9.3.2020

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30