Skalica

Alena Machlicová

 • vedie evidenciu dotácií na prenesený výkon v pôsobnosti stavebného úradu a ich vyúčtovanie
 • rozúčtováva výdavky stavebného úradu pre obce, ktoré podliehajú stavebnému úradu
 • vedie evidenciu dotácií v pôsobnosti školského úradu
 • vedie evidenciu dotácií ŠFRB
 • vedie evidenciu dotácií pre školstvo a vykonáva úhrady jednotlivým školským subjektom
 • pripravuje podklady k úhrade na úseku originálnych kompetencií v školstve podľa schváleného rozpočtu mesta
 • vedie evidenciu dotácií na úseku matrík a vykonáva ich vyúčtovanie
 • vykonáva evidenciu dotácií na úseku sociálnych služieb a vykonáva vyúčtovanie
 • vykonáva evidenciu ostatných dotácií a stým spojených administratívnych prác
 • vykonáva sledovanie výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu a ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom
 • vykonáva správu odvodov podľa zákona o hazardných hrách
 • vykonáva administratívne práce a úhrady podľa rozpočtu mesta týkajúce sa fondu
 • primátora
 • vykonáva administratívne práce týkajúce sa neinvestičného fondu mesta Skalica:
 • vyhotovuje zmluvy
 • tieto postupuje na zverejnenie
 • vypisuje platobné poukazy
 • následne ich uhrádza so súhlasom vedúcej oddelenia
 • vykonáva práce súvisiace s modulom Písomností Informačného systému Mesta Skalica, ktoré sa týkajú ekonomického oddelenia
 • vypracúva rozhodnutia na vydanie individuálnej licencie a osvedčenia na prevádzku výherných a hracích prístrojov
 • vedie evidenciu o správnych poplatkoch a úkonoch
 • plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu úradu,
 • spolupracuje s ostatnými zamestnancami úradu, poslancami a komisiami MsZ

Úloha v org. štruktúre

Referent pre štatistiku a účtovníctvo preneseného VŠS - Ekonomické oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple