Skalica

Elena Riegerová

 • zabezpečuje komplexnú ucelenú odbornú agendu bytov a bývania v súlade so zákonom o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a Občianskym zákonníkom,  
 • vedie evidenciu žiadateľov o nájomné byty, aktualizáciu žiadostí, evidenciu voľných a obsadených nájomných bytov,
 • vykonáva vyradenie z evidencie žiadateľov o nájomný byt na základe  relevantných informácií,
 • pripravuje podklady a posudzuje kritériá žiadateľov pre pridelenie nájomného bytu podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica,   
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici, kde predkladá žiadosti o nájomný byt a informuje o aktuálnom stave nájomných bytov, 
 • vypracúva súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy, o výmene bytov a o opakovanom nájme bytu, 
 • zabezpečuje prechodné ubytovanie v ubytovni a kontroluje platby za poskytnuté ubytovanie,
 • spolupracuje so správcom bytového fondu pri riešení nájomcov, ktorí si neplnia povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy,  
 • vykonáva miestne šetrenie v spolupráci so správcom bytov,
 • v spolupráci s referentmi sociálnej práce a zdravotníctva vykonáva terénnu sociálnu prácu u občanov ohľadom bývania, 
 • zabezpečuje presun došlej a odoslanej pošty medzi podateľňou Mestského úradu a vysunutým pracoviskom oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva,
 • pripravuje  podklady pre návrh rozpočtu mesta za úsek  bytov a bývania,   
 • pracuje s modulom písomností, obyvateľov, sociálnych vecí - bývanie, pokladne,  vystavuje platobné poukazy, objednávky v ISS,
 • sleduje,  analyzuje a spracováva štatistické údaje a rozbory za úsek bytov a bývania v nájomných bytoch, 
 • v problematike nájomných bytov a bývania spolupracuje s organizáciami a  inštitúciami, ktoré pôsobia v danej oblasti,
 • plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu úradu.
 • e garantom modulu ISS: zodpovedá za modul SV2 – Sociálne veci – žiadosti o byty.

Úloha v org. štruktúre

Referent bytov a bývania - Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, Kráľovská 9, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple