Skalica

Ing. Dušan Vavrinec

Ing. Dušan Vavrinec

1/ prednosta riadi a organizuje prácu úradu, zodpovedá za činnosť úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti.
2/ prednosta v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä priamo riadi:

 • sekretárku prednostu,
 • vedúceho oddelenia ekonomického,
 • vedúceho majetkového oddelenia
 • vedúceho oddelenia všeobecnej správy,
 • vedúceho oddelenia výstavby ,
 • vedúceho oddelenia Turistickej informačnej kancelárie,
 • vedúceho oddelenia strategického rozvoja a marketingu,
 • vedúceho oddelenia kultúry,
 • centrum voľného času
 • spoločný školský úrad
 • vedúceho oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

3/ koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku,
4/ zabezpečuje koncepčnú, koordinačnú, kontrolnú činnosť pri výkone samosprávnych úloh mesta a plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
5/ rozhoduje o tuzemských pracovných cestách priamo riadených zamestnancov,
6/ podáva návrhy:

 • na zahraničné pracovné cesty zamestnancov,
 • na úpravu platových náležitostí zamestnancov,
 • na zmenu organizačného usporiadania úradu,
 • materiálov pre mestské zastupiteľstvo vypracovávané za úrad,

7/ zabezpečuje:

 • spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného úseku,
 • spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta,
 • koordináciu pracovných činností s ostatnými organizačnými útvarmi úradu,
 • dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení,
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v úrade,

8/ poskytuje súčinnosť kontrolným orgánom pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,
9/ vykonáva

 • spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti,
 • kontrolnú činnosť v kompetencii riadeného úseku,
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v úrade,
 • odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami riadeného úseku,
 • personálne činnosti voči zamestnancom riadeného úseku, najmä
 • hodnotenie pracovného výkonu,
 • návrh na organizačné, pracovno-právne a platové zaradenie,
 • návrh na systemizáciu pracovných miest priamo riadených zamestnancov,

10/ zostavuje pracovné náplne priamo riadených zamestnancov,
11/ plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.

Úloha v org. štruktúre

- - Prednosta MsÚ

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00