Skalica

Ing. Emil Vajla

 • samostatne a komplexne zabezpečuje, organizuje a riadi ekonomické oddelenie
 • samostatne a komplexne zabezpečuje, organizuje a riadi práce na úseku rozpočtovania a financovania
 • zodpovedá za spracovanie návrhu rozpočtu mesta, zabezpečuje jeho prerokovanie v komisiách, mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve
 • zodpovedá za spracovanie návrhov zmien rozpočtu a pripravuje návrhy na rozpočtové opatrenia
 • zodpovedá za spracovanie monitorovacej správy k 30. 6. bežného roka
 • vykonáva kontrolu plnenia rozpočtu v spolupráci s útvarmi mestského úradu
 • zodpovedá za prípravu materiálov pre záverečný účet a jeho vypracovanie
 • pripravuje podklady pre konsolidovanú účtovnú závierku
 • pripravuje podklady k auditom
 • pripravuje podklady k ratingu mesta
 • zodpovedá za vypracovanie výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy
 • vypracováva daňové priznanie z dane z príjmov
 • vyhodnocuje aktuálny stav na úseku daní a poplatkov a predkladá orgánom mesta návrhy na jeho riešenie
 • pracuje v moduloch Informačného systému Mesta Skalica - rozpočet, platobné poukazy, fakturácia, zmluvy, objednávky
 • pripravuje podklady k uzatvoreniu poistných zmlúv na majetok mesta
 • vykonáva podľa platných právnych predpisov priebežnú vnútornú finančnú kontrolu
 • zodpovedá za agendu tvorby a čerpania sociálneho fondu
 • spracováva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta a vnútorných predpisov vo veciach správy daní a poplatkov, pokladne, účtovníctva
 • koordinuje a kontroluje finančno-ekonomickú oblasť školských a predškolských zariadení a subjektov zriadených mestom
 • vykonáva finančné zúčtovania so spoločnosťami, v ktorých má mesto účasť
 • podľa obsahu pracovnej náplne pripravuje podklady a materiály pre komisie, mestskú radu a mestské zastupiteľstvo
 • zúčastňuje sa zasadnutí metského zastupiteľstva
 • vybavuje interpelácie a pripomienky vo veciach podľa obsahu pracovnej náplne
 • zúčastňuje sa školení a seminárov týkajúcich sa agendy podľa tejto náplne
 • svedomito, zodpovedne, podľa svojich schopností a vedomostí si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne
 • plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu úradu
 • dodržiava ustanovenia interných právnych predpisov úradu a všeobecno-záväzných právnych predpisov
 • spolupracuje s ostatnými zamestnancami úradu, poslancami a komisiami MZ.

Úloha v org. štruktúre

Poverený vedením ekonomického oddelenia - Ekonomické oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple