Skalica

Ing. Jana Slobodová

 • vykonáva inžiniersku činnosť v rámci prípravy a realizácie investičných akcií mesta /príprava podkladov pre územné a stavebné konania, kolaudačné konania a pod./
 • overuje vecnú správnosť faktúr od dodávateľov v rámci realizácie stavebných investícií mesta Skalica
 • sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok
 • pripravuje podklady pre prevedenie ukončených investícií do majetku mesta Skalica
 • posudzuje a vydáva stanoviská k vodovodným, kanalizačným prípojkám a spolupracuje s prevádzkovateľmi rozvodov vody a kanalizácii Mesta Skalica.
 • vykonáva štátny stavebný dohľad v zmysle Stavebného zákona
 • prejednáva priestupky a sťažnosti občanov ohľadom stavebných činností
 • prijíma a prejednáva žiadosti a podnety občanov na rôzne stavebné činnosti
 • vyhotovuje objednávky a vedie ich evidenciu
 • vykonáva ďalšie práce podľa pokynov nadriadeného
 • pracuje s Informačným systémom Mesta Skalica /modul zmluvy, platobné poukazy, písomnosti, objednávky/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému
 • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu

Úloha v org. štruktúre

Referent pre investičnú výstavbu - Oddelenie výstavby

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple