MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Ing. Ľudovít Barát

 

Dátum narodenia:  31. 1. 1956
Rodinný stav:  Ženatý, dve deti, žije v Skalici
Stručný profesný životopis:

 • SVŠT - fakulta elektrotechniky Bratislava
 • 1980 - 1981 Grafobal Skalica
 • 1981 - 1990 Didaktik v.d. Skalica vedúci vývoja, námestník riaditeľa
 • 1984 - 1988 externý učiteľ na Gymnáziu v Skalici
 • 1990 - súkromný podnikateľ
 • 1990 - 1992 poslanec Mestského zastupiteľstva v Skalici
 • 1994 - poslanec Mestského zastupiteľstva v Skalici
 • 1998 - člen Mestskej rady v Skalici
 • 1998 - 2006 predseda komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici
 • 2008 - 2014 zástupca primátora mesta Skalica
   

Štatút mesta Skalica  § 15 uvádza, že primátor mesta je:

 1. Predstaveným mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. 
  Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.
  Funkcia primátora je verejná funkcia.
  Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
 2. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta; v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom; v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom (§ 1a písm. b/ zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov). 
 3. Primátor mesta nie je zamestnancom mesta.

Primátor najmä:

 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva mestskú správu
 • zastupuje mesto navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • rozhoduje o všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
 • uschováva mestskú pečať, mestský erb mesta a mestskú vlajku a používa mestské insígnie,
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta.
   

4. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia mestským zastupiteľstvom. Toto svoje rozhodnutie musí vopred prerokovať v mestskej rade, avšak uznesením mestskej rady nie je viazaný.

 

Telefón: +421346903209
E-mail: primator@mesto.skalica.sk
vCard
Ing. Ľudovít Barát

Úloha v org. štruktúre