Skalica

Mgr. Gabriela Patková

Priamo riadi:

 • referáty a zodpovedá za ich činnosť,
 • priamo riadených zamestnancov / referentov/ a zodpovedá za ich činnosť,
 • metodicky usmerňuje a koordinuje pracovné činnosti riadeného oddelenia,
 • zabezpečuje spoluprácu v rámci kompetencií riadeného oddelenia s
 • orgánmi a inštitúciami mesta,
 • organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • ostatnými organizačnými útvarmi a oddeleniami mesta,
 • s VÚC, orgánmi štátnej a verejnej správy,
 • poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách a prešetrovaní sťažností a petícií,
 • podáva návrhy na systemizáciu pracovných miest zamestnancov oddelenia,
 • navrhuje zriaďovanie zariadení sociálnych služieb podľa možností a potrieb mesta,
 • podieľa sa na vyhľadávaní občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc

Zodpovedá za:

 • riešenie a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do jeho pôsobnosti,
 • účelné a hospodárne využívanie a dodržiavanie pridelených rozpočtových prostriedkov,
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností u oddelenia,
 • včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh operatívnej porady prednostu,
 • vypracúvanie stanovísk, interných predpisov, odborných usmernení a metodických pokynov v riadenej oblasti,
 • pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,
 • použitie pridelených finančných prostriedkov na vlastné úlohy,
 • čerpanie poskytnutých sociálnych dávok,
 • odbornú činnosť poskytovaných sociálnych služieb
 • dodržiavanie platných právnych predpisov v rámci oddelenia,
 • za agendu dotácií, darov a príspevkov pre občianske združenia a iné organizácie z prostriedkov mesta na sociálne a zdravotnícke účely,

Vykonáva:

 • spracúvanie materiálov a stanovísk v riadenej oblasti,
 • kontrolnú činnosť v rámci oddelenia,
 • odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami oddelenia,
 • personálne činnosti voči zamestnancom príslušného oddelenia,
 • pracovné činnosti v oblasti starostlivosti o seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, o občanov v hmotnej núdzi,
 • vystavuje objednávky, vedie evidenciu faktúr a vystavuje platobné príkazy pre začlenené referáty, .
 • prácu s modulom písomnosti, zmluvy, objednávky , platobné poukazy, evidencia obyv. v Informačnom systéme Mesta Skalica.

Vypracúva:

 • pracovné náplne priamo riadených zamestnancov,
 • odborné podklady pre verejné obstarávanie a jeho súťažné podmienky,
 • návrhy na všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa pracovných činností,
 • príslušného odboru,
 • návrhy riadenej dokumentácie,
 • návrh rozpočtu, jeho podrobné členenie a jeho zmeny pre jednotlivé zriadenia v organizačnej pôsobnosti oddelenia
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora alebo prednostu.

Úloha v org. štruktúre

Vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva - Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, Kráľovská 9, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple