Skalica

Mgr. Lucia Orthová

  • organizačne a termínovo zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia v meste /koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, oslavy výročí, ples mesta Skalica, festivaly, tradičné trhy a podujatia, prijatia významných osobností, súťaže a prehliadky/
  • spolupracuje s inými kultúrnymi inštitúciami v meste i mimo mesta /umelecké agentúry/, so školami, spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami
  • zabezpečuje výmenné kultúrne podujatia /profesionálne i neprofesionálne/ v rámci regiónu i na medzinárodnej úrovni
  • vykonáva administratívne práce – vybavuje poštu, pracuje s Informačným systémom mesta Skalica /modul objednávky, zmluvy, písomnosti, platobné poukazy/ a zodpovedá za vkladané údaje do systému
  • vedie evidenciu podujatí poriadaných mestom Skalica
  • organizačne vedie subjekty /kluby/ pracujúce pri odd. kultúry
  • moderuje vernisáže, festivaly, prehliadky a pod.
  • sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok
  • po vecnej stránke kontroluje správnosť faktúr za tovary a služby objednané podľa pracovnej náplne
  • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu

Úloha v org. štruktúre

vychovávateľka CVČ - Oddelenie kultúry a CVČ, Kráľovská 16, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple