Skalica

Mgr. Miroslav Minďáš

1.zabezpečenie komunikačnej,  prezentačnej a propagačnej činnosti mesta,

2.vyhotovovanie zvukových a obrazových záznamov z podujatí, ktoré sú výhradným vlastníctvom zamestnávateľa,

3.podieľanie sa na tvorbe a realizácii komunikačnej stratégie mesta,

4.spoluprácovanie s celoslovenskými a regionálnymi médiami,

5.vykonávanie mediálnej stratégie mesta vo vzťahu k dodávateľským spoločnostiam: TV Skalica, Záhorácke rádio, Novinky.....

6.komunikovanie prostredníctvom sociálnych sietí,

7.spracovávanie informácií o aktivitách v regióne s dopadom na chod a rozvoj mesta,

8.analyzovanie verejnej mienky,

9.informovanie občanov o činnosti orgánov mesta, organizácií zriadených alebo založených mestom,

10.spolupracovanie s oddeleniami pri komunikácii mesta s verejnosťou,

11.spolupracovanie pri organizácii veľtrhov, výstav a podobných prezentačných aktivít,

12.aktualizovanie webovej stránky Mesta Skalica - písanie článkov, oznamov, aktualít, otázok a odpovedí, spolupráca so všetkými oddeleniami MsÚ, propagácia a aktualizácia kultúrno-spoločenských podujatí,

13.monitorovanie dennej tlače v rozsahu prezentatívnej vzorky regionálnych denníkov a vybraných titulov s celoslovenskou pôsobnosťou,

14.spracovanie článkov do odborných časopisov,

15.pravidelné písanie  tlačových správ a pozvánok na kultúrno-spoločenské udalosti,

16.zúčastňovanie sa zasadnutí MsZ,

17.sledovanie čerpania finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhovanie ich úprav, príprava podkladov pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok,

18.po vecnej stránke kontrolovanie správnosti faktúr za tovary a služby objednané podľa pracovnej náplne a schváleného rozpočtu,

19.svedomité a zodpovedné plnenie svojich pracovných úloh vyplývajúcich z pracovnej náplne a plnenie úloh podľa pokynov zástupcu primátora, vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu.

Úloha v org. štruktúre

Referent pre vzťahy s verejnosťou - Sekretariát primátora, viceprimátora a prednostu

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple