Skalica

Mgr. Veronika Hanzalíková PhD.

 • je zodpovedná za realizáciu, aktualizáciu a vyhodnocovanie plnenia Programu rozvoja mesta v sociálnej, kultúrnej, športovej  a školskej oblasti,
 • je poverená zostavovaním a vedením pracovných skupín, ktoré pripravujú a spracúvajú podklady, návrhy a riešenia pre strategické rozhodnutia vedenia mesta a to po dohode s primátorkou mesta
 • je poverená zostavovaním a vedením pracovných skupín, ktoré sú nevyhnutné pre výkon realizácie Programu rozvoja mesta v sociálnej, kultúrnej, športovej  a školskej oblasti
 • je poverená zastupovaním primátorky počas jej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • je poverená zvolávaním a vedením zasadnutia mestského zastupiteľstva a zasadnutia mestskej rady počas neprítomnosti primátorky mesta,
 • je poverená zabezpečovaním prípravy zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici po stránke vecnej a obsahovej náplne v súlade s platnými Rokovacím poriadkom Mestskej rady v Skalici a Mestského zastupiteľstva v Skalici a tiež prípravy zasadnutí Mestskej rady v Skalici,
 • spolupracuje pri zostavovaní plánu práce mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
 • spolupracuje pri tvorbe uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • koordinuje práce komisií a vyhodnocovanie ich činnosti, prenášanie úloh na mestský úrad zo zápisníc zo zasadnutí komisií,
 • koordinuje spoluprácu s orgánmi verejnej správy a mestského zastupiteľstva,
 • zastupuje mesto v sociálnej, kultúrnej, športovej a školskej oblasti a to po dohode s primátorkou mesta.

Úloha v org. štruktúre

Zástupca primátora - Zástupkyňa primátorky

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     8:00 - 14:00
Utorok          8:00 - 14:00
Streda          10:00 - 16:00
Štvrtok          8:00 - 14:00
Piatok            8:00 - 14:00
Prestávka     11:30 - 12:30