Skalica

Peter Bellay Ing.

 • vykonáva pracovné činnosti na úseku dopravy a cestného hospodárstva pri výkone práce vo verejnom záujme podľa platných predpisov
 • vykonáva štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami na území mesta Skalica a priľahlých častiach v katastri mesta
 • spracováva podklady pre rozhodovanie a vedie evidencie na úseku cestnej dopravy a premávky na pozemných komunikáciách
 • zabezpečuje rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnom hospodárstve v stanovenom rozsahu na úrovni mesta a vykonáva kontrolnú činnosť v cestnom hospodárstve
 • zabezpečuje rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnej doprave v stanovenom rozsahu na úrovni mesta a vykonáva dozor v oblasti prevádzkovania mestskej hromadnej autobusovej dopravy
 • dozerá na dodržiavanie povinností a podmienok užívania pozemných komunikácií v rozsahu vymedzenej pôsobnosti
 • zisťuje dodržiavanie ustanovení cestného zákona a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem
 • zisťuje či bolo vydané povolenie na zvláštne užívanie, na uzávierky a obchádzky pozemných komunikácií a dodržiavanie podmienok v ňom stanovených,
 • zisťuje zabezpečovanie zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácií, prekážky v cestnej premávke a nedostatky v zjazdnosti vozoviek, nedostatky vo zvislom a vodorovnom dopravnom značení
 • zisťuje dodržiavanie podmienok všeobecného užívania pozemných komunikácií, či sa spôsobom užívania ciest a miestnych komunikácií alebo činnosťou na nich prípadne v ich okolí a v ochranných cestných pásmach neporušujú ustanovenia zákona, vykonávacích predpisov k nemu vydaných a rozhodnutí cestných správnych orgánov
 • zisťuje či sa stavebné práce podliehajúce povoleniu príslušného stavebného úradu nevykonávajú v rozpore s týmto povolením, alebo neohrozujú záujmy, ktorých ochranu vykonáva štátny odborný dozor,
 • zabezpečuje dodržiavanie obmedzení a zákazov v cestných ochranných pásmach, plnenie povinností správcov, resp. vlastníkov pozemných komunikácií
 • zisťuje poškodzovateľov a znečisťovateľov pozemných komunikácií, ktorí svojou činnosťou ohrozujú pozemné komunikácie a premávku na nich
 • kontroluje umiestňovanie reklamných, informačných a propagačných zariadení a transparentov na pozemných komunikáciách a v ich ochranných pásmach, na križovatkách a rozhľadovom poli vodiča, skládok materiálov a iných zariadení, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy
 • v spolupráci s MsP sleduje dopravnú situáciu v meste a priľahlých lokalitách a zabezpečuje odstraňovanie zistených nedostatkov
 • pracuje s Informačným systémom Mesta Skalica, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému
 • sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok
 • po vecnej stránke kontroluje správnosť faktúr za tovary a služby objednané podľa pracovnej náplne
 • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu

Úloha v org. štruktúre

Referent pre dopravu a cestné hospodárstvo - Oddelenie výstavby

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple