MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Mgr. Gabriela Patková

Priamo riadi:

 • referáty a zodpovedá za ich činnosť,
 • priamo riadených zamestnancov / referentov/ a zodpovedá za ich činnosť,
 • metodicky usmerňuje a koordinuje pracovné činnosti riadeného oddelenia,
 • zabezpečuje spoluprácu v rámci kompetencií riadeného oddelenia s
 • orgánmi a inštitúciami mesta,
 • organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • ostatnými organizačnými útvarmi a oddeleniami mesta,
 • s VÚC, orgánmi štátnej a verejnej správy,
 • poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách a prešetrovaní sťažností a petícií,
 • podáva návrhy na systemizáciu pracovných miest zamestnancov oddelenia,
 • navrhuje zriaďovanie zariadení sociálnych služieb podľa možností a potrieb mesta,
 • podieľa sa na vyhľadávaní občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc

Zodpovedá za:

 • riešenie a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do jeho pôsobnosti,
 • účelné a hospodárne využívanie a dodržiavanie pridelených rozpočtových prostriedkov,
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností u oddelenia,
 • včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia úloh operatívnej porady prednostu,
 • vypracúvanie stanovísk, interných predpisov, odborných usmernení a metodických pokynov v riadenej oblasti,
 • pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,
 • použitie pridelených finančných prostriedkov na vlastné úlohy,
 • čerpanie poskytnutých sociálnych dávok,
 • odbornú činnosť poskytovaných sociálnych služieb
 • dodržiavanie platných právnych predpisov v rámci oddelenia,
 • za agendu dotácií, darov a príspevkov pre občianske združenia a iné organizácie z prostriedkov mesta na sociálne a zdravotnícke účely,

Vykonáva:

 • spracúvanie materiálov a stanovísk v riadenej oblasti,
 • kontrolnú činnosť v rámci oddelenia,
 • odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami oddelenia,
 • personálne činnosti voči zamestnancom príslušného oddelenia,
 • pracovné činnosti v oblasti starostlivosti o seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, o občanov v hmotnej núdzi,
 • vystavuje objednávky, vedie evidenciu faktúr a vystavuje platobné príkazy pre začlenené referáty, .
 • prácu s modulom písomnosti, zmluvy, objednávky , platobné poukazy, evidencia obyv. v Informačnom systéme Mesta Skalica.

Vypracúva:

 • pracovné náplne priamo riadených zamestnancov,
 • odborné podklady pre verejné obstarávanie a jeho súťažné podmienky,
 • návrhy na všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa pracovných činností,
 • príslušného odboru,
 • návrhy riadenej dokumentácie,
 • návrh rozpočtu, jeho podrobné členenie a jeho zmeny pre jednotlivé zriadenia v organizačnej pôsobnosti oddelenia
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora alebo prednostu.
Telefón: +421346903604
E-mail: patkova.gabriela@mesto.skalica.sk
vCard

Úloha v org. štruktúre

Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva - Vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Kráľovská 9, Skalica