MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Oddelenie výstavby

Organizačné zaradenie

Samospráva > Mestský úrad

Oddelenie výstavby sa člení na referentské miesta:

 • evidencie súpisných čísel, evidencia budov a administratíva oddelenia
 • investičnej výstavby
 • odpadového hospodárstva
 • stavebnej správy
 • životného prostredia
 • ŠFRB
 • referát Spoločný obecný úrad – stavebný, ktorý sa člení na referentské miesta:                                                                                                                                                                       
  • vedúci referent
  • referent
  • referent
 • zabezpečuje obstarávanie a schvaľovanie územno-plánovacej  dokumentácie mesta,
 • spolupracuje na tvorbe koncepcií výstavby a rozvoja mesta v časovom a  finančnom prepojení na rozpočet mesta a ÚPN SÚ mesta,
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu investičných akcií mesta,
 • organizuje verejné obstarávanie pre stavebné investičné akcie mesta,
 • vypracováva záväzné stanoviská k investičnej činnosti fyzických a  právnických osôb v k.ú. Skalica, 
 • vykonáva prenesené kompetencie stavebného úradu v zmysle Stavebného  zákona (drobné stavby, studne, žumpy),
 • vypracováva záväzné stanoviská na úseku životného prostredia v rámci kompetencií mesta,
 • v spolupráci s kompetentnými orgánmi spracúva koncepcie ochrany životného prostredia v  meste,                                                                            
 • vykonáva agendu prenájmu verejného priestranstva zvláštneho užívania verejného priestranstva (rozkopávky) a  umiestnenia reklamy na území mesta,
 • vedie evidenciu nehnuteľností na území k.ú. Skalica, vydáva listiny  o určení, zrušení a zmene súpisného a orientačného čísla stavieb,
 • vydáva potvrdenia o veku stavby,
 • v spolupráci s kompetentnými orgánmi spracúva koncepcie pamiatkovej ochrany v pamiatkovej zóne a pamiatkovo chránených objektov v majetku  mesta,
 • v spolupráci s mestskou políciou sleduje, vyhodnocuje dopravnú situáciu v meste,  vypracúva podklady a návrhy na jej riešenie,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúce sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad v zmysle Stavebného zákona,
 • zabezpečuje činnosti spojené s prijímaním a overovanie úplnosti náležitostí písomnej žiadosti o štátnu podporu na rozširovanie    zveľaďovanie bytového fondu,
 • zabezpečuje verejné obstarávanie,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy vo vodnom hospodárstve,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy.