Skalica

Prednostka MsÚ

1/ Prednosta riadi a organizuje prácu úradu, zodpovedá za činnosť úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti.

2/ Prednosta v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä

 1. priamo riadi

- sekretárku prednostu,

- vedúceho oddelenia ekonomického,

- vedúceho  majetkového oddelenia,

- vedúceho  oddelenia všeobecnej správy,

- vedúceho oddelenia výstavby,

- vedúceho oddelenia kultúry,

- spoločný školský úrad,

- vedúceho oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva,

- vedúceho oddelenia strategického rozvoja a marketingu,

- vedúceho oddelenia turistickej informačnej kancelárie,

- spoločný obecný úrad – stavebný,

- právnika,

 1. koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku,
 2. zabezpečuje koncepčnú, koordinačnú, kontrolnú činnosť pri výkone samosprávnych úloh mesta a plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
 3. rozhoduje o tuzemských pracovných cestách priamo riadených zamestnancov,
 4. podáva návrhy

      - na zahraničné pracovné cesty zamestnancov,

      - na úpravu platových náležitostí zamestnancov,

      - na zmenu organizačného usporiadania úradu,

      - materiálov pre mestské zastupiteľstvo vypracovávané za úrad,

f)  zabezpečuje

 • spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného úseku,
 • spoluprácu s organizáciami  v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta,
 • koordináciu pracovných činností s ostatnými organizačnými útvarmi úradu,    
 • dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení,
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v úrade,
 1. poskytuje súčinnosť kontrolným orgánom pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,
 2. vykonáva

-     spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti,

-     kontrolnú činnosť v kompetencii riadeného úseku,

-    dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností v úrade,

 • odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami riadeného úseku,

-     personálne činnosti voči zamestnancom riadeného úseku, najmä hodnotenie pracovného výkonu,

            -     návrh na organizačné, pracovno-právne a platové zaradenie,

 • návrh na systemizáciu pracovných miest priamo riadených zamestnancov,

ch) zostavuje pracovné náplne priamo riadených zamestnancov,

i)    plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple