MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

Mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Postup pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení upravuje § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh nariadenia zverejní mesto:
jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia, na internetovej adrese mesta alebo iným spôsobom v meste obvyklým.

Pripomienky fyzických a právnických osôb k návrhu nariadenia:  
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Prijatie nariadenia: 
Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny poslancov prítomných na zasadnutí. Vyhlásenie nariadenia: Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v meste obvyklým. Všeobecne záväzné nariadena Mesta Skalica sú uverejnené na internetovej stránke mesta Skalica www.skalica.sk . A k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Skalici č. dverí 220 - právnik.

 
Názov účinnosť
VZN Mesta Skalica č. 5/2018 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov v meste Skalica 1.9.2018
VZN Mesta Skalica č. 4/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie a podporných služieb v zariadení sociálnych služieb neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica: Nocľaháreň, Nádražná 33/B, Skalica a Útulok CESTA, Nádražná 33/E, Skalica 1.7.2018
VZN Mesta Skalica č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 01/2017 15.4.2018
ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 2.1  
ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 2.2  
ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 3.1  
ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 3.2  
ISS-VZN 2018-3-príloha č.2-záväzná textová časť  
VZN Mesta Skalica č. 2/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov 1.4.2018
VZN Mesta Skalica č. 1/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica 1.4.2018
VZN Mesta Skalica č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 1.1.2018
VZN Mesta Skalica č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica 1.1.2018
VZN Mesta Skalica č. 5/2016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj 1.12.2016
VZN Mesta Skalica č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica 1.12.2016
VZN Mesta Skalica č. 3/2016 o hospodárení s majetkom mesta Skalica 1.12.2016
VZN Mesta Skalica č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Skalica 21.10.2016
VZN Mesta Skalica č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica 8.7.2016
VZN Mesta Skalica č. 3/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 1/2015 25.12.2015
2.1 komplexný výkres priestorového usporiadania 1:10000  
2.2 komplexný výkres priestorového usporiadania 15000  
3.1 komplexný výkres priestorového usporiadania a VP stavby 1:10000  
3.2 komplexný výkres priestorového usporiadania a VP stavby 1:5000  
VZN Mesto Skalica č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica 30.10.2015
VZN Mesta Skalica č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica 30.10.2015
VZN Mesta Skalica č. 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach 1.9.2014
zmena č. 1/2015 30.10.2015
zmena č. 2/2015 1.2.2016
zmena č. 1/2016 1.4.2016
zmena č. 2/2016 1.11.2016
zmena č. 1/2017 1.1.2018
VZN Mesta Skalica č. 1/2014 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta 7.2.2014
zmena č. 1/2016 1.1.2017
VZN Mesta Skalica č. 1/2013 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov 30.3.2013
VZN Mesta Skalica č. 6/2012 o dani za ubytovanie 1.1.2013
zmena č. 1/2014 3.12.2014
VZN Mesta Skalica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Skalica 1.1.2013
zmena č. 1/2015 1.1.2016
VZN Mesta Skalica č. 4/2012 o miestnych daniach 1.1.2013
zmena č. 1/2014 3.12.2014
zmena č. 1/2015 1.1.2016
zmena č. 1/2016 1.1.2017
VZN Mesta Skalica č. 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad 1.7.2012
zmena č. 1/2015 1.1.2016
VZN Mesta Skalica č. 1/2012 o opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 5.5.2012
zmena č. 1/2016 1.1.2017
VZN Mesta Skalica č. 12/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 1/2011 15.10.2011
VZN Mesta Skalica č. 11/2011 o riešení krízových situácií v zásobovaní pitnou vodou na území mesta Skalica 15.10.2011
VZN Mesta Skalica č. 6/2011, ktorým sa stanovuje Trhový poriadok 4.6.2011
VZN Mesta Skalica č. 5/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác na území mesta Skalica 4.6.2011
VZN Mesta Skalica č. 4/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Skalica 30.4.2011
zmena č. 1/2017 28.4.2017
VZN Mesta Skalica č. 1/2011, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica 26.3.2011
VZN Mesta Skalica č. 4/2010, ktorým sa určujú názvy ulíc na území mesta Skalica 10.7.2010
zmena č. 1/2012 31.3.2012
zmena č. 2/2012 14.7.2012
zmena č. 1/2016 20.5.2016
VZN Mesta Skalica č. 3/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2010 20.6.2010
VZN Mesta Skalica č. 7/2009 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Skalica 1.1.2010
VZN Mesta Skalica č. 5/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2009 9.5.2009
VZN Mesta Skalica č. 3/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica 4.4.2009
zmena č. 1/2009 1.1.2010
VZN Mesta Skalica č. 1/2009 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 4.4.2009
zmena č. 1/2015 30.10.2015
VZN Mesta Skalica č. 1/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica 5.7.2008
VZN Mesta Skalica č. 4/2006, ktorým sa stanovuje Poriadok pre rekreačnú oblasť Zlatnícka dolina 25.6.2006
VZN Mesta Skalica č. 3/2006, ktorým sa určuje postup pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele 3.5.2006
zmena č. 1/2009 4.4.2009
VZN Mesta Skalica č. 2/1995 o zriadení Mestskej polície Skalica 15.5.1995
zmena č. 1/1998 10.7.1998
zmena č. 1/2013 15.11.2013

 

Názov
VZN Mesta Skalica č. 5/2018 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov v meste Skalica
VZN Mesta Skalica č. 4/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie a podporných služieb v zariadení sociálnych služieb neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica: Nocľaháreň, Nádražná 33/B, Skalica a Útulok CESTA, Nádražná 33/E, Skalica
VZN Mesta Skalica č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 01/2017
ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 2.1
ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 2.2
ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 3.1
ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 3.2
ISS-VZN 2018-3-príloha č.2-záväzná textová časť
VZN Mesta Skalica č. 2/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov
VZN Mesta Skalica č. 1/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica
VZN Mesta Skalica č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
VZN Mesta Skalica č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 5/2016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj
VZN Mesta Skalica č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 3/2016 o hospodárení s majetkom mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 3/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 1/2015
2.1 komplexný výkres priestorového usporiadania 1:10000
2.2 komplexný výkres priestorového usporiadania 15000
3.1 komplexný výkres priestorového usporiadania a VP stavby 1:10000
3.2 komplexný výkres priestorového usporiadania a VP stavby 1:5000
VZN Mesto Skalica č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach
VZN Mesta Skalica č. 1/2014 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta
VZN Mesta Skalica č. 1/2013 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov
VZN Mesta Skalica č. 6/2012 o dani za ubytovanie
VZN Mesta Skalica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 4/2012 o miestnych daniach
VZN Mesta Skalica č. 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad
VZN Mesta Skalica č. 1/2012 o opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
VZN Mesta Skalica č. 12/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 1/2011
VZN Mesta Skalica č. 11/2011 o riešení krízových situácií v zásobovaní pitnou vodou na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 6/2011, ktorým sa stanovuje Trhový poriadok
VZN Mesta Skalica č. 5/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 4/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Skalica, Prevádzkový poriadok pohrebiska
VZN Mesta Skalica č. 1/2011, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica
VZN Mesta Skalica č. 4/2010, ktorým sa určujú názvy ulíc na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 3/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2010
VZN Mesta Skalica č. 7/2009 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 5/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2009
VZN Mesta Skalica č. 3/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 1/2009 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
VZN Mesta Skalica č. 1/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 4/2006, ktorým sa stanovuje Poriadok pre rekreačnú oblasť Zlatnícka dolina
VZN Mesta Skalica č. 3/2006, ktorým sa určuje postup pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele
VZN Mesta Skalica č. 2/1995 o zriadení Mestskej polície Skalica

 

 

VZN - návrh Dátum zverejnenia Lehota na predloženie pripomienok
k návrhu VZN do (včítane)
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 5/2018 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov v meste Skalica 30.7.2018 10.8.2018