MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

Mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Postup pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení upravuje § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh nariadenia zverejní mesto:
jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia, na internetovej adrese mesta alebo iným spôsobom v meste obvyklým.

Pripomienky fyzických a právnických osôb k návrhu nariadenia:  
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Prijatie nariadenia: 
Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny poslancov prítomných na zasadnutí. Vyhlásenie nariadenia: Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v meste obvyklým. Všeobecne záväzné nariadena Mesta Skalica sú uverejnené na internetovej stránke mesta Skalica www.skalica.sk . A k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Skalici č. dverí 220 - právnik.

 
Názov účinnosť
VZN Mesta Skalica č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica 1.3.2019
VZN Mesta Skalica č. 6/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica na rok 2019 1.1.2019
VZN Mesta Skalica č. 5/2018 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov v meste Skalica 1.9.2018
VZN Mesta Skalica č. 4/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie a podporných služieb v zariadení sociálnych služieb neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica: Nocľaháreň, Nádražná 33/B, Skalica a Útulok CESTA, Nádražná 33/E, Skalica 1.7.2018
VZN Mesta Skalica č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 01/2017 15.4.2018
ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 2.1  
ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 2.2  
ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 3.1  
ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 3.2  
ISS-VZN 2018-3-príloha č.2-záväzná textová časť  
VZN Mesta Skalica č. 2/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov 1.4.2018
Zmena č. 1/2019 1.3.2019
VZN Mesta Skalica č. 1/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica 1.4.2018
zmena č.1 /2019 1.3.2019
VZN Mesta Skalica č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 1.1.2018
VZN Mesta Skalica č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica 1.1.2018
VZN Mesta Skalica č. 5/2016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj 1.12.2016
VZN Mesta Skalica č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica 1.12.2016
VZN Mesta Skalica č. 3/2016 o hospodárení s majetkom mesta Skalica 1.12.2016
VZN Mesta Skalica č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Skalica 21.10.2016
VZN Mesta Skalica č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica 8.7.2016
VZN Mesta Skalica č. 3/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 1/2015 25.12.2015
2.1 komplexný výkres priestorového usporiadania 1:10000  
2.2 komplexný výkres priestorového usporiadania 15000  
3.1 komplexný výkres priestorového usporiadania a VP stavby 1:10000  
3.2 komplexný výkres priestorového usporiadania a VP stavby 1:5000  
VZN Mesto Skalica č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica 30.10.2015
VZN Mesta Skalica č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica 30.10.2015
VZN Mesta Skalica č. 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach 1.9.2014
zmena č. 1/2015 30.10.2015
zmena č. 2/2015 1.2.2016
zmena č. 1/2016 1.4.2016
zmena č. 2/2016 1.11.2016
zmena č. 1/2017 1.1.2018
VZN Mesta Skalica č. 1/2014 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta 7.2.2014
zmena č. 1/2016 1.1.2017
VZN Mesta Skalica č. 1/2013 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov 30.3.2013
VZN Mesta Skalica č. 6/2012 o dani za ubytovanie 1.1.2013
zmena č. 1/2014 3.12.2014
VZN Mesta Skalica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Skalica 1.1.2013
zmena č. 1/2015 1.1.2016
VZN Mesta Skalica č. 4/2012 o miestnych daniach 1.1.2013
zmena č. 1/2014 3.12.2014
zmena č. 1/2015 1.1.2016
zmena č. 1/2016 1.1.2017
VZN Mesta Skalica č. 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad 1.7.2012
zmena č. 1/2015 1.1.2016
VZN Mesta Skalica č. 1/2012 o opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 5.5.2012
zmena č. 1/2016 1.1.2017
VZN Mesta Skalica č. 12/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 1/2011 15.10.2011
VZN Mesta Skalica č. 11/2011 o riešení krízových situácií v zásobovaní pitnou vodou na území mesta Skalica 15.10.2011
VZN Mesta Skalica č. 6/2011, ktorým sa stanovuje Trhový poriadok 4.6.2011
VZN Mesta Skalica č. 5/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác na území mesta Skalica 4.6.2011
VZN Mesta Skalica č. 4/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Skalica 30.4.2011
zmena č. 1/2017 28.4.2017
VZN Mesta Skalica č. 1/2011, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica 26.3.2011
VZN Mesta Skalica č. 4/2010, ktorým sa určujú názvy ulíc na území mesta Skalica 10.7.2010
zmena č. 1/2012 31.3.2012
zmena č. 2/2012 14.7.2012
zmena č. 1/2016 20.5.2016
zmena č. 1/2019 1.6.2019
VZN Mesta Skalica č. 3/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2010 20.6.2010
VZN Mesta Skalica č. 7/2009 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Skalica 1.1.2010
VZN Mesta Skalica č. 5/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2009 9.5.2009
VZN Mesta Skalica č. 3/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica 4.4.2009
zmena č. 1/2009 1.1.2010
VZN Mesta Skalica č. 1/2009 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 4.4.2009
zmena č. 1/2015 30.10.2015
VZN Mesta Skalica č. 1/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica 5.7.2008
VZN Mesta Skalica č. 4/2006, ktorým sa stanovuje Poriadok pre rekreačnú oblasť Zlatnícka dolina 25.6.2006
VZN Mesta Skalica č. 3/2006, ktorým sa určuje postup pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele 3.5.2006
zmena č. 1/2009 4.4.2009
VZN Mesta Skalica č. 2/1995 o zriadení Mestskej polície Skalica 15.5.1995
zmena č. 1/1998 10.7.1998
zmena č. 1/2013 15.11.2013

 

Názov
VZN Mesta Skalica č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 6/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica na rok 2019
VZN Mesta Skalica č. 5/2018 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov v meste Skalica
VZN Mesta Skalica č. 4/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie a podporných služieb v zariadení sociálnych služieb neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica: Nocľaháreň, Nádražná 33/B, Skalica a Útulok CESTA, Nádražná 33/E, Skalica
VZN Mesta Skalica č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 01/2017
ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 2.1
ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 2.2
ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 3.1
ISS-VZN 2018-3-príloha č.1-výkres 3.2
ISS-VZN 2018-3-príloha č.2-záväzná textová časť
VZN Mesta Skalica č. 2/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov
VZN Mesta Skalica č. 1/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica
VZN Mesta Skalica č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
VZN Mesta Skalica č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 5/2016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj
VZN Mesta Skalica č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 3/2016 o hospodárení s majetkom mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 3/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 1/2015
2.1 komplexný výkres priestorového usporiadania 1:10000
2.2 komplexný výkres priestorového usporiadania 15000
3.1 komplexný výkres priestorového usporiadania a VP stavby 1:10000
3.2 komplexný výkres priestorového usporiadania a VP stavby 1:5000
VZN Mesto Skalica č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach
VZN Mesta Skalica č. 1/2014 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta
VZN Mesta Skalica č. 1/2013 o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov
VZN Mesta Skalica č. 6/2012 o dani za ubytovanie
VZN Mesta Skalica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 4/2012 o miestnych daniach
VZN Mesta Skalica č. 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad
VZN Mesta Skalica č. 1/2012 o opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
VZN Mesta Skalica č. 12/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 1/2011
VZN Mesta Skalica č. 11/2011 o riešení krízových situácií v zásobovaní pitnou vodou na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 6/2011, ktorým sa stanovuje Trhový poriadok
VZN Mesta Skalica č. 5/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 4/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Skalica, Prevádzkový poriadok pohrebiska
VZN Mesta Skalica č. 1/2011, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Skalica
VZN Mesta Skalica č. 4/2010, ktorým sa určujú názvy ulíc na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 3/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2010
VZN Mesta Skalica č. 7/2009 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 5/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 01/2009
VZN Mesta Skalica č. 3/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 1/2009 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
VZN Mesta Skalica č. 1/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Skalica
VZN Mesta Skalica č. 4/2006, ktorým sa stanovuje Poriadok pre rekreačnú oblasť Zlatnícka dolina
VZN Mesta Skalica č. 3/2006, ktorým sa určuje postup pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele
VZN Mesta Skalica č. 2/1995 o zriadení Mestskej polície Skalica

 

 

VZN - NÁVRH Dátum zverejnenia Lehota na predloženie pripomienok
k návrhu VZN do (včítane)