MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah


logoMsPMestská polícia Skalica

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením života a zdravia, ochrane majetku mesta a majetku občanov, ochrane životného prostredia, plnení iných úloh mesta, ktoré preň vyplývajú  zo zákonov  a  všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. 

 

Príhovor náčelníka

 

Vážení občania,
 

Dovoľte mi, aby som Vás v mene svojom aj v mene všetkých príslušníkov mestskej polície privítal na novovytvorenej stránke Mestskej polície Skalica. Prostredníctvom tejto stránky Vám chceme poskytovať základné informácie o histórii, legislatíve a súčasnej bezpečnostnej situácii, ktorá bezprostredne súvisí s prácou mestskej polície. Bezpečnosť občanov a ich blízkych pri vytváraní domova je jednou z najdôležitejších priorít mesta. Našim záujmom je, aby naše mesto bolo bezpečné a občania v našom meste boli spokojní. Snažíme sa, aby v našom meste boli dodržiavané pravidlá slušnosti, ale na druhej strane garantovaná zákonnosť. Som rád, že sa nám spoločne darí Mestu Skalica udržiavať kredit bezpečného, slušného a čistého mesta, čo odzrkadľuje dobrú spoluprácu občanov s mestskou políciou. Naša práca má jediný cieľ - udržiavať a postupne ešte zlepšovať kvalitu podmienok pre život našich občanov v meste a jeho návštevníkov. Mestskí policajti podriaďujú všetko ochrane života, zdravia a majetku občanov, o čom svedčí ich úsilie pri zabezpečovaní množstva kultúrnych, spoločenských a športových podujatí usporiadaných na území mesta, ako i nasadenie v každodennom bežnom výkone služby. Je známe, že príslušníci MsP okrem dohliadania na bezpečnosť obyvateľov, dbajú aj na dopravnú a parkovaciu disciplínu, za čo sú možno niekedy časťou občanov kritizovaní. Veľmi dôležitá je práca na úseku prevencie, ktorá je zacielená najmä na mládež a seniorov. Táto práca je občanmi hodnotená pozitívne, nakoľko podporuje snahu o eliminovanie kriminality, znižovanie počtu spáchaných priestupkov, ako i ochranu života a zdravia najmladších praktickou dopravnou výchovou.

Budem veľmi rád, ak táto stránka venovaná práci mestskej polície prispeje k ďalšiemu rozvoju dôvery občanov k práci Mestskej polície Skalica. Každý príslušník MsP berie svoju prácu ako službu občanom, je vždy pripravený pomôcť, poradiť, ale i adekvátne a razantne zasiahnuť k nastoleniu právneho stavu v našom meste.
 

                                                                                                                                              Mgr. Ferdinand Mach
                                                                                                                                     náčelník Mestskej polície Skalica

 História Mestskej polície v Skalici
 

Prvá zmienka o vzniku mestských a obecných polícií pochádza už z čias Rakúsko-Uhorska, kde pôsobila ako ozbrojená zložka na udržanie bezpečnosti a ochrany spoločenského poriadku, pričom miestna šľachta ju využívala aj na ochranu svojho majetku.

Tieto zložky okrem administratívnej právomoci mali aj súdnu moc a z toho vyplývajúcu policajnú právomoc. Pôsobili pri obecných alebo mestských notárskych úradoch. Na čele týchto ozbrojených zložiek stál policajný mestský kapitán. Náplňou ich práce bolo napr. :

  • vykonávať dozor nad hostincami
  • vyšetrovať krádeže
  • evidovať cudzincov
  • ubytovať vojsko
  • hlásiť o nákaze dobytka
  • vystaviť potvrdenie o kvalite mlieka
  • vystaviť povolenie tanečných zábav, a pod.

V tom čase bol mestský policajt podľa zákona považovaný za osobu, ktorá je vždy v službe, a preto ho musel každý občan bez ohľadu na spoločenské postavenie vždy poslúchnuť !

Skalica od roku 1372 slobodné kráľovské mesto sa vždy snažilo udržiavať poriadok priamo v meste a aj v jeho okolí. Či už to bolo pomocou strážnikov, alebo aj pod hrozbou dereša a šibenice. Po roku 1372 nadriadenou vrchnosťou nad mestom bol kráľ alebo jeho úrad. Správu mesta vykonávala mestská vrchnosť- magistrát, ktorého hlavným orgánom bola mestská rada - senát na čele s richtárom. Najvyššia autorita v meste bol teda richtár, ktorý bol zároveň aj hlavným sudcom. Druhá autorita - mešťanosta a tretí hodnostár bol mestský kapitán (hajtman). Tento sa staral o verejnú bezpečnosť a ochranu v meste. V roku 1876 začal platiť zákon o správe miest, mesto vydávalo nariadenia a vykonávalo ich prostredníctvom svojich úradov. Okrem iného sa malo  starať aj o verejný poriadok, osobnú a hmotnú bezpečnosť. Správnymi orgánmi mesta boli: zastupiteľský zbor, mestská rada, mešťanosta, hajtman a sirotská stolica. Zastupiteľský zbor mal 104 členov. Tých rozdeľovali do troch odborov

  • hospodársky odbor
  • odbor verejnej bezpečnosti a zdravotníctva
  • odbor pre právne veci a pre peňažné i verejné ústavy

Do mestskej rady patril i hajtman a k služobnému personálu patrili i traja štvrtníci (jeden z nich býval strážmajstrom nad drábmi ), siedmi drábi, ôsmi hájnici, šiesti hotári (hájnici vo vinohradoch ), dvaja strážcovia vo veži ai.

V období r. 1920-1945 mesto zamestnávalo okolo sedemdesiat zamestnancov. Medzi nimi aj hájnikov vo vinohradoch, na poli a lesných hájnikov, mestských strážnikov, štyroch hlásnikov, dvoch strážnikov vo veži. K mestským príjmom patrili aj tie z väzenia, napr. v roku 1922 to bolo 1289,-Kčs. Výdavok na políciu, hasičov a strážnikov bol v r. 1931 – 115 072,25 Kčs. Väzenie a strážnici sa nachádzali v budove radnice - známe je napr. väzenie pod starou radnicou.

V roku  1975 vzniká pri Mestskom národnom výbore (dnes Mestský úrad) Inšpekcia verejného poriadku, ako predchodca dnešnej Mestskej polície.

Mestské zastupiteľstvo v Skalici svojim nariadením č. 003/1991 zo dňa 13.6.1991 v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zriadila ako svoj poriadkový útvar Mestskú políciu Skalica. Nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 15.7.1991. Novozriadený útvar MsP Skalica ku dňu 1.9.1991 prijal prvých 6 príslušníkov, z čoho bol 1 náčelník, 1 zástupca náčelníka a 4 policajti. V tomto období bol výkon služby provizórny a to najmä kvôli nedostatočnému vyškoleniu príslušníkov, ako i nepostačujúcemu personálnemu obsadeniu útvaru. V prvom roku fungovania odhalili príslušníci MsP Skalica 93 priestupkov, no bolo veľa priestupkov, ktoré zostali nevyriešené, nakoľko neboli vytvorené právne predpoklady ich zvládnutia a ďalšie priestupky nebolo možné riešiť z dôvodov technických, personálnych a odborných. V roku 1993 sa stav príslušníkov MsP zvýšil na 12, zaviedla sa nepretržitá 24 hodinová služba, policajti absolvovali ďalšie školenia a semináre, za účelom zvýšenia právneho povedomia, ako i nadobudnutia vedomostí k vykonávaniu zákrokov, či preventívnej činnosti. V tomto roku policajti riešili už 567 priestupkov – na úseku dopravy, životného prostredia, verejného poriadku, občianskeho spolunažívania, na úseku podnikania, priestupkov proti majetku a iné. Od roku 1994 pokračovala profesionalizácia Mestskej polície a to najmä zavedením špecializovaných kurzov, zameraných na dostatočné vyškolenie príslušníkov MsP. Taktiež bol vytvorený priestor na preventívne pôsobenie v rámci mesta a to najmä vykonávaním odborných prednášok na základných a stredných školách, v spolupráci so sociálnym kurátorom. K úspešným preventívnym akciám z tohto obdobia patril napríklad program „Cyklista“, ktorý bol určený pre žiakov štvrtých tried ZŠ a bol zložený z teoretickej časti a praktických jázd na dopravnom ihrisku. Kompetencie a povinnosti MsP boli rozšírené o spolupôsobenie pri ochrane verejného poriadku v rámci usporiadania kultúrnych a športových podujatí. V roku 2001, kedy mestská polícia Skalica oslávila prvých 10 rokov svojej existencie, tu pracovalo stabilizovaných 11 príslušníkov MsP. V týchto rokoch už mala väčšina policajtov dostatočné odborné vedomosti a skúsenosti na to, aby zvládala všetky nároky kladené na ich službu. Uvedený stav policajtov na MsP Skalica sa nezmenil až do 31.12.2015. Od 1.1.2016 Mestské zastupiteľstvo v Skalici na návrh primátora odsúhlasilo zvýšenie počtu príslušníkov na 12. Toto navýšenie stavu bolo nevyhnutné vzhľadom na vzrastajúce nároky na službu príslušníkov mestskej polície, taktiež z hľadiska osobnej a právnej bezpečnosti. V roku 2015 bolo na útvar MsP Skalica podaných 1.820 telefonických a osobných oznamov, oznámených alebo vlastnou činnosťou zistených bolo 1.362 priestupkov, čo svedčí o vzrastajúcej dôvere občanov obrátiť sa so svojim problémom na príslušníkov mestskej polície.