Menu

Skalica

Verejné podujatie

 • Jana Koutná
 • Kráľovská 16, 909 01 Skalica
 • 0346644885
 • koutna.jana@mesto.skalica.sk

V prípade zámeru zorganizovať na území mesta Skalica kultúrne podujatie, organizátor je povinný splniť oznamovaciu povinnosť voči mestu Skalica a doručiť vyplnené tlačivo označené ako ,,Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia na území mesta Skalica podľa zákona SNR č.96/1991 Zb." a to na podateľňu Mestského úradu Skalica alebo na oddelenie kultúry Mesta Skalica/ Kráľovská ulica č. 16 - Františkánsky kláštor/ najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšej lehote. Zmeny v uvedených údajoch v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

Tlačivá:

Poučenia: zák. 96/1991 Zb.

 • Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť mestu zámer usporiadať podujatie. - Oznámenie treba podať na MsÚ Skalica najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.
 • V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. - Zmeny v uvedených údajoch v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.
 • Mesto môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo vážne nebezpečenstvo pre ich zdravie, alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva .
 • Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotne hygienických, požiarnych predpisov a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom. / Mesto Skalica, MsP a dozorný orgán /.
 • Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, mesto podujatie zakáže, resp. ho preruší.
 • Podujatie možno zakázať i z dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo mestu alebo by bolo v rozpore so zák.96/1992 Zb. - Za neplnenie oznamovacej povinnosti, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané ako aj za neplnenie povinností usporiadateľa možno uložiť pokutu do 332 €.
 • Upozorňujem Vás na VZN č.7/2011 o udržiavaní čistoty, poriadku a ochrane životného prostredia a jeho doplnok v § 2 „ čas nočného kľudu v meste Skalica je od 22.00 hod. do 5.00 hod.“
 • Tak isto Vás upozorňujem na zák. č.219/1996 Zz. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00