Skalica

Žiadosť o dotáciu z neinvestičného fondu

Možnosť požiadať o dotáciu majú po splnení požiadaviek všetky právnické a fyzické osoby. O presnom termíne uzávierky žiadostí informujeme na našich webových stránkach v "Oznamoch".

Podporované oblasti a činnosti:

  • podpora vzdelávania a duchovných hodnôt
  • ochrana a tvorba životného prostredia
  • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
  • ochrana a podpora zdravia, rozvoj športu
  • rozvoj sociálnych služieb
  • podpora budovania materiálno - technickej základne škôl v meste Skalica

Pri vypracovávaní projektu žiadateľ postupuje podľa štruktúry žiadosti a v súlade so smernicami na poskytovanie dotácie z Neinvestičného fondu mesta Skalica. 


Žiadosť o dotáciu z Neinvestičného fondu Mesta Skalica na športovú činnosť

Každý rok na základe zverejnenej výzvy Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici, športové kluby pôsobiace na území mesta Skalica môžu požiadať o dotáciu z Neinvestičného fondu Mesta Skalica na športovú činnosť. Výzva s príslušným formulárom sa každoročne zverejňuje na oficiálnej webovej stránke mesta Skalica. Po vyplnení formulára ho žiadateľ doručí do podateľne Mestského úradu v Skalici. Na dotáciu nie je právny nárok.


Žiadosť o poskytnutie dotácie z Neinvestičného fondu mesta Skalica na rozvoj mládežníckeho športu

Podobne ako v prípade dotácie na športovú činnosť, Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici zverejňuje každoročne výzvu na poskytnutie dotácie z Neinvestičného fondu mesta Skalica na rozvoj mládežníckeho športu. Spolu s výzvou sa zverejňuje aj príslušný formulár, po vyplnení ktorého ho žiadateľ doručí do podateľne Mestského úradu v Skalici. Na dotáciu nie je právny nárok.


Žiadosť o dotáciu z Neinvestičného fondu Mesta Skalica na podporu drobných kultúrnych aktivít 

Dotáciu možno poskytnúť na podporu drobných kultúrnych aktivít, ktoré vyvíjajú fyzické alebo právnické osoby na území mesta Skalica alebo v prospech mesta Skalica a ktoré sú určené pre širší okruh obyvateľov mesta Skalica. Projekt sa predkladá v 5 – tich vyhotoveniach. Pre dotácie poskytované v kalendárnom roku je uzávierka podania projektov dňa 15.3. príslušného kalendárneho roka.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30