Skalica

Činnosť

Ekonomické oddelenie sa člení na referentské miesta :

 • pokladne
 • účtovníctvo
 • mzdové účtovníctvo
 • miestne dane a poplatky
 • účtovníctvo preneseného výkonu štátnej správy 
 • rozpočtovníctvo

Pôsobnosť oddelenia:

 • predkladá v dohodnutom termíne správu o stave mestskej ekonomiky  primátorovi, mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu,
 • sleduje a vyhodnocuje stav a hospodárenie s finančnými prostriedkami  a cennými papiermi mesta,
 • sleduje stav pohľadávok mesta a zabezpečuje ich vymáhanie,
 • sleduje stav záväzkov mesta a zodpovedá za ich včasnú likvidáciu,
 • vykonáva pokladničnú službu mesta, vedie agendu cenín a prísne  zúčtovateľných tlačív,
 • vykonáva prípravu, zostavenie, sledovanie a vyhodnocovanie rozpočtu  mesta a ním riadených a spravovaných organizácií,
 • vykonáva účtovníctvo mesta,
 • zabezpečuje finančné zúčtovanie príspevkov a dotácií preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu ,  štátnych a mestských fondov, nadácií, zbierok a lotérií,
 • poskytuje dotácie pre právne subjekty na prenesený výkon štátnej správy  a iné účelové dotácie,
 • vedie evidenciu a register rozpočtových opatrení za oblasť školstva, súhrne aj za jednotlivé právne subjekty,
 • zabezpečuje finančný styk mesta s bankami, poisťovňami a s ostatnými  finančnými inštitúciami,
 • vykonáva agendu práce a miezd zamestnancov mesta,
 • sleduje a vyhodnocuje v stanovenom časovom členení aktuálny stav na  úseku miestnych daní a poplatkov a predkladá orgánom mesta návrhy na  jeho riešenie,
 • vykonáva každoročne komplexné vyhodnotenie miestnych daní a poplatkov  a predkladá orgánom mesta návrhy na ich zmeny,
 • vykonáva správu miestnych daní a poplatkov vrátane sankcií,  vyplývajúcich z platných právnych predpisov,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta,
 • aktualizuje a pracuje s modulmi  ISM v rozsahu svojej pracovnej náplne. 

Osoby

Vámošová Monika, Ing.

Vedúca ekonomického oddelenia

Machová Miroslava

Referent pokladne

Machlicová Mária

Referent pokladne

Machlicová Alena

Referent pre štatistiku a účtovníctvo preneseného VŠS

Danielik Balátová Elena

Mzdové účtovníctvo

Hrebíčková Katarína, Ing.

Účtovníčka

Vodičková Renáta

Účtovníčka

Lorencová Jana

Miestne dane

Masaryková Eva

Miestne dane

Šebová Ľubica

Miestny poplatok za komunálny odpad

Hájniková Silvia, Ing.

Referent pre účtovníctvo a fakturáciu

Kadlečíková Martina

Miestny poplatok za komunálny odpad

Šteflíková Tatiana, Ing.

Referent pre rozpočtovníctvo škôl

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientské centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00