Skalica

Činnosť

Ekonomické oddelenie sa člení na referentské miesta :

 • pokladne
 • účtovníctvo
 • mzdové účtovníctvo
 • miestne dane a poplatky
 • účtovníctvo preneseného výkonu štátnej správy 
 • rozpočtovníctvo

Pôsobnosť oddelenia:

 • predkladá v dohodnutom termíne správu o stave mestskej ekonomiky  primátorovi, mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu,
 • sleduje a vyhodnocuje stav a hospodárenie s finančnými prostriedkami  a cennými papiermi mesta,
 • sleduje stav pohľadávok mesta a zabezpečuje ich vymáhanie,
 • sleduje stav záväzkov mesta a zodpovedá za ich včasnú likvidáciu,
 • vykonáva pokladničnú službu mesta, vedie agendu cenín a prísne  zúčtovateľných tlačív,
 • vykonáva prípravu, zostavenie, sledovanie a vyhodnocovanie rozpočtu  mesta a ním riadených a spravovaných organizácií,
 • vykonáva účtovníctvo mesta,
 • zabezpečuje finančné zúčtovanie príspevkov a dotácií preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu ,  štátnych a mestských fondov, nadácií, zbierok a lotérií,
 • poskytuje dotácie pre právne subjekty na prenesený výkon štátnej správy  a iné účelové dotácie,
 • vedie evidenciu a register rozpočtových opatrení za oblasť školstva, súhrne aj za jednotlivé právne subjekty,
 • zabezpečuje finančný styk mesta s bankami, poisťovňami a s ostatnými  finančnými inštitúciami,
 • vykonáva agendu práce a miezd zamestnancov mesta,
 • sleduje a vyhodnocuje v stanovenom časovom členení aktuálny stav na  úseku miestnych daní a poplatkov a predkladá orgánom mesta návrhy na  jeho riešenie,
 • vykonáva každoročne komplexné vyhodnotenie miestnych daní a poplatkov  a predkladá orgánom mesta návrhy na ich zmeny,
 • vykonáva správu miestnych daní a poplatkov vrátane sankcií,  vyplývajúcich z platných právnych predpisov,
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa náplne práce daného oddelenia, mimo sťažností na zamestnancov mesta,
 • aktualizuje a pracuje s modulmi  ISM v rozsahu svojej pracovnej náplne. 

Osoby

Šebová Ľubica

Miestny poplatok za komunálny odpad

Kadlečíková Andrea, Ing.

Referent pre účtovníctvo a fakturáciu

Brdečková Andrea, Ing.

Referent ekonomického oddelenia

Rampáčková Martina

Miestny poplatok za komunálny odpad

Šteflíková Tatiana, Ing.

Referent pre rozpočtovníctvo škôl

Hollá Mária

Účtovný fakturant

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00