Skalica

Majetok mesta

Majetok obce (mesta) je jedným zo základných, ústavou SR garantovaných pilierov ekonomickej samostatnosti obce a nezávislosti rozhodovania o užívaní majetku. Slúži na plnenie zákonom vymedzených kompetencií obce. Majetok obce môže byť nástrojom na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ale aj vlastnej podnikateľskej činnosti obce. Zákon obci ukladá majetok zveľaďovať a zhodnocovať.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o hospodárení s majetkom upravuje najmä hospodárenie s vlastným hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta, majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol Mestu Skalica zverený, práva a povinnosti právnických osôb založených alebo zriadených Mestom Skalica, postup prenechávania majetku do užívania fyzickým a právnickým osobám, ako aj nakladanie s cennými papiermi, spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených mestom alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom a úkony právnických osôb založených a zriadených Mestom Skalica podliehajúce schváleniu orgánmi mesta a bližšie vymedzuje majetok mesta, nakladanie s ním, jeho nadobúdanie a odpredaj, poskytovanie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta. 

 

Stav majetku mesta k 31.12.2018

Názov majetku

Účet

PS k 1.1.

Prírastky

Úbytky

KS k 31.12.

Dlhodobý NHM - softvér

013

164 437,37 €

7 241,40 €

26 038,69 €

145 640,08 €

Dlhodobý NHM – ostatný

019

69 896,11 €

0,00 €

0,00 €

69 896,11 €

Dlhodobý HM – stavby

021

48 261 787,03 €

2 783 861,66 €

50 309,11 €

50 995 339,58 €

Dlhodobý HM – stroje, prís., zar.

022

1 614 474,40 €

31 262,07 €

7 441,75 €

1 638 294,72 €

Dlhodobý HM – dopr. prostriedky

023

235 693,56 €

0,00 €

14 053,05 €

221 640,51 €

Dlhodobý HM – pest. celky TP

025

9 090 096,13 €

0,00 €

0,00 €

9 090 096,13 €

Drobný hmotný investičný majetok

028

3 945,84 €

12 685,36 €

0,00 €

16 631,20 €

Dlhodobý HM ostatný

029

1 813 966,42 €

18 076,98 €

0,00 €

1 832 043,40 €

Dlhodobý HM – pozemky

031

17 972 255,55 €

174 145,85 €

58 146,48 €

18 088 254,92 €

Dlhodobý HM – umelecké diela

032

271 343,38 €

0,00 €

0,00 €

271 343,38 €

Obstaranie dlhodobého NM

041

0,00 €

7 241,40 €

7 241,40 €

0,00 €

Obstaranie dlhodobého HM

042

609 102,70 €

3 223 494,81 €

3 014 999,88 €

817 597,63 €

Dlhodobý FM – pod CP

061

8 443 181,00 €

0,00 €

0,00 €

8 443 181,00 €

Dlhodobý FM – pod CP

062

1 263 141,56 €

0,00 €

0,00 €

1 263 141,56 €

Dlhové CP

063

7 404 155,95 €

0,00 €

0,00 €

7 404 155,95 €

Oprávky k softvéru

073

148 950,97 €

7 300,26 €

26 038,69 €

130 212,54 €

Oprávky k ost. dlhodob. NHM

079

21 534,00 €

3 504,00 €

0,00 €

25 038,00 €

Oprávky k stavbám

081

20 597 226,19 €

1 650 501,64 €

50 309,11 €

22 197 418,72 €

Oprávky k stroj., prístroj., zariad.

082

1 398 080,99 €

136 824,00 €

7 441,75 €

1 527 463,24 €

Oprávky k dopr. prostriedkom

083

221 164,73 €

12 525,83 €

14 053,05 €

219 637,51 €

Oprávky k pest. celkom

085

8 932 610,48 €

20 004,00 €

0,00 €

8 952 614,48 €

Oprávky k drobnému DM

088

1 882,00 €

2 176,00 €

0,00 €

4 058,00 €

Oprávky k ostatnému DHM

089

228 820,44 €

45 840,00 €

0,00 €

274 660,44 €

Opravná položka k DHM

094

305 833,66 €

56 196,03 €

0,00 €

362 029,69 €

Zásoby – materiál

112

1 104,68 €

12 973,34 €

12 814,59 €

1 263,43 €

Drobný hmotný majetok

751

331 108,72 €

22 772,48 €

24 834,57 €

329 046,63 €

Drobný zapožičaný

752

33 600,78 €

0,00 €

0,00 €

33 600,78 €

V správe

753

9 848 633,25 €

9 294,11 €

7 902,99 €

9 850 024,37 €

V nájme

754

30 290,35 €

0,00 €

0,00 €

30 290,35 €

 

Stav majetku mesta k 31.12.2017

Názov majetku

Účet

PS k 1.1.

Prírastky

Úbytky

KS k 31.12.

Dlhodobý NHM - softvér

013

173 046,97 €

6 000,00 €

14 609,60 €

164 437,37 €

Dlhodobý NHM – ostatný

019

69 896,11 €

0,00 €

0,00 €

69 896,11 €

Dlhodobý HM – stavby

021

44 952 303,10 €

3 437 599,09 €

128 115,16 €

48 261 787,03 €

Dlhodobý HM – stroje, prís., zar.

022

1 608 202,65 €

18 704,34 €

12 432,59 €

1 614 474,40 €

Dlhodobý HM – dopr. prostriedky

023

235 693,56 €

0,00 €

0,00 €

235 693,56 €

Dlhodobý HM – pest. celky TP

025

9 082 077,67 €

8 018,46 €

0,00 €

9 090 096,13 €

Drobný hmotný investičný majetok

028

3 240,84 €

705,00 €

0,00 €

3 945,84 €

Dlhodobý HM ostatný

029

1 341 051,99 €

472 914,43 €

0,00 €

1 813 966,42 €

Dlhodobý HM – pozemky

031

17 879 581,67 €

182 434,96 €

89 761,08 €

17 972 255,55 €

Dlhodobý HM – umelecké diela

032

271 343,38 €

0,00 €

0,00 €

271 343,38 €

Obstaranie dlhodobého NM

041

0,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

0,00 €

Obstaranie dlhodobého HM

042

1 780 883,13 €

2 705 756,46 €

3 877 536,89 €

609 102,70 €

Dlhodobý FM – pod CP

061

10 829 078,00 €

0,00 €

2 385 897,00 €

8 443 181,00 €

Dlhodobý FM – pod CP

062

1 263 141,56 €

0,00 €

0,00 €

1 263 141,56 €

Dlhové CP

063

7 404 155,95 €

0,00 €

0,00 €

7 404 155,95 €

Oprávky k softvéru

073

156 762,54 €

6 798,03 €

14 609,60 €

148 950,97 €

Oprávky k ost. dlhodob. NHM

079

18 030,00 €

3 504,00 €

0,00 €

21 534,00 €

Oprávky k stavbám

081

19 103 172,42 €

1 622 168,93 €

128 115,16 €

20 597 226,19 €

Oprávky k stroj., prístroj., zariad.

082

1 264 204,98 €

146 308,60 €

12 432,59 €

1 398 080,99 €

Oprávky k dopr. prostriedkom

083

198 916,73 €

22 248,00 €

0,00 €

221 164,73 €

Oprávky k pest. celkom

085

8 912 606,48 €

20 004,00 €

0,00 €

8 932 610,48 €

Oprávky k drobnému DM

088

0,00 €

1 882,00 €

0,00 €

1 882,00 €

Oprávky k ostatnému DHM

089

194 282,44 €

34 538,00 €

0,00 €

228 820,44 €

Opravná položka k DHM

094

255 370,86 €

50 462,80 €

0,00 €

305 833,66 €

Zásoby – materiál

112

1 048,55 €

16 326,94 €

16 270,81 €

1 104,68 €

Drobný hmotný majetok

751

336 535,37 €

29 555,54 €

34 982,19 €

331 108,72 €

Drobný zapožičaný

752

33 600,78 €

0,00 €

0,00 €

33 600,78 €

V správe

753

9 915 619,92 €

0,00 €

66 986,67 €

9 848 633,25 €

V nájme

754

37 701,45 €

0,00 €

7 411,10 €

30 290,35 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav majetku mesta v € k 31.12.2016

Názov majetku

Účet

PS k 1.1.

Prírastky

Úbytky

KS k 31.12.

Dlhodobý NHM – softvér

013

160 395,63 €

12 651,34 €

0,00 €

173 046,97 €

Dlhodobý NHM – ostatný

019

57 276,11 €

12 620,00 €

0,00 €

69 896,11 €

Dlhodobý HM – stavby

021

43 966 006,89 €

989 485,64 €

3 189,43 €

44 952 303,10 €

Dlhodobý HM – stroje, prís., zar.

022

1 597 733,07 €

12 753,84 €

2 284,26 €

1 608 202,65 €

Dlhodobý HM – dopr. prostriedky

023

232 448,56 €

3 245,00 €

0,00 €

235 693,56 €

Dlhodobý HM – pest. celky TP

025

9 082 077,67 €

0,00 €

0,00 €

9 082 077,67 €

Drobný hmotný investičný majetok

028

1 928,84 €

1 312,00 €

0,00 €

3 240,84 €

Dlhodobý HM ostatný

029

1 235 356,38 €

105 695,61 €

0,00 €

1 341 051,99 €

Dlhodobý HM – pozemky

031

17 899 926,76 €

151 027,52 €

171 372,61 €

17 879 581,67 €

Dlhodobý HM – umelecké diela

032

256 943,38 €

14 400,00 €

0,00 €

271 343,38 €

Obstaranie dlhodobého NM

041

9 140,00 €

12 651,34 €

21 791,34 €

0,00 €

Obstaranie dlhodobého HM

042

571 083,19 €

2 414 564,59 €

1 204 764,65 €

1 780 883,13 €

Dlhodobý FM – pod CP

061

10 829 078,00 €

0,00 €

0,00 €

10 829 078,00 €

Dlhodobý FM – pod CP

062

1 263 141,56 €

0,00 €

0,00 €

1 263 141,56 €

Dlhové CP

063

7 404 155,95 €

0,00 €

0,00 €

7 404 155,95 €

Oprávky k softvéru

073

151 806,54 €

4 956,00 €

0,00 €

156 762,54 €

Oprávky k ost. dlhodob. NHM

079

14 579,00 €

3 451,00 €

0,00 €

18 030,00 €

Oprávky k stavbám

081

17 606 606,45 €

1 499 755,40 €

3 189,43 €

19 103 172,42 €

Oprávky k stroj., prístroj., zariad.

082

1 094 576,31 €

171 912,93 €

2 284,26 €

1 264 204,98 €

Oprávky k dopr. prostriedkom

083

177 082,73 €

21 834,00 €

0,00 €

198 916,73 €

Oprávky k pest. celkom

085

8 893 274,48 €

19 332,00 €

0,00 €

8 912 606,48 €

Oprávky k ostatnému DHM

089

162 965,44 €

31 317,00 €

0,00 €

194 282,44 €

Opravná položka k DHM

094

314 307,67 €

0,00 €

58 936,81 €

255 370,86 €

Zásoby – materiál

112

908,94 €

14 866,31 €

14 726,70 €

1 048,55 €

Drobný hmotný majetok

751

322 348,34 €

23 680,77 €

9 493,74 €

336 535,37 €

Drobný zapožičaný

752

19 138,58 €

14 462,20 €

0,00 €

33 600,78 €

V správe

753

9 931 584,63 €

0,00 €

15 964,71 €

9 915 619,92 €

V nájme

754

37 700,45 €

1,00 €

0,00 €

37 701,45 €

 

Stav majetku Mesta Skalica v € k 31.12. 2015 

 

 

 

Názov majetku

Účet

PS k 1.1.

Prírastky

Úbytky

KS k 31.12.

Dlhodobý NHM – softvér

013

155 893,83

4 501,80

0,00

160 395,63

Dlhodobý NHM – ostatný

019

57 276,11

0,00

0,00

57 276,11

Dlhodobý HM – stavby

021

43 982 277,73

1 222 009,20

1 238 280,04

43 966 006,89

Dlhodobý HM – stroje, prís., zar.

022

1 597 164,32

4 415,29

3 846,54

1 597 733,07

Dlhodobý HM – dopr. prostriedky

023

238 900,30

0,00

6 451,74

232 448,56

Dlhodobý HM – pest. celky TP

025

8 976 408,92

105 668,75

0,00

9 082 077,67

Drobný hmotný investičný majetok

028

1 205,00

723,84

0,00

1 928,84

Dlhodobý HM ostatný

029

0,00

1 235 356,38

0,00

1 235 356,38

Dlhodobý HM – pozemky

031

3 745 697,75

14 255 192,17

100 963,16

17 899 926,76

Dlhodobý HM – umelecké diela

032

257 673,65

0,00

730,27

256 943,38

Obstaranie dlhodobého NM

041

0,00

14 365,64

5 225,64

9 140,00

Obstaranie dlhodobého HM

042

1 385 425,18

456 300,64

1 270 642,63

571 083,19

Obstaranie dlhodobého FM

043

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

Dlhodobý FM – pod CP

061

10 329 078,00

500 000,00

0,00

10 829 078,00

Dlhodobý FM – pod CP

062

1 263 141,56

0,00

0,00

1 263 141,56

Dlhové CP

063

7 404 155,95

0,00

0,00

7 404 155,95

Oprávky k softvéru

073

148 830,71

2 975,83

0,00

151 806,54

Oprávky k ost. dlhodob. NHM

079

11 711,00

2 868,00

0,00

14 579,00

Oprávky k stavbám

081

16 263 435,78

1 346 094,33

2 923,66

17 606 606,45

Oprávky k stroj., prístroj., zariad.

082

922 856,90

175 565,95

3 846,54

1 094 576,31

Oprávky k dopr. prostriedkom

083

152 614,82

25 984,08

1 516,17

177 082,73

Oprávky k pest. celkom

085

8 781 856,63

111 417,85

0,00

8 893 274,48

Oprávky k ostatnému DHM

089

0,00

162 965,44

0,00

162 965,44

Opravná položka k DHM

094

365 484,52

0,00

51 176,85

314 307,67

Zásoby – materiál

112

933,58

15 891,18

15 915,82

908,94

Drobný hmotný majetok

751

308 024,37

29 372,88

15 048,91

322 348,34

Drobný zapožičaný

752

19 138,58

0,00

0,00

19 138,58

V správe

753

9 900 698,29

80 278,50

49 392,16

9 931 584,63

V nájme

754

37 700,45

0,00

0,00

37 700,45

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-14:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-14:00
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-14:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00

Vo výnimočných prípadoch je možné si dohodnúť telefonicky stretnutie aj na iný čas.