Skalica

Referát sociálnej starostlivosti o jednotlivcov a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii

Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Mesto Skalica môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi peňažnou alebo nepeňažnou formou. Účelom dávky je: zakúpenie ošatenia, obuvi, hygienických potrieb, školských pomôcok, potravín, na mimoriadne liečebné náklady a na základné vybavenie domácnosti.

Opatrenia sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately

  • Mesto Skalica sa podieľa na výkonoch opatrení sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine
  • Mesto Skalica sa podieľa na výkonoch opatrení sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately zamerané na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby
  • Mesto Skalica organizuje Mestský letný tábor Lienka pre deti z rodín v hmotnej núdzi a nízkopríjmových rodín. Tábor je zameraný na voľnočasové aktivity detí  a prevenciu sociálnopatologických javov.

Výkon osobitného príjemcu sociálnych dávok

Mesto Skalica na základe rozhodnutia vykonáva osobitného príjemcu sociálnych dávok: rodinných prídavkov alebo dávok v hmotnej núdzi. Rozhoduje o spôsobe vyplácania dávok peňažnou alebo nepeňažnou formou.

Starostlivosť o nesvojprávnych občanov

Mesto Skalica podáva príslušnému súdu správy o zabezpečení starostlivosti opatrovníkov o svojich zverených opatrovancov. V prípadoch, kedy je Mesto Skalica súdom stanovený opatrovník, vykonávame kompletnú agendu starostlivosti o zverených opatrovancoch.

Krízové životné situácie

V prípade, že sa občan ocitne v krízovej životnej situácii alebo v nepriaznivej sociálnej situácii, poskytuje Mesto Skalica sociálnu pomoc na preklenutie tejto situácie a zabezpečí sociálnu službu v nocľahárni,v útulku, v práčovni a v stredisku osobnej hygieny. www.stiborsi.sk 

Pochovanie občana

Mesto Skalica zabezpečuje pochovanie občana, ktorý zomrel na území mesta Skalica a nemá žiadnych rodinných príslušníkov.

Legislatíva predmetnej oblasti


  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 305/2015 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
  • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 3/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30