Skalica

Referát sociálnych služieb pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

Príspevok na spoločné stravovanie

Poskytuje sa dôchodcom po dovŕšení 65 rokov veku alebo občanom s nepriaznivým zdravotným stavom v sume 1,00; 0,76 a 0,50 € na jedno teplé jedlo v pracovné dni podľa výšky dôchodku. Občania majú možnosť vybrať si stravovanie v stravovacom zariadení, s ktorým má mesto uzatvorenú zmluvu, v tabuľke je uvedený prehľad stravovacích prevádzok a úhrady stravníkov.

PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE DÔCHODCOV

Výška dôchodku:

Výška príspevku na spoločné stravovanie na jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch:

Do 300 Eur

1,00 Eur

Viac ako 300 Eur do 350 Eur

0,76 Eur

Viac ako 350 Eur do 400 Eur

0,50 Eur

Viac ako 400 Eur

0,00 Eur

 

 

 

 

STRAVOVACIE ZARIADENIE 

 

 

 

CENA OBEDA

DOPLATOK STRAVNÍKA ZA OBED

podľa výšky dôchodku

priznaný príspevok Mesta

 

 

 

Úhrada za

rozvoz stravy

Do 300 €

 

príspevok  1,-€

Od 300  do 350 €

príspevok

 0,76 €

Od 350

do 400 €

príspevok

0,50 €

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Skalici,

Koreszkova 7 Skalica

tel.:034/6969182

 

3,40 €

 

2,40

 

2,64

 

2,90

+ 0,30 € rozvoz

Mesto Skalica

pracovné dni

Gurmán

Koreszkova 4

Skalica

tel.:034/6647984

 

3,60 €

 

2,60

 

2,84

 

3,10

+ 0,30 € rozvoz

Mesto Skalica  pracovné dni 

M. Macháčková

prevádzka Potočná č.93 Skalica tel.:0917/222640                          

 

3,00 €

 

2,00

 

2,24

 

2,50

+ 0,30 € rozvoz vývarovňa  pracovné dni

Pecorella s.r.o

Gorkého 1A/2618

Skalica

 

3,50 €

 

2,50

 

2,74

 

3,00

+ 0,30 € rozvoz vývarovňa  pracovné dni a soboty a nedele

 

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej II, je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri   základných sociálnych aktivitách. Rozsah úkonov určuje obec v hodinách. Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovné dni za úhradu 0,50€/1hodina.

Opatrovateľská služba

Sociálna služba v jedálni – rozvoz stravy do domácností

Mesto Skalica zabezpečuje sociálnu službu v jedálni – prostredníctvom donášky stravy do domácnosti občana v pracovné dni. Podmienkou je dovŕšenie dôchodkového veku alebo nepriaznivý zdravotný stav. Úhrada za donášku stravy do domácnosti občana je 0,30 € za jednu donášku. Mesto Skalica dováža stravu podľa výberu klienta z FnsP Skalica a z vývarovne Gurmán.

Mestské centrum sociálnych služieb

Mesto Skalica vytvára pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím jedinečné možnosti pre rehabilitáciu, relaxáciu, zmysluplné trávenie voľného času a dobrovoľné združovanie v spoločenských organizáciách. Pre udržanie psychickej a fyzickej kondície poskytujeme bezplatne:

 • orientačné meranie fyziologických funkcií – krvný tlak, cukor, cholesterol
 • rehabilitačné procedúry – masážne kreslá, magnetoterapia, bioptronické lampy, liečba teplom, akupresúrna podložka, prístrojová masáž chodidiel
 • požičovňa zdravotníckych pomôcok – chodúľky, toaletné kreslá a vozíky
 • posilňovňa
 • príjemné prostredie v modrom salóniku – TV, rádio, káva, čaj

Ďalšie spoplatnené služby za výhodné ceny pre seniorov :

 • klasická masáž
 • pedikúra
 • kozmetika

V Mestskom centre sociálnych služieb ponúkame kultúru, rekreácie, gastronómiu, šport – pohyb, družobné vzťahy, sociálno – zdravotné poradenstvo, dni zdravia, tvorivé dielničky a množstvo ďalších aktivít a zaujímavých projektov. Seniori, občania s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodinní príslušníci majú možnosť stať sa členom a vybrať si z nasledovných organizácií:

 • Jednota dôchodcov, Ženský spolok Babinec
 • Klub dôchodcov
 • Liga proti rakovine Klub Lýdia
 • Základná organizácia zdravotne postihnutej mládeže
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnych postihnutím
 • Rehabilitačné centrum pre sluchovo postihnutých
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Všetky organizácie sídlia na Štíbori v Mestskom centre sociálnych služieb na Kráľovskej ulici č. 9, kde nájdete kontaktné informácie.

Posudková činnosť

Mesto Skalica vykonáva posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu.

Zariadenia sociálnych služieb pre seniorov

Ďalšie sociálne zariadenia a inštitúcie v meste Skalica

Legislatíva predmetnej oblasti

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad