Skalica

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Skalica

V zmysle § 21 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie možno zriadiť na plnenie úloh štátu, obce alebo vyššieho územného celku vyplývajúcich z osobitných predpisov.
(Zariadenie pre seniorov, Jesénia)

V zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
(Štíbor, Nocľaháreň, Útulok cesta)