Skalica

Invázne druhy

Upozorňujeme vlastníkov, správcov, užívateľov pozemkov na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 150/2020 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platnú od 1.1.2020) a to, že sú povinní starať sa o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu inváznych nepôvodných druhov bylín a drevín na ich pozemkoch a v prípade ich výskytu sú povinní ich odstraňovať. 

Zoznam inváznych druhov rastlín:

A. Bylinné druhy:

Ambrosia artemisiifolia - ambrózia palinolistá

Asclepias syriaca - glejovka americká

Fallopia sp. (syn. Reynoutria) - pohánkovec (krídlatka)

Heracleum mantegazzianum - boľševník obrovský

Impatiens glandulifera - netýkavka žliazkatá

Solidago canadensis - zlatobyľ kanadská

Solidago gigantea - zlatobyľ obrovská

 

B. Dreviny:

Ailanthus altissima - pajaseň žliazkatý

Amorpha fruticosa - beztvarec krovitý

Lycium barbarum - kustovnica cudzia

Negundo aceroides - javorovec jaseňolistý

 

Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 

Na invázne druhy sa viažu ustanovenia zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (ďalej len "zákon"). V zmysle tohto zákona je zakázané ich držať, rozmnožovať, prepravovať, uvádzať na trh, používať, pestovať alebo uvoľniť do životného prostredia. 

Na území Mesta Skalica v súčasnosti evidujeme výskyt zlatobyle obrovskej, pohánkovca (krídlatky), netýkavky žliazkatej a javorovca jaseňolistého. 

Na invázne druhy drevín, ktoré sa nachádzajú v prílohe č. 2a vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa nevyžaduje súhlas na výrub v zmysle § 47 ods. 4 písm. h) zákona č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Výrub však musí byť vykonaný s ohľadom na ochranu chránených druhov živočíchov (najmä hniezdiacich vtákov) tzn. v období od 1.10. do 31.3..

Podrobnejšie informácie, vyobrazenie a spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín a drevín nájdete na stránke:

http://www.sopsr.sk/invazne-web

 

Mesto Skalica v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje informáciu o miestach výskytu inváznych nepôvodných druhoch a informačný leták od štátnej ochrany prírody a krajiny. 

Informačný leták: http://maps.sopsr.sk/mapy/invazky/map.html

1

 


 

Informácia o inváznych druhoch:

Solidago gigantea Ait. – zlatobyľ obrovská

Oddelenie: Magnoliophyta Trieda: Magnoliopsida Rad: Asterales Čeľaď: Asteraceae

Zaradenie

Invázny druh v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

zlatobyl

 

 


 

 

Fotodokumentácia: Mgr. Katarína Sujová, PhD.

Opis druhu

Trváca rastlina dorastajúce do výšky 50 až 250 cm. Byle sú holé, len v čase kvitnutia môžu byť aj riedko chlpaté, v dolnej časti väčšinou červenkasté. Listy sú striedavé, kopijovité, od polovice listu na okraji pílkovité. Súkvetie je metlina, tvorená oblúkovito ohnutými strapcami s úbormi drobných žltých kvetov, smerujúcich nahor. Okrajové jazykovité samčie kvety sú dlhšie ako vnútorné samičie kvety terča. Kvitne od augusta do septembra, prípadne októbra. Plodom sú nažky s jemným páperím na okraji.

POZOR: Je to silný peľový alergén!

Pôvod

Pochádza zo Severnej Ameriky. Do Európy bol druh dovezený ako medonosná a okrasná rastlina podobne ako Solidago canadensis.

Ekológia

Nemá zvýšené nároky na pôdu a vlhkosť v pôde. Nájdeme ho často v okolí vodných tokov, v riedkych lesných porastoch, ale aj na antropogénnych biotopoch. Šíri sa vegetatívne aj generatívne (semenami). Tvorí veľký počet semien, ktoré sú ľahké a pomocou páperia sú roznášané vetrom na nové lokality. Vegetatívnym spôsobom sa šíri pomocou plazivého rozkonáreného podzemka, z ktorého vyrastajú nové rastliny.

Rozšírenie v SR

Rastie na opustených miestach s narušenou vegetáciou, v okolí vodných tokov, ale aj v redších lesoch na juhu Slovenska, kde tvorí podrast. Vyskytuje sa viac-menej už na celom území Slovenska.

Metódy odstraňovania

Vhodným spôsobom odstraňovania je kosenie alebo mulčovanie porastov zlatobyle v čase pred kvitnutím rastlín, aby sa zabránilo tvorbe a následnému rozšíreniu semien. Možná je aj pastva oviec alebo dobytka, prípadne pooranie, ak sa porasty druhu vyskytujú na okrajoch polí (na ornej pôde). Pri menších porastoch sa môže využívať vykopávanie a vytrhávanie rastlín.

Používa sa aj chemický spôsob s aplikáciou herbicídneho prípravku (tzn. prípravku na ničenie rastlín, ktorým sa porast postrieka) alebo kombináciou kosenia a následného postriekania herbicídom, keď rastliny opätovne vyrastú po pokosení.

Všetky zásahy je potrebné opakovať niekoľko rokov za sebou! 

Ostatné invázne rastliny na území mesta Skalica (súbory na stiahnutie):

 

Zdroj: www.sopsr.sk

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/zlatobyl_obrovska.pdf

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00