Skalica

Sobáš

Sobáš

 

Uzavretie manželstva v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

 

vybavuje: Viera Fulierová
adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
tel: +421346903102
č. dverí: 102
email: matrika@mesto.skalica.sk


Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR

Pred uzavretím manželstva je potrebné si na matričnom úrade vyzdvihnúť žiadosť o uzavretie manželstva. K žiadosti je potrebné doložiť:

 • rodné listy,
 • občianske preukazy,
 • právoplatný rozsudok o rozvode (ak sú snúbenci rozvedení),
 • úmrtný list bývalého manžela (ak je snúbenec vdovec alebo vdova).

Všetky doklady musia byť originály.

Manželstvo sa uzatvára podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Ak má jeden zo snúbencov v meste Skalica trvalý pobyt, snúbenci neplatia žiadny poplatok.

Ak chcú snúbenci s trvalým pobytom v meste Skalica uzavrieť manželstvo na inom matričnom úrade, vydá Matričný úrad Skalica povolenie na uzavretie manželstva. Ak chcú uzavrieť manželstvo snúbenci bez trvalého pobytu v meste Skalica, potrebujú povolenie na uzavretie manželstva z miesta trvalého pobytu ženícha alebo nevesty. Tieto úkony sú spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov.


Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva je cudzinec povinný predložiť  matričnému úradu tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o osobnom stave – nesmie byť starší ako 6 mesiacov
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • úmrtný list zomretého manžela, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklady v originály okrem rodného listu nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa vydania a v prípade, ak to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia byť aj príslušné overenia (Apostil, superlegalizácia). Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (okrem českého).

Zoznam štátov


Uzavretie manželstva štátneho občana SR v cudzine

Doklad o osobnom stave nahradí štátny občan SR čestným vyhlásením u notára. Ďalšie doklady k uzavretiu manželstva poskytnú na matričnom úrade v príslušnej krajine.


Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR  bez trvalého pobytu na území SR

Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území SR, môžu uzavrieť manželstvo na ktoromkoľvek matričnom úrade SR. Doklady k uzavretiu manželstva sú ako pri uzavretí manželstva medzi štátnymi občanmi SR.


Uzavretie manželstva medzi dvomi cudzincami na území SR

Postupuje sa ako pri uzavretí manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom.


Uzavretie cirkevného sobáša

Žiadosti o cirkevné sobáše sa predkladajú matričnému úradu podľa miesta farského úradu alebo náboženskej spoločnosti. Snúbenci predložia k uzavretiu manželstva doklady ako pri uzavretí manželstva vo vyššie uvedených prípadoch. Orgán cirkvi, pred ktorou sa manželstvo uzavrelo, je povinný doručiť Zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.

Sadzobník  správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch:

Položka 18 - Matričný úrad

 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi  občanmi Slovenskej republiky - 16,50 €
 • Uzavretie manželstva  pred  iným  než  príslušným matričným  úradom 15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky  - 16,50 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 16,50 €
 • Povolenie  uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 15) - 66 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami  - 33 €
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom - 66 €  
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 165,50 €
 • Uzavretie manželstva, ak  ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 16) - 199 €

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život  je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku  podľa písmen a)  a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí  uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
 2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
 3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
 4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
 5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

15) § 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z.z..

Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti alebo prevodom z účtu v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Úradne určenou miestnosťou v Skalici je obradná miestnosť mestského úradu v Skalici. Mimo úradne určenú miestnosť sa rozumie ktorékoľvek iné vhodné miesto na uzavretie sobáša. Matričný úrad posúdi, či je miesto vhodné na uzavretie manželstva. Sobášnym dňom je streda a sobota.  V iný deň sobáša sa vyberá správny  poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z, o správnych poplatkoch položka 18 písm. d).

Poplatok 66,- € nezahŕňa zabezpečenie výzdoby, ozvučenia a nábytku mimo určenej miestnosti.


Osobitná matrika - pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00