Skalica

Úmrtie

Úmrtie

 

vybavuje: Petra Šrédlová
adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
č. dverí: 102
tel: +421346903102
email: matrika@mesto.skalica.sk


Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu. 

Vybavovateľ úmrtia predloží matričnému úradu  List o prehliadke mŕtveho v 3 vyhotoveniach. Tento doklad musí obsahovať údaje o zomretom, musí byť opatrený pečiatkou a podpisom prehliadjúceho lekára a pečiatkou a podpisom ošetrujúceho lekára. Aspoň jeden z listov musí byť originál. Tento zostáva na matričnom úrade v Skalici. Jedna kópia sa zasiela na štatistický úrad a druhá kópia zostáva pozostalým. List o prehliadke mŕtveho musí obsahovať aj dátum a hodinu úmrtia, ktorú určí lekár. Ak hodina a dátum na liste o prehliadke chýba, musia pozostalí vyhľadať lekára, ktorý je za tento úkon zodpovedný a ten musí údaj doplniť.

Úmrtie, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky na základe oznámenia pozostalých.

Ďalej je  k vybaveniu úmrtného listu je potrebné doložiť občiansky preukaz zomretého.

Správny poplatok za vystavenie duplikátu úmrtmého listu ... 5,- €


Osobitná matrika - pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00