Menu

Skalica

Invázne druhy

Upozorňujeme vlastníkov, správcov, užívateľov pozemkov na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 150/2020 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platnú od 1.1.2020) a to, že sú povinní starať sa o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu inváznych nepôvodných druhov bylín a drevín na ich pozemkoch a v prípade ich výskytu sú povinní ich odstraňovať. 

Zoznam inváznych druhov rastlín:

A. Bylinné druhy:

Ambrosia artemisiifolia - ambrózia palinolistá

Asclepias syriaca - glejovka americká

Fallopia sp. (syn. Reynoutria) - pohánkovec (krídlatka)

Heracleum mantegazzianum - boľševník obrovský

Impatiens glandulifera - netýkavka žliazkatá

Solidago canadensis - zlatobyľ kanadská

Solidago gigantea - zlatobyľ obrovská

 

B. Dreviny:

Ailanthus altissima - pajaseň žliazkatý

Amorpha fruticosa - beztvarec krovitý

Lycium barbarum - kustovnica cudzia

Negundo aceroides - javorovec jaseňolistý

 

Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 

Na invázne druhy sa viažu ustanovenia zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (ďalej len "zákon"). V zmysle tohto zákona je zakázané ich držať, rozmnožovať, prepravovať, uvádzať na trh, používať, pestovať alebo uvoľniť do životného prostredia. 

Na území Mesta Skalica v súčasnosti evidujeme výskyt zlatobyle obrovskej, pohánkovca (krídlatky), netýkavky žliazkatej a javorovca jaseňolistého. 

Na invázne druhy drevín, ktoré sa nachádzajú v prílohe č. 2a vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa nevyžaduje súhlas na výrub v zmysle § 47 ods. 4 písm. h) zákona č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Výrub však musí byť vykonaný s ohľadom na ochranu chránených druhov živočíchov (najmä hniezdiacich vtákov) tzn. v období od 1.10. do 31.3..

Podrobnejšie informácie, vyobrazenie a spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín a drevín nájdete na stránke:

http://www.sopsr.sk/invazne-web

 

Mesto Skalica v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje informáciu o miestach výskytu inváznych nepôvodných druhoch a informačný leták od štátnej ochrany prírody a krajiny. 

Informačný leták: http://maps.sopsr.sk/mapy/invazky/map.html

1

 


 

Informácia o inváznych druhoch:

Solidago gigantea Ait. – zlatobyľ obrovská

Oddelenie: Magnoliophyta Trieda: Magnoliopsida Rad: Asterales Čeľaď: Asteraceae

Zaradenie

Invázny druh v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

zlatobyl

 

 


 

 

Fotodokumentácia: Mgr. Katarína Sujová, PhD.

Opis druhu

Trváca rastlina dorastajúce do výšky 50 až 250 cm. Byle sú holé, len v čase kvitnutia môžu byť aj riedko chlpaté, v dolnej časti väčšinou červenkasté. Listy sú striedavé, kopijovité, od polovice listu na okraji pílkovité. Súkvetie je metlina, tvorená oblúkovito ohnutými strapcami s úbormi drobných žltých kvetov, smerujúcich nahor. Okrajové jazykovité samčie kvety sú dlhšie ako vnútorné samičie kvety terča. Kvitne od augusta do septembra, prípadne októbra. Plodom sú nažky s jemným páperím na okraji.

POZOR: Je to silný peľový alergén!

Pôvod

Pochádza zo Severnej Ameriky. Do Európy bol druh dovezený ako medonosná a okrasná rastlina podobne ako Solidago canadensis.

Ekológia

Nemá zvýšené nároky na pôdu a vlhkosť v pôde. Nájdeme ho často v okolí vodných tokov, v riedkych lesných porastoch, ale aj na antropogénnych biotopoch. Šíri sa vegetatívne aj generatívne (semenami). Tvorí veľký počet semien, ktoré sú ľahké a pomocou páperia sú roznášané vetrom na nové lokality. Vegetatívnym spôsobom sa šíri pomocou plazivého rozkonáreného podzemka, z ktorého vyrastajú nové rastliny.

Rozšírenie v SR

Rastie na opustených miestach s narušenou vegetáciou, v okolí vodných tokov, ale aj v redších lesoch na juhu Slovenska, kde tvorí podrast. Vyskytuje sa viac-menej už na celom území Slovenska.

Metódy odstraňovania

Vhodným spôsobom odstraňovania je kosenie alebo mulčovanie porastov zlatobyle v čase pred kvitnutím rastlín, aby sa zabránilo tvorbe a následnému rozšíreniu semien. Možná je aj pastva oviec alebo dobytka, prípadne pooranie, ak sa porasty druhu vyskytujú na okrajoch polí (na ornej pôde). Pri menších porastoch sa môže využívať vykopávanie a vytrhávanie rastlín.

Používa sa aj chemický spôsob s aplikáciou herbicídneho prípravku (tzn. prípravku na ničenie rastlín, ktorým sa porast postrieka) alebo kombináciou kosenia a následného postriekania herbicídom, keď rastliny opätovne vyrastú po pokosení.

Všetky zásahy je potrebné opakovať niekoľko rokov za sebou! 

Ostatné invázne rastliny na území mesta Skalica (súbory na stiahnutie):

 

Zdroj: www.sopsr.sk

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/zlatobyl_obrovska.pdf

 

Upozornenie na výskyt inváznych rastlín a povinnosť ich odstraňovať
      Mesto Skalica v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na výskyt inváznych drevín (ďalej len „zákon“):


1. Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý
Opis druhu: drevina s hladkou sivohnedou kôrou, ktorá dosahuje výšku do 20 metrov. Korunu má rozložitú, pekne tvarovanú. Listy vyrastajú na konároch protistojne, sú nepárno perovité, s 3 až 7 tvarovo rozdielnymi lístkami. Žltozelené kvety vyrastajú na jar (v apríli až máji) zároveň s listami. Samčie kvety sú v chocholíkoch, visiacich na dlhých stopkách z konára. Samičie kvety sú usporiadané v dlhostopkatých strapcoch. Plodom je krídlatá dvojnažka. Šíri sa generatívne aj vegetatívne. Tvorí množstvo semien, vetrom roznášaných na veľké vzdialenosti. Zároveň má aj silnú koreňovú výmladnosť, ktorá umožňuje postupné šírenie druhu vytvorením nových jedincov z výhonkov koreňov v okolí pôvodného stromu.


Spôsoby odstraňovania: pri tomto druhu nestačí len mechanické odstraňovanie výrubom, ale je potrebná aj následná aplikácia herbicídneho prípravku na odstraňovanie rastlín. Herbicíd sa musí hneď natrieť na reznú plochu. Používajú sa aj iné spôsoby, ako napr. injekčná metóda, kedy sa herbicídny prostriedok aplikuje priamo do kmeňa stojaceho stromu tak, že sa šikmo dole do kmeňa vyvŕta dierka, do ktorej sa vstrekne herbicíd alebo sa urobí šikmý zásek sekerkou a herbicíd sa strekne do záseku. Strom sa vypíli až po jeho úplnom uschnutí, minimálne dva roky po aplikácii metódy.


Dreviny sa podľa http://maps.sopsr.sk/mapy/invazne.php vyskytujú na pozemkoch parcelné čísla reg. „C“ k.ú. Skalica: 42918/3, 42921/3, 42918/3, 42918/20, 42918/22 a 42918/22.


Z § 3 ods. 2 zákona vyplýva povinnosť vlastníkom alebo správcom pozemkov odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku.


V prípade nedodržania vyššie uvedenej povinnosti sa vlastník, správca alebo užívateľ pozemku dopúšťa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (fyzická osoba-podnikateľ, právnická osoba).


Výrub drevín môže byť uskutočnený v mimovegetačnom období t.j. v termíne od 1. októbra do 31. marca.

 

Zdroj: www.sopsr.sk

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/javorovec_jasenolisty.pdf

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00