Menu

Skalica

Odpadové hospodárstvo

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Skalica
 
kompost 
 
 
Propagačný, výchovný materiál na stiahnutie:


Zmesový komunálny odpad

ukladá sa do zberných nádob:

 • 110 1 prípadne 120 l zelenej farby z PVC alebo pozinkovaná,
 • 1100 l čiernej farby z PVC alebo pozinkovaná,  
 • veľkoobjemový kontajner (5000 l),  

do vriec:

 • vrecia 110 l čiernej farby.

Interval odvozu:

a) fyzické osoby:

 • rodinné domy - 110 l (120 l)  zberná  nádoba  zelenej  farby  z  PVC  alebo  pozinkovaná - 1 x týždenne
 • bytové domy  - 1100 l  zberná nádoba čiernej farby z PVC alebo pozinkovaná - 2 x týždenne

b) fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby:

 • 110 l vrecia čiernej farby - 1 x  za mesiac  
 • 110 l (120 l) zberná nádoba zelenej farby z PVC alebo pozinkovaná - 1 x týždenne
 • 1100 l zberná nádoba čiernej farby z PVC alebo pozinkovaná - 1 x týždenne
 • veľkoobjemový kontajner (5000 l) - najmenej 1 x týždenne


Papier

sa  triedia  do 1100 l zberných  nádob modrej farby  s  označením  „PAPIER“
alebo do vriec modrej farby.
Interval odvozu: 
    a) fyzické osoby:

 • rodinné domy - 110 l vrecia modrej farby - 1 x za mesiac (spravidla prvá sobota v mesiaci)
 • bytové domy -  1100 l zberné nádoby modrej farby - 1 x týždenne

    b) fyzické osoby- podnikatelia, právnické osoby: 

 • 110 l vrecia  modrej  farby - 1 x týždenne  alebo  1 x  za  mesiac (spravidla  prvá  sobota v mesiaci) 
 • 1100 l zberné nádoby modrej farby - 1 x týždenne


Plasty

sa triedia do 1100 l zberných  nádob žltej farby s  označením „PLASTY“ alebo do 110 l vriec žltej farby.
Interval odvozu: 
a) fyzické osoby:

 • rodinné domy - 110 l vrecia žltej farby - 1 x za mesiac (spravidla prvá sobota v mesiaci)
 • bytové domy -  1100 l zberné nádoby žltej farby - 1 x týždenne

b) fyzické osoby- podnikatelia, právnické osoby: 

 • 110 l  vrecia žltej farby - 1 x týždenne  alebo  1 x za mesiac (spravidla prvá sobota v mesiaci) 
 • 1100 l zberné nádoby žltej farby - 1 x týždenne


Kovy vrátane kovových obalov

Odpady z kovov sa  triedia do 1100 l zberných nádob červenej farby – „zvonov“ s označením „DROBNÉ KOVY“ alebo do 1100 l zberných nádob žltej farby s označením „PLASTY“ alebo do 110 l vriec žltej farby.
Väčšie  kusy  kovového  odpadu  ako  je  napr.  kovový šrot, oceľ, drôt, farebné  kovy je potrebné odovzdať do zberného dvora odpadov.
Interval odvozu: podľa potrebySklo

Odpady  zo  skla  sa  triedia  do  1300 l  zberných  nádob  zelenej farby - „zvonov“  s označením „SKLO“.
Väčšie kusy skla je potrebné odovzdať do zberného dvora odpadov.  
Interval odvozu: 1 x za 7 týždňov.Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

a) biologicky  rozložiteľný  odpad  zo  záhrad,  parkov vrátane  odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný  odpad 
Odpady sa triedia do 240 l  zberných nádob hnedej farby na bioodpad – s označením BIO
Interval odvozu: marec až november - 1 x týždenne 
                               december až február - 1 x za mesiac

b) biologicky  rozložiteľný   kuchynský  a  reštauračný  odpad  od  prevádzkovateľov  stravovacích 
    zariadení
Náklady  spojené  so zberom,  skladovaním, prepravou a spracovaním  vrátane  nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne; odpad  sa  nesmie  dávať   do  nádob  určených  na  zber  komunálnych odpadov v meste,

c) jedlé oleje a tuky
Patria sem: použité (prepálené) jedlé oleje z domácností a z reštaurácií.
Odpady si  pôvodcovia  dávajú  do vlastných  uzatvárateľných nádob (napr. PET  fľaše), ktoré možno  odovzdať v priebehu roka do zberného dvora odpadov.Drobný stavebný odpad

Patria sem v malom množstvo zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky t.j. odpady vznikajúce  z bežných  udržiavacích  prác   na  území   mesta zabezpečovaných  fyzickou  osobou. Odpad je možné odovzdať za úhradu do zberného dvora odpadov.Objemný odpad

Objemný  odpad z domácností  predstavujú  KO, ktoré  sa  svojou veľkosťou nezmestia do bežne užívaných nádob KO v meste.  Patrí sem napr.  nábytok,  dvere,  nádoby,  koberce,  plechové  rúry a pod.
Interval odvozu: 2 x ročne  
Pôvodcovia objemného odpadu môžu v priebehu roka  objemný  odpad odovzdať aj do zberného dvora odpadov.Nebezpečné odpady 

Tvoria najmä použité  batérie  a  akumulátory,  odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá,  chemikálie a iné  nebezpečné  odpady (rozpúšťadlá,  staré  farby,  lepidlá, živice,   laky,  kyseliny,  zásady,  fotochemické  látky,  pesticídy  a chemické  prípravky  na ošetrovanie  rastlín  a  drevín,  umelé  hnojivá,  pracie  a  čistiace prostriedky, handry znečistené olejom,  farbami,  obaly  znečistené nebezpečnými látkami a pod.)
Interval odvozu: 2 x ročne.           
Pôvodcovia  odpadov  s  obsahom  škodlivín  z  domácností  môžu  tento  odpad  v priebehu roka odovzdať aj  do zberného  dvora odpadov. Použité  prenosné batérie  a  akumulátory možno odovzdať  aj na predajných miestach  u distribútora batérií a akumulátorov.Viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky)

Viacvrstvové  kombinované  materiály  sa  triedia  do  1100 l  zberných  nádob žltej farby  s  označením „PLASTY“ alebo do 110 l vriec žltej farby.
Interval odvozu:
    a) fyzické osoby:

 • rodinné domy -  110 l  vrecia žltej farby  - 1 x za mesiac
 • bytové domy -  1100 l zberné nádoby žltej farby - 1 x týždenne

     b) fyzické osoby- podnikatelia, právnické osoby: 

 • 110 l vrecia žltej farby - 1 x týždenne  alebo  1 x za mesiac (spravidla prvá sobota v mesiaci) podľa dohody s mestom
 • 1100 l zberné nádoby žltej farby - 1 x týždenne


Textil a šatstvo

Textil a šatstvo sa triedi do špeciálnych zberných nádob.
Interval odvozu: podľa potrebyElektroodpad z domácností

Patria sem televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá,
variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, žiarivky, svietidlá a pod..
Interval odvozu:  2 x ročne   
Pôvodcovia elektroodpadov môžu tento odpad v priebehu roka odovzdať aj do zberného dvora odpadov. 
Pôvodcovia  elektroodpadov  môžu  v rámci  režimu  spätného  odberu,  kde  distribútor  elektro-           zariadení  je   povinný  bezplatne  uskutočňovať  spätný  odber,  t.j.  odobratie   elektroodpadu  z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového  elektrozariadenia  na výmennom  základe kus za kus,  pokiaľ odovzdávaný  elektroodpad  pochádza  z   elektrozariadenia  rovnakej  kategórie  a rovnakého  funkčného určenia  ako  predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení.Lieky

Lieky nespotrebované fyzickými osobami je potrebné odovzdávať do lekární na  území mesta, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. Lieky sa nesmú umiestňovať do zmesového komunálneho odpadu.Nadrozmerný biologicky rozložiteľný odpad

Patria sem konáre zo stromov a krovín, viniča. Na zber musia byť porezané na max. dĺžku 1,5 m a poviazané.
Interval odvozu: 2 x ročneOdpady z nehnuteľností v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina

Fyzické  osoby,  ktoré  sú  vlastníkmi  chát  v  rekreačnej  oblasti  Zlatnícka  dolina,  sú  povinné odpad umiestňovať do vriec z PVC.
Interval odvozu : 1 x týždenne v  mesiacoch  jún,  júl,  august,  september.Odpady z nehnuteľností vo vinohradníckych lokalitách a v záhradkárskych osadách

Pôvodca komunálneho odpadu z  nehnuteľností  vo vinohradníckych lokalitách a v záhradkárskych osadách je povinný ho odviezť na vlastné náklady do zbernej nádoby v mieste trvalého pobytu.
Biologicky  rozložiteľný  odpad  (napr. lístie)  je  povinný  zhodnotiť  na vlastné náklady (napr. kompostovaním) na vlastnom pozemku.Zariadenie na zber odpadov (zberný dvor odpadov)

Zberný dvor odpadov  sa nachádza  v sídle obchodnej  spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o. na Rybničnej  ulici č.1 v Skalici. 
Pôvodca  odpadu,  ktorý  má  trvalý  pobyt  v  Skalici,  môže  po predložení občianskeho preukazu  bezplatne odovzdať  objemný odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad do zberného dvora odpadov. Zároveň je možné sem priviezť aj vytriedené zložky komunálneho odpadu.  Kompostáreň

Kompostáreň sa nachádza v areáli výrobného strediska ROD Skalica. Otváracie hodiny:

 • pondelok  10.00 hod. - 16.00 hod.
 • utorok       10.00 hod. - 16.00 hod.
 • piatok       10.00 hod. - 16.00 hod. 
 • sobota        8.00 hod. - 16.00 hod. 

Pracovník preberie dovezený biologicky rozložiteľný odpad od fyzickej osoby s trvalým pobytom v meste Skalica po preukázaní sa občianskym preukazom zdarma. Do kompostárne je možné odovzdávať nasledovný biologicky rozložiteľný odpad: haluzovinu, kríky, lístie, trávu, odpad zo záhrad (uschnuté kvety, vňať a podobne …)

V roku 2017 každý občan Mesta Skalica vytriedil 224 kg odpadu, z toho najviac:

 • biologicky rozložiteľný odpad … 119 kg
 • kovy …      30 kg
 • papier …    28 kg
 • plasty …    24 kg
 • sklo …       13 kg

V roku 2018 každý občan Mesta Skalica vytriedil 213 kg odpadu, z toho najviac:

 • biologicky rozložiteľný odpad  ...  90 kg
 • kovy  ...     37 kg
 • papier  ...  27,5 kg
 • plasty   ...  23 kg    
 • sklo  ...      13 kg.

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00