Menu

Skalica

Ovzdušie

Ochrana ovzdušia 


Mesto SKalica ako orgán ochrany ovzdušia vydáva v  zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane ovzdušia"):

- podľa § 26 ods. 1 písm. a) a c) povolenia stavby zdroja  a to konkrétne súhlasy na stavbu a trvalé užívanie formou záväzného stanoviska pre príslušný stavebný úrad. 

 

- podľa § 27 povolenia stacionárneho zdroja formou rozhodnutia. V tomto konaní je orgán ochrany ovzdušia (mesto) povoľujúcim orgánom. 

 

Zdroje znečistenia ovzdušia sa delia na:

- stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a 

- mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia

- prenosné zdroje znečisťovania ovzdušia

 

Stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia je technologický celok, sklad palív, surovín alebo produktov, skládk odpadov, lom, plocha alebo stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie. 

Stacionárne zdroje sa podľa miery znečisťovania ovzdušia a prahových kapacít delia na: 

- veľké zdroje znečisťovania ovzdušia

- stredné zdroje znečisťovania ovzdušia 

- malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorými sú ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou

- osobitné činnosti

 

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia / malé spaľovacie zariadenie je spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.

Podľa § 27 ods. 2 písm. b) povolenie zdroja sa nevydáva pre malý zdroj, ktorý je spaľovacím zariadením, s celkovým menovitým tepelným príkonom do 0,1 MW, ak ide o samostatný zdroj určený na vykurovanie domácností.

 

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – poplatok za znečisťovanie ovzdušia  - právnické osoby a podnikatelia

Mesto Skalica ako príslušný orgán ochrany ovzdušia na základe zmeny legislatívy prijalo od 1.1.2024 nové všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 8/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktoré upravuje poplatkovú povinnosť pre právnické osoby a podnikateľov prevádzkujúcich malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta Skalica.

Úpravou legislatívy nastala od 1.1.2024 dôležitá zmena, ktorá sa týka najmä prevádzkovateľov spaľujúcich plyn v plynových kotloch/horákoch, ktorí od tohto termínu nebudú spoplatňovaní! Zároveň nemajú ani tzv. oznamovaciu povinnosť, teda nenahlasujú spotrebované množstvo paliva už aj za rok 2023. Takisto sa nespoplatňuje ani spaľovanie tekutých palív ako sú nafta, vykurovací olej a podobne.

Poplatok naďalej platia prevádzkovatelia spaľovacích zariadení na čierne uhlie, koks, hnedé uhlie, biomasu (kusové drevo, štiepka a podobne) ako aj osobitné činnosti, ktorými sa rozumie nanášanie náterov na povrchy, lakovanie, povrchová úprava vozidiel (autoopravárenstvo), odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, odstraňovanie starých náterov organickými rozpúšťadlami. Prevádzkovatelia musia spotrebované množstvo paliva nahlásiť do 15. februára za predchádzajúci rok. Na základe predložených údajov mesto Skalica určí poplatok za znečisťovanie ovzdušia v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 8/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti hrozí prevádzkovateľom pokuta vo výške od 30 eur do 80 eur v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 8_2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00