Skalica

Ovzdušie

Ochrana ovzdušia 


Mesto SKalica ako orgán ochrany ovzdušia vydáva v  zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane ovzdušia"):

- podľa § 26 ods. 1 písm. a) a c) povolenia stavby zdroja  a to konkrétne súhlasy na stavbu a trvalé užívanie formou záväzného stanoviska pre príslušný stavebný úrad. 

 

- podľa § 27 povolenia stacionárneho zdroja formou rozhodnutia. V tomto konaní je orgán ochrany ovzdušia (mesto) povoľujúcim orgánom. 

 

Zdroje znečistenia ovzdušia sa delia na:

- stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a 

- mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia

- prenosné zdroje znečisťovania ovzdušia

 

Stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia je technologický celok, sklad palív, surovín alebo produktov, skládk odpadov, lom, plocha alebo stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie. 

Stacionárne zdroje sa podľa miery znečisťovania ovzdušia a prahových kapacít delia na: 

- veľké zdroje znečisťovania ovzdušia

- stredné zdroje znečisťovania ovzdušia 

- malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorými sú ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou

- osobitné činnosti

 

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia / malé spaľovacie zariadenie je spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.

Podľa § 27 ods. 2 písm. b) povolenie zdroja sa nevydáva pre malý zdroj, ktorý je spaľovacím zariadením, s celkovým menovitým tepelným príkonom do 0,1 MW, ak ide o samostatný zdroj určený na vykurovanie domácností.

 

MZZO a poplatky

Podnikateľ (FO aj PO) ktorý má na území obce či mesta prevádzku v ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť (nie však jeho rodinný dom) je povinný každoročne do 15.2. nahlásiť obci či mestu spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. Na základe tohto nahlásenia obec či mesto vyrúbi rozhodnutím výšku poplatku za predchádzajúci rok ( § 6 ods. 4,5,6 zákona 401/1998). V Meste Skalica výšku poplatku určuje VZN 2/2017. Tu vo všeobecnosti platí, že za každých začatých 10 000 m3 plynu sa vyrúbi 10 €, a za každú začatú tonu dreva 3 € (iné druhy paliva viď VZN). 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00