Skalica

Ovzdušie

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia - skrátene MZZO


Čo je to MZZO?

Zdrojom znečisťovania ovzdušia sa všeobecne dá označiť činnosť, technológia, stavba a i., ktorá počas prevádzky vypúšťa do ovzdušia látky, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie alebo iným spôsobom obťažujúce. MZZO je zdroj znečistenia, ktorý nedosahuje vyhláškou (410/2012 Z.z.) stanovené množstvo na to, aby bol zaradený do skupiny stredných alebo veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Napríklad u spaľovacích zariadení akými sú kotol a krb, ktoré sú zároveň najčastejšie sa vyskytujúcimi MZZO v mestách a obciach je limit max. 0,3 MW, od tejto hranice sa jedná o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a agendu ohľadom povolovania a prevádzky SZZO vedie okresný úrad. Pri MZZO agendu vedie príslušná obec či mesto. Okrem spaľovacích zariadení sú zdrojom znečisťovania ovzdušia spravidla prevádzky (lakovne, čerpacie stanice, chov hospodárskych zvierat ).

 

MZZO a stavba

Ak sa chystáte stavať pravdepodobne bude Váš nový projekt vykurovaný plynovým kotlom, kotlom na tuhé palivo, krbom alebo ich kombináciou. V takom prípade potrebujete súhlas obce na stavbu MZZO (§ 17 ods. 1 písm. a) 137/2010 Z.z.). MZZO nie je len kotol ale celý technologický celok tj. rodinný dom, vinohradnícky dom, chata, výrobná alebo skladová hala a pod. Výkon ZZO sa počíta ako súčet výkonov všetkých zariadení a podľa toho je zdroj zaradený do kategórie veľký, stredný alebo malý zdroj. Napríklad ak máte v dome krb s výkonom 8 kW a kotol s výkomon 24kW výsledný výkon je 32kW čo je 0,032MW a teda podmienku pre MZZO (do 0,3MW) spĺňate.

Súhlas obce (mesta) na MZZO sa vydáva v dvoch stupňoch a to ako záväzné stanovisko k povoleniu stavby (k vydaniu stavebného povolenia) a ku kolaudácii (rozhodnutiu o užívaní stavby).

V prvom stupni pri plánovaní stavby treba doložiť projekt pričom predmetom záujmu sú najmä nasledovné fakty: lokalita stavby MZZO, plánované zariadenia (kotle, krby), situovanie v rámci objektu, výkony a výška vypúšťania spalín - výška komína.

V druhom stupni pri kolaudácii treba doložiť stanovisko z prvého stupňa, ak nebolo vydané tak projekt, stavebné povolenie, certifikáty alebo záručné listy od použitých zariadení.

V prípade MZZO iných ako spaľovacie zariadenia sa posudzuje najmä súlad s územným plánom, generelom zelene, VZN a pod.

Žiadosť – povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Žiadosť - uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania

 

MZZO a poplatky

Podnikateľ (FO aj PO) ktorý má na území obce či mesta prevádzku v ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť (nie však jeho rodinný dom) je povinný každoročne do 15.2. nahlásiť obci či mestu spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. Na základe tohto nahlásenia obec či mesto vyrúbi rozhodnutím výšku poplatku za predchádzajúci rok ( § 6 ods. 4,5,6 zákona 401/1998). V Meste Skalica výšku poplatku určuje VZN 2/2017. Tu vo všeobecnosti platí, že za každých začatých 10 000 m3 plynu sa vyrúbi 10 €, a za každú začatú tonu dreva 3 € (iné druhy paliva viď VZN). 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple