Skalica

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica

Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorú zriadilo Mesto Skalica s účinnosťou od 1. januára 2003.

Štatutárnym zástupcom MŠ Dr. Clementisa 59, Skalica je riaditeľka Mgr. Olga Luptáková, ktorá má na každom pracovisku svoju zástupkyňu. Na všetkých materských školách sa realizuje výuka základov  nemeckého jazyka a logopedická výchova. V súčasnosti má materská škola 24 tried a 567 detí.

Súčasťou MŠ Dr. Clementisa 59, Skalica je 5 elokovaných pracovísk:

  • MŠ Skalica Hviezdoslavova 1
  • MŠ Skalica L. Svobodu 31
  • MŠ Skalica Pod Kalváriou
  • MŠ Skalica Pri potoku
  • MŠ Skalica Hurbanova 1

Základná škola Skalica, Vajanského 2 

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica a to je aj zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom ZŠ Vajanského je riaditeľ Mgr. Vladimír Šenk. V škole je realizovaný školský  vzdelávací  program  pre 1. a 2. stupeň  ZŠ. Škola má v súčasnosti 32 tried a 794 žiakov. 


Základná škola Skalica, Mallého 2

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica a to je aj zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom ZŠ Mallého je riaditeľ Mgr. Peter Martinovský. V škole je realizovaný školský vzdelávací program pre 2. stupeň  ZŠ. Škola má v súčasnosti 10 tried, 154 žiakov a je to škola so športovým zameraním.


Základná škola Skalica, Strážnická 1

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica a to je aj zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom ZŠ Strážnická je riaditeľka Ing. Eva Hanzalíková. V škole je realizovaný školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň  ZŠ. Škola má v súčasnosti 25 tried a 513 žiakov.
Škola ako jediná v meste Skalica má prípravný ročník.


Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha Skalica, Kráľovská 16

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica a to je aj zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom pre ZUŠ Skalica  je riaditeľ Marek Gula. Škola vzdeláva v súčastnosti spolu 1465 žiakov a dospelých. Základná umelecká škola Skalica poskytuje základné vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a výchovno-vzdelávací proces prebieha v štyroch odboroch:

  • hudobnom 
  • tanečnom
  • literárno-dramatickom
  • výtvarnom

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple