Skalica

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica

Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorú zriadilo Mesto Skalica s účinnosťou od 1. januára 2003.

Štatutárnym zástupcom MŠ Dr. Clementisa 59, Skalica je riaditeľka Mgr. Olga Luptáková, ktorá má na každom pracovisku svoju zástupkyňu. Na všetkých materských školách sa realizuje výuka základov  nemeckého jazyka a logopedická výchova. V súčasnosti má materská škola 24 tried a 568 detí.

Súčasťou MŠ Dr. Clementisa 59, Skalica je 5 elokovaných pracovísk:

 • MŠ Skalica Hviezdoslavova 1
 • MŠ Skalica L. Svobodu 31
 • MŠ Skalica Pod Kalváriou
 • MŠ Skalica Pri potoku
 • MŠ Skalica Hurbanova 1

Základná škola Skalica, Vajanského 2 

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica a to je aj zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom ZŠ Vajanského je riaditeľ Mgr. Vladimír Šenk. V škole je realizovaný školský  vzdelávací  program  pre 1. a 2. stupeň  ZŠ. Škola má v súčasnosti 32 tried a 788 žiakov. 


Základná škola Skalica, Mallého 2

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica a to je aj zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom ZŠ Mallého je riaditeľ Mgr. Peter Martinovský. V škole je realizovaný školský vzdelávací program pre 2. stupeň  ZŠ. Škola má v súčasnosti 10 tried, 152 žiakov a je to škola so športovým zameraním.


Základná škola Skalica, Strážnická 1

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica a to je aj zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom ZŠ Strážnická je riaditeľka Ing. Eva Hanzalíková. V škole je realizovaný školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň  ZŠ. Škola má v súčasnosti 25 tried a 556 žiakov.
Škola ako jediná v meste Skalica má prípravný ročník.


Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha Skalica, Kráľovská 16

Výchova a vzdelávanie v základnej škole sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa taktiež zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Skalica a to je aj zriaďovateľom. Štatutárnym zástupcom pre ZUŠ Skalica  je riaditeľ Marek Gula. Škola vzdeláva v súčastnosti spolu 1274 žiakov a dospelých. Základná umelecká škola Skalica poskytuje základné vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a výchovno-vzdelávací proces prebieha v štyroch odboroch:

 • hudobnom 
 • tanečnom
 • literárno-dramatickom
 • výtvarnom

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientské centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00