Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko má zdravý človek dohromady prstov na oboch rukách 
Autor: M
Dátum vloženia: 22. 7. 2019

Dobrý deň,

na novú prístupovú cestu do lokality Jazerné pole je už vydané stavebné povolenie a spoločnosť, ktorá realizuje výstavbu v lokalite by ju mala zrealizovať v budúcom roku.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 12. 8. 2019
Autor: Dagmar Martinovská
Dátum vloženia: 24. 7. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za upozornenie. Mesto Skalica v lokalite Krivé Kúty prostredníctvom SMM, s.r.o. vykoná údržbu chodníkov a majiteľov ostatných plôch Mesto Skalica vyzve k údržbe svojich pozemkov. 

Mgr. Eva Lukianová - prednostka MsÚ, 7. 8. 2019
Autor: ela
Dátum vloženia: 28. 7. 2019

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je jasné, či je pes chovaný v bytovom dome alebo rodinnom dome. Podľa toho, že spomínate nutnosť zatvárať okná dedukujem, že sa bude jednať o rodinnú zástavbu. V tomto prípade si myslím, že by mala platiť trošku väčšia tolerancia, ako keď je chovaný psík v byte. Tiež treba rozlišovať, či pes breše neustále i keď na to nemá žiadny podnet, napríklad popri dome prechádzajú cudziu osobu. V každom prípade je majiteľ zodpovedný za chovanie svojho psa. Bolo by vhodné, aby ste zavolali príslušníkov mestskej polície vtedy, keď dochádza k narúšaniu Vášho súkromia. Je potom na konkrétnych policajtoch, aby posúdili, či sa jedná o rušenie nočného kľudu.  Zároveň môžu na mieste zistiť, či je konkrétny pes riadne zaevidovaný v evidencii psov.  Pokiaľ by ste neboli spokojní s vyriešením a opakovane budete obťažovaný hlukom (štekotom) chovaných psov nad mieru primeranú pomerom máte možnosť podať žalobu na súd. Ustanovenie § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka uvádza pojem "zdržať sa všetkého čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. " V súvislosti s chovom psov musí byť presne uvedené akým spôsobom dochádza k obťažovaniu. V prípade zásahu do pokojného stavu akým môže byť i zásah do pokojných susedských vzťahov, je možné sa obrátiť na obec. V zmysle § 5 Občianskeho zákonníka, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde. S pozdravom

 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 6. 8. 2019
Autor: Martin V.
Dátum vloženia: 29. 7. 2019

Dobrý deň, pokiaľ má niekto záujem o spevnenie časti pozemku popri ceste a zriadenie parkovacieho miesta pred domom, je to možné na základe súhlasu Mesta . Veľa takýchto parkovacích miest už bolo v rámci mesta povolených a zrealizovaných. 
Prvoradé je však vytvorenie príslušného počtu parkovacích miest pri rodinnom dome na vlastnom pozemku v zmysle platnej vyhlášky.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 6. 8. 2019
Autor: anna
Dátum vloženia: 23. 7. 2019

Dobrý deň pani Pikulíková, myslím si, že spoločná grilovačka nie je problém, pokiaľ to nebude otvorené ohnisko /z hľadiska bezpečnosti pred požiarmi/, alebo gril ako píšete. Samozrejmý je dohľad dospelých, aby neprišlo k ujme na zdraví detí rozpáleným grilom. Taktiež by sa mala akcia ukončiť o 22:00 hod, respektíve ak by sa i neukončila určite zabezpečiť dodržiavanie nočného kľudu na sídlisku po tejto hodine. Želáme peknú grilovačku. 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 5. 8. 2019
Autor: Zuzana
Dátum vloženia: 23. 7. 2019

Dobrý deň, spracovávame projekt prepojenia ul. Lúčky s Karvašovou ulicou. Realizáciu stavby predpokladáme najneskôr v prvej polovici budúceho roku. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 5. 8. 2019
Autor: Veronika
Dátum vloženia: 25. 7. 2019

Dobrý deň, informáciu, že dodávateľ má kapacity na začatie stavby od 29.7. 2019 sme dostali 23.7.2019. Oznámenie o začatí stavby bolo uverejňované vo všetkých dostupných médiách od 24.7.2019 /televízia, rádio, internetová stránka mesta, facebook.../ a 26.7.2019 dostali občania na ulici Pri potoku oznámenie do schránok. Ďakujeme za porozumenie. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 5. 8. 2019
Autor: Rasťo
Dátum vloženia: 29. 7. 2019

Dobrý deň, informáciu o zámere výstavby bytového domu na Pelíškovej nemáme. Pozemky sú vo vlastníctve Mesta Skalica. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 5. 8. 2019
Autor: Ondrej
Dátum vloženia: 21. 7. 2019

Dobrý deň.
Problémy s neprispôsobivými občanmi na ulici Boorova pretrvávajú viacero rokov. Mestská polícia v tomto rodinnom dome zasahovala už v mnohých prípadoch. Snažíme sa o časté denné i nočné kontroly dodržiavania verejného poriadku a občianskeho spolunažívania na tejto ulici. Za posledné tri roky zvýšená prítomnosť MsP na tejto ulici obmedzila porušovanie zákona zo strany osôb bývajúcich v rodinnom dome č. 29 o čom svedčí i menší počet obdržaných oznámení. Policajti mestskej polície bez meškania riešia každý oznam týkajúci sa narúšania spolunažívania, porušovania verejného poriadku a rušenia nočného kľudu tak, aby bol nastolený poriadok. Sme si vedomí, že spolužitie s týmito občanmi nie je jednoduché, no mestská polícia nedisponuje právomocou obmedziť neprispôsobivým právo na užívanie nehnuteľnosti na Boorovej
ulici. Pokiaľ budete svedkom porušovania zákona zo strany osôb bývajúcich v rodinnom dome na ulici Boorova, uvedenú skutočnosť oznámte na bezplatné číslo 159, čo môžete vykonať i anonymne - telefonicky.
S pozdravom 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach, 23. 7. 2019
Autor: Natália
Dátum vloženia: 4. 7. 2019

Dobrý deň, pani Mračnová.
Mesto Skalica v súčasnej dobe nemá platné a účinné  Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým by bol určený čas predaja resp. čas prevádzky služieb v súlade s § 4 ods. 5, písm. a/ Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z tohto dôvodu nemá mesto resp. Mestská polícia Skalica zákonné oprávnenie kontrolovať dodržiavanie otváracích hodín pohostinstiev. To však nič nemení na tom, že každý kto po 22.00 h ruší nočný kľud, dopúšťa sa priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. b/ Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Príslušníci MsP budú vo zvýšenej miere monitorovať dodržiavanie nočného kľudu v okolí tohto pohostinského zariadenia na ulici Pod Hájkom. V prípade, že budete svedkyňou rušenia nočného kľudu, dovolil by som si Vás požiadať o spoluprácu a oznámiť to na bezplatnom telefónnom čísle MsP 159, kde môžte samozrejme volať i anonymne.Ďakujeme za podnet a zostávam s pozdravom.  
 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 16. 7. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple