Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí motorka 
Autor: Michaela

Mesto Skalica bolo úspešné so žiadosťou o dotáciu s názvom "Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého". V súčasnosti stále prebieha proces verejného obstarávania, ktoré muselo byť vyhlásené druhý krát pre nedostatok prihlásených uchádzačov do súťaže. Súčasťou predmetného projektu je okrem obnovy chodníkov a zelene aj obnova detských ihrísk v tomto vnútrobloku.
 

Ing. Michal Čunderlík - vedúci oddelenia strategického rozvoja, 2. 4. 2019
Autor: Peter Filip

Dobrý deň, oprava ulice Pri potoku je zahrnutá v rozpočte na rok 2019 a bude sa v tomto roku realizovať.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja miesta, 15. 3. 2019
Autor: Ján Podhradský

Dobrý deň, uvedená skutočnosť bola nahlásená správcovi verejného osvetlenia - SMM, s.r.o., ktorá zváži spôsob prípadnej opravy stožiara VO.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 18. 3. 2019
Autor: Jakub Hornáček

Dobrý deň, rozkopávka BVS a.s. - oprava napojenia prípojky na kanalizáciu na ul. Duklianska bola ukončená a žiadateľ bol vyzvaný, aby do konca marca opravil aj priľahlý chodník. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 18. 3. 2019
Autor: Macháčková

Dobrý deň, tak ako po minulé roky, oslovíme Povodie Moravy - správcu tokov, aby potoky na území k.ú. Skalica, najmä v intraviláne vyčistila.
Od komunálneho odpadu - plastov, fliaš, papiera ... si však brehy a korytá potokov budeme musieť vyčistiť sami /lebo sme to sami znečistili/. V týchto dňoch začína zvýšené aktivita v upratovaní mesta po zime. Veríme, že sa v rámci iniciatívy - Vyčistime si mesto - organizovanej ku Dňu zeme, zapoja všetci obyvatelia mesta a pomôžu vyčistiť a skrášliť okolie svojich príbytkov.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 15. 3. 2019
Autor: Formánková Dáša

Dobrý deň, v priebehu niekoľkých týždňov bude vymenená celá podlaha mostíka.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 15. 3. 2019
Autor: Juraj

Dobrý deň, projekt Zelené obce, ktorý sa okrem mesta Skalice realizuje aj v mnohých iných obciach a mestách Slovenska, je národným projektom, kde je prijímateľom finančných prostriedkov z EÚ (dotácie) Slovenská agentúra životného prostredia. Prijímateľmi samotných výstupov projektu (výsadba zelene) sú spomínané obce a mestá. Termín výsadby, realizátora výsadby neurčovalo Mesto Skalica, ale Slovenská agentúra životného prostredia. Pôvodný plán realizácie výsadby zelene bol určený na jeseň 2018, avšak tento termín neskôr SAŽP posunula na jar 2019, takže predmetná výsadba by sa mala realizovať v najbližších týždňoch.

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 15. 3. 2019
Autor: Markéat Černinová

Dobrý deň, predmetný krík sa strihá dva až trikrát ročne. V tomto roku plánujeme radikálnejší rez. Realizácia bude závislá na kapacite pracovníkov. Predmetný chodník preveríme a v prípade veľkej zaburinenosti ho upravíme

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ SMM, s.r.o. Skalica, 14. 3. 2019
Autor: Ľuboslav Majerčák

Dobrý deň, 

podľa  § 3 ods. 1 písm. a) Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Skalica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Skalica sadzba poplatku sa určuje nasledovne:

  fyzické osoby: 

- 0,066 EUR za osobu na kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých má, alebo bude mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt, ( za rok 2019 - 24,09 € )

- 0,0365 EUR za osobu na kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt a zároveň v danom roku dovŕšia vek 62 a viac rokov, ( za rok 2019- 13,32 € )

Martina Kadlečíková - ekonomické odd., 11. 3. 2019
Autor: Edita Jakúbková

Dobrý deň, ďakujeme za upozornenie. Spomínané informácie boli aktualizované. Aktualizácia údajov na webovom sídle mesta prebieha v každej sekcii individuálne podľa potreby. 

Mgr. Juraj Spáčil - poverený vedením oddelenia všeobecnej správy, 11. 3. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple