Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko mesiacov má rok 
Autor: Ľuboslav Majerčák
Dátum vloženia: 27. 2. 2019

Dobrý deň, 

podľa  § 3 ods. 1 písm. a) Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Skalica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Skalica sadzba poplatku sa určuje nasledovne:

  fyzické osoby: 

- 0,066 EUR za osobu na kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých má, alebo bude mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt, ( za rok 2019 - 24,09 € )

- 0,0365 EUR za osobu na kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt a zároveň v danom roku dovŕšia vek 62 a viac rokov, ( za rok 2019- 13,32 € )

Martina Kadlečíková - ekonomické odd., 11. 3. 2019
Autor: Edita Jakúbková
Dátum vloženia: 27. 2. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za upozornenie. Spomínané informácie boli aktualizované. Aktualizácia údajov na webovom sídle mesta prebieha v každej sekcii individuálne podľa potreby. 

Mgr. Juraj Spáčil - poverený vedením oddelenia všeobecnej správy, 11. 3. 2019
Autor: Mlčochová Viola
Dátum vloženia: 28. 2. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Vieme o probléme s "nafúkaným" lístím, prípradne odpadkov v čase silného vetra nielen na ulici Vajanského. Vami spomínaný objekt bol v tomto roku upratovaný viackrát, kapacitne však nie je možné upratovať toto miesto denne. Kompetentní zamestnanci boli o tomto probléme informovaní, upratovanie prebehne ešte počas tohto týždňa. Pekný deň.

Mgr. Juraj Spáčil - poverený vedením oddelenia všeobecnej správy, 11. 3. 2019
Autor: Tomáš Chovanec
Dátum vloženia: 10. 2. 2019

Dobrý deň, chýbajúci chodník na konci ul.Široká navrhujeme zrealizovať ešte v jarných mesiacoch tohoto roku tak aby bol chodník od zastávky MHD v smere do Krivých kútov priebežný a chodci nemuseli prechádzať zbytočne cez cestu. Čo sa týka priechodov pre chodcov každoročne sa prehodnocuje potreba existujúcich resp. zriadenie nových priechodov . Tieto návrhy je nutné odsúhlasiť s dopravným inšpektorátom a v neposlednom rade vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky na realizáciu priechodov - vodorovné dopravné značenie, zvislé dopravné značenie a osvetlenie. Návrh na zriadenie nového priechodu je treba preto dôkladne zvážiť a posúdíť. Čo sa týka vodičov,  kompetencie na prevenciu a postihovanie priestupkov v tejto oblasti  má čiastočne Mestská polícia, no  hlavne Polícia SR. Obidve zložky vykonávajú svoju činnosť v rámci personálnych možností a kapacít v Skalici na dobrej úrovni.Napojenie komunikácie vedúcej do obce Sudoměřice na obchvat mesta je predmetom 2 variantných riešení, o ktorých sa rokuje s odborníkmi. Trasy MHD sa plánujú v najbližšom období prehodnocovať vzhľadom k razširujúcemu sa zastavanému územiu mesta. Je to však dlhodobejší proces vyžadujúci hlbšie analýzy.Spracováva sa projekt a bude predložená žiadosť o pridelenie dotácie na zriadenie cyklokoridorov v rámci jestvujúcej cestnej siete za účelom zvýšenia bezpečnosti cyklistov a tým aj podielu cyklodopravy  v meste.

 

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja, 25. 2. 2019
Autor: Katarína
Dátum vloženia: 6. 2. 2019

Dobrý deň, Slovak Telekom ani iná firma doteraz o uloženie optických sietí v centrálnej mestskej zóna mesta Skalica nepožiadala. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 22. 2. 2019
Autor: Jiří Duchoň
Dátum vloženia: 15. 2. 2019

Dobrý deň, nelegálna skladka pri garáži Clementisa 1300 (oproti Tescu ) bola odstránená dňa 20.2.2019. Ďakujeme za podnet a dovoľujeme si týmto požiadať všetkých, ktorí zistia porušovanie VZN Mesta Skalica tým, že niekto ukladá odpoad mimo zbernej nádoby, aby tieto skutočnosti bezodkladne nahlásil na bezplatné číslo Mestskej polície Skalica - 159. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 22. 2. 2019
Autor: Viera Miklášová
Dátum vloženia: 19. 2. 2019

Dobrý deň, na Hollého ulici pred domom č. 54 bola realizovaná rozkopávka z dôvodu riešenia zisteného úniku plynu. K danej poruche bolo vydané rozhodnutie k rozkopávke s termínom ukončenia povrchovej vrstvy asfaltu do 31.03.2019 ( termín bol stanovený s ohľadom na zimné obdobie ). Nakoľko miesto doteraz nebolo uvedené do pôvodného stavu , bol po miestnej obhliadke telefonicky kontaktovaný realizátor rozkopávky. Realizátor rozkopávky vykoná opätovnú realizáciu povrchovej vrstvy ešte v tomto týždni v závislosti od počasia, resp. miesto rozkopávky vyznačí príslušným dopravným značením. 

Ing. Lenka Nogová - odd. výstavby, 22. 2. 2019
Autor: MB
Dátum vloženia: 18. 2. 2019

Dobrý deň, Váš podnet bol obratom zaslaný správcovi miestnych komunikácii. Ide o náročnejšiu opravu, nakoľko prepadnutie vzniká priamo v mieste samotnej vpuste. Kanalizačná vpusť na Mazúrovej ulici bude do doby opravy označená dopravnou značkou Z4 (označníkom, smerovacou doskou). Za pochopenie ďakujem. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 21. 2. 2019
Autor: Maroš
Dátum vloženia: 7. 2. 2019

Dobrý deň, mačky sa neodchytávajú, nakoľko sa považujú za divo žijúce zvieratá. Pokiaľ je nejaká mačka odchytená občanom, alebo nájdená zranená, rieši sa to prostredníctvom OZ Útulok pre psov a mačky Skalica, kde sa o mačku postarajú.
S pozdravom

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 12. 2. 2019
Autor: Igor Baumgartner
Dátum vloženia: 11. 2. 2019

Dobrý deň, na uvedených uliciach je vzdušný rozvod elektrickej energie aj verejného osvetlenia. Pri silnom vetre prichádza k pohybu vodičov a tie sa niekedy dotknú a vznikne skrat, ktorý vyradí verejné osvetlenie z činnosti. Zmena tohto stavu je možná jedine výmenou systému rozvodu verejného osvetlenia za káblové vzdušné alebo káblové v zemi. Takáto rekonštrukcia je finančne náročná a podlieha schváleniu MsZ ako investičnej akcie.

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ spoločnosti SMM, s.r.o., 12. 2. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple