Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko mesiacov má rok 
Autor: Viera Miklášová

Dobrý deň, na Hollého ulici pred domom č. 54 bola realizovaná rozkopávka z dôvodu riešenia zisteného úniku plynu. K danej poruche bolo vydané rozhodnutie k rozkopávke s termínom ukončenia povrchovej vrstvy asfaltu do 31.03.2019 ( termín bol stanovený s ohľadom na zimné obdobie ). Nakoľko miesto doteraz nebolo uvedené do pôvodného stavu , bol po miestnej obhliadke telefonicky kontaktovaný realizátor rozkopávky. Realizátor rozkopávky vykoná opätovnú realizáciu povrchovej vrstvy ešte v tomto týždni v závislosti od počasia, resp. miesto rozkopávky vyznačí príslušným dopravným značením. 

Ing. Lenka Nogová - odd. výstavby, 22. 2. 2019
Autor: MB

Dobrý deň, Váš podnet bol obratom zaslaný správcovi miestnych komunikácii. Ide o náročnejšiu opravu, nakoľko prepadnutie vzniká priamo v mieste samotnej vpuste. Kanalizačná vpusť na Mazúrovej ulici bude do doby opravy označená dopravnou značkou Z4 (označníkom, smerovacou doskou). Za pochopenie ďakujem. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 21. 2. 2019
Autor: Maroš

Dobrý deň, mačky sa neodchytávajú, nakoľko sa považujú za divo žijúce zvieratá. Pokiaľ je nejaká mačka odchytená občanom, alebo nájdená zranená, rieši sa to prostredníctvom OZ Útulok pre psov a mačky Skalica, kde sa o mačku postarajú.
S pozdravom

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 12. 2. 2019
Autor: Igor Baumgartner

Dobrý deň, na uvedených uliciach je vzdušný rozvod elektrickej energie aj verejného osvetlenia. Pri silnom vetre prichádza k pohybu vodičov a tie sa niekedy dotknú a vznikne skrat, ktorý vyradí verejné osvetlenie z činnosti. Zmena tohto stavu je možná jedine výmenou systému rozvodu verejného osvetlenia za káblové vzdušné alebo káblové v zemi. Takáto rekonštrukcia je finančne náročná a podlieha schváleniu MsZ ako investičnej akcie.

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ spoločnosti SMM, s.r.o., 12. 2. 2019
Autor: Miriam Bilková

Dobrý deň pani Bilková, problémy s parkovaním dodávok na parkoviskách pre osobné motorové vozidlá sa snažíme v spolupráci s MsP intenzívne riešiť viac ako 2 roky. Príslušníci MsP vodičov upozorňujú, vyzývajú k preparkovaniu a tiež pokutujú, ak sa priestupok opakuje. Stále však využívajú niektorí podnikatelia mestské parkoviská na parkovanie svojich firemných dodávok. V prípade, že sa situácia nebude zlepšovať uvažujeme o ďalších opatreniach - napr. umiestnením dopravného značenia so zákazom parkovania pre vozidlá dlhšie ako 5 m. Toto i ďalšie opatrenia budeme konzultovať aj s pracovníkmi Okresného dopravného inšpektorátu tak, aby boli čo najefektívnejšie a najúčinnejšie. Ak však občan už dnes zaznamená na parkovisku pre osobné motorové vozidlo dodávku, alebo nákladné vozidlo, nech toto zistenie volá na bezplatnú linku MsP 159 - príslušníci MsP budú situáciu riešiť. 

Pre upresnenie - Osobný automobil alebo osobné motorové vozidlo - hovorovo osobné auto - je automobil kategórie M1, čiže motorové vozidlo najmenej so štyrmi kolesami určené na prepravu sediacich osôb a ich batožín, ktoré má najviac deväť miest na sedenie, vrátane miesta pre vodiča, a celkovú hmotnosť neprevyšujúcu 3,5 t, a ktorého priestor na batožiny nie je väčší ako priestor na prepravu osôb. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby, 6. 2. 2019
Autor: Ĺubomír Kvaltín

Dobrý deň, pre Ministerstvo vnútra SR realizuje stavbu " OÚ Skalica - pracovisko klientského centra - stavebné úpravy"  spoločnosť Strojstav spol.s r.o., Lipvá 13, 971 01 Prievidza.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby, 31. 1. 2019
Autor: Miriam Bilková

Dobrý deň pani Bilková, 

Mesto Skalica ako príslušný stavebný úrad nevydalo povolenie na stavebné úpravy bytu č. 13 na ulici L. Svobodu č. 1222, vchod č.21, čo však neznamená, že vlastník tohto bytu nemôže uskutočňovať v byte udržiavacie práce v zmysle § 139b ods. 16 stavebného zákona, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebného úradu. 

Tým, že Vás vlastníčka bytu o vykonávaných stavebných prácach neupovedomila, neprišlo k porušeniu ustanovení stavebného zákona.

Václav Balát - vedúci spoločného obecného úradu-stavebného, 30. 1. 2019
Autor: Jana

Dobrý deň, Váš podnet preverujeme v spolupráci s Mestskou políciou Skalica a Okresným dopravným inšpektorátom (ODI). Dopravné značenie a dopravné zariadenia na pozemných komunikáciách určuje Mesto Skalica na základe záväzného stanoviska ODI a správcu komunikácií v zmysle cestného zákona.

Ing. Lenka Nogová - referent pre dopravu, 28. 1. 2019
Autor: Vladimír Gálik

Dobrý deň, vonkajší vzhľad budovy zostane nezmenený. Bude vymenená krytina, staré okenné výplne za nové výplne rovnakého členenia, fasáda bude zateplená. Ministerstvo vnútra SR si upraví dispozície pre potreby výkonu štátnej správy. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby, 28. 1. 2019
Autor: Jozefín Radrum

Odpoveď na otázku č.1 :

MsZ v Skalici uznesením č. 10/2018  a č. 11/2018 schválilo zámer výstavby multifunkčnej haly pre obchodnú spoločnosť Hant a.s., sú pripravené podklady na prevod práv zo stavebného povolenia vydaného Mestom Skalica pre obchodnú spoločnosť Hant a.s.. Obchodná spoločnosť zatiaľ o prevod práv zo stavebného povolenia nepožiadala.

 

Odpoveď na otázku č. 2: 

Plán investičnej činnosti (zoznam investičných aktivít Mesta Skalica) je zostavený Mestským úradom v Skalici a následne na príslušný rok pripomienkovaný (menený, dopĺňaný) komisiami pri MsZ v Skalici a následne schvaľovaný MsZ v Skalici. V tomto roku sa neplánuje výstavba krytej plavárne. 

 

Odpoveď na otázku č. 3:

Investor podal na stavebný úrad žiadosť o vydanie nového územného rozhodnutia - objekt s obchodnými prevádzkami bez bytových jednotiek. V súčasnosti prebieha územné konanie.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby, 18. 1. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple