Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko je päť plus jedna 
Autor: martamalkov

Dobrý deň, o závade vieme. Miesto je označené označníkom. Prepadnutie chodníka je spôsobené pravdepodobne v dôsledku poruchy na kanalizačnej prípojke. Tieto skutočnosti boli už nahlásené správcovi bytového fondu, aby vykonal nápravavu v čo najkrašom možnom termíne. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby rozvoja mesta, 31. 5. 2019
Autor: MagdalenaBolebruchova

Dobrý deň, studňa už je vyčistená, ďakujeme za podnet. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 31. 5. 2019
Autor: KatarnaStrelov

Dobrý deň, uvažujeme s variantou parkovej úpravy tohoto priestoru na križovatke ul. Vally a Meňhartka. Časť plochy nie je vo vlastníctve Mesta Skalica, činnosti na tejto časti pozemku sú obmedzené.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 31. 5. 2019
Autor: Marketa

Dobrý deň, hlavnému kontrolórovi prislúcha aj kontrolná činnosť, ktorá je vymedzená v zákone č. 369/1990 Zb. zákon o obecnom zriadení podľa § 18d Rozsah kontrolnej činnosti, kde v odseku 2 Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha a) obecný úrad, b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Účelové dotácie podliehajú kontrolnému mechanizmu, kde subjekty, ktoré splnili požadované kritéria a boli im poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta Skalica sú povinné ich vydokladovať účtovnými dokladmi v požadovanom termíne. 

Ing. Gejza Liska - hlavný kontrolór mesta Skalica, 30. 5. 2019
Autor: Majk

Dobrý deň, ako aj v minulých rokoch boli na cesty osádzané tabule so zákazom státia, ktoré vodiči často nerešpektujú. V budúcnosti bude potrebná väčšia kontrola zo strany MsP, ale je potrebná aj väčšia miera pochopenia zo strany motoristov tak, aby práce mohli prebiehať plynule a efektívne. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Autor: Jozef

Komplexná rekonštrukcia chodníka na ulici pplk. Pľjušťa nie je v tomto roku plánovaná. Najhoršie úseky - výtlky by sa mali lokálne opravovať v rámci jarnej údržby komunikácii. Situáciu nahlásime správcovi komunikácii.

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Autor: Luboš

Dobrý deň, na základe viacerých podnetov mesta, uskutočnili pracovníci ŽSR obhliadku spomínaného priecestia pri bývalom ZVL a bola prisľúbená rekonštrukcia priecestia, ktorá by sa mala uskutočniť ešte v tomto roku. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Autor: Tom

Oplotenie u bytového domu Koreszkova 24, 26 bolo postavené ešte v 90. rokoch. Súkromný investor, ktorý nekonzultoval výstavbu oplotenia s príslušným pracovníkom MsÚ. V súčastnosti oplotenie už kapacitne nespĺňa potreby pre počet kontajnerov. Situácia sa bude musieť riešiť pravdepodobne rozšírením oplotenia pre kontajnery. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Autor: MarcelNosek

V tohtoročnom rozpočte mesta je zaradená rekonštrukcia cesty a oprava jestvujúceho chodníka na ul. Pri potoku. Nad výstavbou nového chodníka sa v tomto roku neuvažuje. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Autor: Pavol

V minulosti bol riešený odchyt holubov v rámci centra mesta - na objektoch pamiatok v majetku mesta. V súčasnosti sa s odchytom v iných lokalitách neuvažuje. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 24. 5. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00