Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 17. 1. 2019

Dobrý deň, Váš podnet preverujeme v spolupráci s Mestskou políciou Skalica a Okresným dopravným inšpektorátom (ODI). Dopravné značenie a dopravné zariadenia na pozemných komunikáciách určuje Mesto Skalica na základe záväzného stanoviska ODI a správcu komunikácií v zmysle cestného zákona.

Ing. Lenka Nogová - referent pre dopravu, 28. 1. 2019
Dátum vloženia: 26. 1. 2019

Dobrý deň, vonkajší vzhľad budovy zostane nezmenený. Bude vymenená krytina, staré okenné výplne za nové výplne rovnakého členenia, fasáda bude zateplená. Ministerstvo vnútra SR si upraví dispozície pre potreby výkonu štátnej správy. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby, 28. 1. 2019
Dátum vloženia: 4. 1. 2019

Odpoveď na otázku č.1 :

MsZ v Skalici uznesením č. 10/2018  a č. 11/2018 schválilo zámer výstavby multifunkčnej haly pre obchodnú spoločnosť Hant a.s., sú pripravené podklady na prevod práv zo stavebného povolenia vydaného Mestom Skalica pre obchodnú spoločnosť Hant a.s.. Obchodná spoločnosť zatiaľ o prevod práv zo stavebného povolenia nepožiadala.

 

Odpoveď na otázku č. 2: 

Plán investičnej činnosti (zoznam investičných aktivít Mesta Skalica) je zostavený Mestským úradom v Skalici a následne na príslušný rok pripomienkovaný (menený, dopĺňaný) komisiami pri MsZ v Skalici a následne schvaľovaný MsZ v Skalici. V tomto roku sa neplánuje výstavba krytej plavárne. 

 

Odpoveď na otázku č. 3:

Investor podal na stavebný úrad žiadosť o vydanie nového územného rozhodnutia - objekt s obchodnými prevádzkami bez bytových jednotiek. V súčasnosti prebieha územné konanie.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby, 18. 1. 2019
Dátum vloženia: 7. 1. 2019

Dobrý deň prajem, 

podľa § 1 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Skalica  Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného porastu a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"). Podľa  § 6 ods. 2 Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe podkladov, ktoré mesto určilo všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta.  Ďalej  podľa  ods. 3 Dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku v zmysle odseku 2 sú:  potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru na príslušný kalendárny rok - originál; potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí na príslušný kalendárny rok - originál;  doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie, a pod.) - fotokópia;  v prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť preklad preložený a podpísaný poplatníkom;  potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok (je študentom denného štúdia a študuje a je ubytovaný mimo mesta Skalica s výnimkou denne dochádzajúceho);  potvrdenie zamestnávateľa pre príslušný kalendárny rok ( je zamestnaný a ubytovaný v mieste sídla zamestnávateľa mimo mesta Skalica);  hodnoverný doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť - originál.

Ing. Ján Špaček - oddelenie výstavby - referent pre odpadové hospodárstvo, 18. 1. 2019
Dátum vloženia: 3. 1. 2019

Dobrý  deň prajem, 
k dokladu o prechodnom pobyte v inom meste (Bratislava) je potrebné doložiť  i doklad o zaplatení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v predmetnom meste.
 

Ing. Ján Špaček - oddelenie výstavby - referent pre odpadové hospodárstvo, 7. 1. 2019
Dátum vloženia: 5. 1. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Vzhľadom na skutočnosť, že doposiaľ nebol zo strany obyvateľov mesta prejavený záujem o starostlivost chodníkov v rámci zimnej údržby, mesto nenastavilo k dnešnému dňu podmienky a spôsob financovania predmetnej starostlivosti. V nasledujúcich dňoch ( po zhodnotení záujmu obyvateľov ) Vám zašleme odpoveď na otázku. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby, 7. 1. 2019
Dátum vloženia: 1. 1. 2019

Oficiálna adresa Jezuitského kostola sv. Františka Xaverského v Skalici je Námestie slobody 1/100  (1 - orientačné číslo, 100 - súpisné číslo). Takto je vedená aj v oficiálnej evidencii budov. V prípade, že sa v nejakom zdroji objavila adresa Škarniclovská 1 - tak sa jedná o omyl. My sme tento údaj objavili v prehliadači Google, ktorý sme oslovili s prosbou o opravu.
Prosíme o informáciu, kde ste takýto chybný údaj našli Vy.

Ďakujeme.

Pekný deň

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 2. 1. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00