Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 24. 5. 2019

Dobrý deň, hlavnému kontrolórovi prislúcha aj kontrolná činnosť, ktorá je vymedzená v zákone č. 369/1990 Zb. zákon o obecnom zriadení podľa § 18d Rozsah kontrolnej činnosti, kde v odseku 2 Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha a) obecný úrad, b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Účelové dotácie podliehajú kontrolnému mechanizmu, kde subjekty, ktoré splnili požadované kritéria a boli im poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta Skalica sú povinné ich vydokladovať účtovnými dokladmi v požadovanom termíne. 

Ing. Gejza Liska - hlavný kontrolór mesta Skalica, 30. 5. 2019
Dátum vloženia: 7. 4. 2019

Dobrý deň, ako aj v minulých rokoch boli na cesty osádzané tabule so zákazom státia, ktoré vodiči často nerešpektujú. V budúcnosti bude potrebná väčšia kontrola zo strany MsP, ale je potrebná aj väčšia miera pochopenia zo strany motoristov tak, aby práce mohli prebiehať plynule a efektívne. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Dátum vloženia: 19. 4. 2019

Komplexná rekonštrukcia chodníka na ulici pplk. Pľjušťa nie je v tomto roku plánovaná. Najhoršie úseky - výtlky by sa mali lokálne opravovať v rámci jarnej údržby komunikácii. Situáciu nahlásime správcovi komunikácii.

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Dátum vloženia: 30. 4. 2019

Dobrý deň, na základe viacerých podnetov mesta, uskutočnili pracovníci ŽSR obhliadku spomínaného priecestia pri bývalom ZVL a bola prisľúbená rekonštrukcia priecestia, ktorá by sa mala uskutočniť ešte v tomto roku. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Dátum vloženia: 10. 5. 2019

Oplotenie u bytového domu Koreszkova 24, 26 bolo postavené ešte v 90. rokoch. Súkromný investor, ktorý nekonzultoval výstavbu oplotenia s príslušným pracovníkom MsÚ. V súčastnosti oplotenie už kapacitne nespĺňa potreby pre počet kontajnerov. Situácia sa bude musieť riešiť pravdepodobne rozšírením oplotenia pre kontajnery. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Dátum vloženia: 19. 5. 2019

V tohtoročnom rozpočte mesta je zaradená rekonštrukcia cesty a oprava jestvujúceho chodníka na ul. Pri potoku. Nad výstavbou nového chodníka sa v tomto roku neuvažuje. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Dátum vloženia: 12. 4. 2019

V minulosti bol riešený odchyt holubov v rámci centra mesta - na objektoch pamiatok v majetku mesta. V súčasnosti sa s odchytom v iných lokalitách neuvažuje. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 24. 5. 2019
Dátum vloženia: 30. 4. 2019

Výsadbu týchto stromov nerealizovalo a nefinancovalo Mesto Skalica. Stromy boli vysadené a financované v rámci národného projektu: "Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska". Výsadbu realizovala dodávateľská firma, ktorú vyberal poskytovateľ - Slovenská agentúra ŽP. Pri kontrole boli zo strany Mesta Skalica vznesené pripomienky, ktoré sa týkali aj nedostatočného ukotvenia stromov. Dodávateľa sme vyzvali na nápravu. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 24. 5. 2019
Dátum vloženia: 7. 5. 2019

Dobrý deň, v lokalite Krivé kúty, aj v iných častiach mesta, bude pokračovať pokládka optických kábloch, ktoré budú vedené prevažne v chodníkoch. V súčasnosti prebieha vytyčovanie jestvujúcich sietí. Presnejšie informácie o časovom harmonograme budú zverejnené na webovej stránke mesta. Prejazdnosť cesty na Krivé kúty by nemala byť obmedzená. Zosúladenie realizácie výstavby všetkých IS do spoločného termínu je zložité a je možné len počas novej výstavby. Rekonštrukcie, opravy a rozširovanie sietí nie je možné zosúladiť vzhľadom na rozdielne povinnosti, potreby a záujmy správcov sietí. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby, 14. 5. 2019
Dátum vloženia: 4. 5. 2019

Dobrý deň, na ulici Suchý riadok mesto trávu nekosí, okrem plochy na rohu s ul. Strážnická a tá je priebežne kosená. Mesto Skalica ani v blízkej budúcnosti neplánuje predaj stavebných pozemkov. 

Ing. Emil Vajla - vedúci majetkového oddelenia, Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ SMM, 13. 5. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00