Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko ma zdravý človek dohromady prstov na jednej ruke 
Autor: anna

Dobrý deň pani Pikulíková, myslím si, že spoločná grilovačka nie je problém, pokiaľ to nebude otvorené ohnisko /z hľadiska bezpečnosti pred požiarmi/, alebo gril ako píšete. Samozrejmý je dohľad dospelých, aby neprišlo k ujme na zdraví detí rozpáleným grilom. Taktiež by sa mala akcia ukončiť o 22:00 hod, respektíve ak by sa i neukončila určite zabezpečiť dodržiavanie nočného kľudu na sídlisku po tejto hodine. Želáme peknú grilovačku. 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 5. 8. 2019
Autor: Zuzana

Dobrý deň, spracovávame projekt prepojenia ul. Lúčky s Karvašovou ulicou. Realizáciu stavby predpokladáme najneskôr v prvej polovici budúceho roku. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 5. 8. 2019
Autor: Veronika

Dobrý deň, informáciu, že dodávateľ má kapacity na začatie stavby od 29.7. 2019 sme dostali 23.7.2019. Oznámenie o začatí stavby bolo uverejňované vo všetkých dostupných médiách od 24.7.2019 /televízia, rádio, internetová stránka mesta, facebook.../ a 26.7.2019 dostali občania na ulici Pri potoku oznámenie do schránok. Ďakujeme za porozumenie. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 5. 8. 2019
Autor: Rasťo

Dobrý deň, informáciu o zámere výstavby bytového domu na Pelíškovej nemáme. Pozemky sú vo vlastníctve Mesta Skalica. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 5. 8. 2019
Autor: Ondrej

Dobrý deň.
Problémy s neprispôsobivými občanmi na ulici Boorova pretrvávajú viacero rokov. Mestská polícia v tomto rodinnom dome zasahovala už v mnohých prípadoch. Snažíme sa o časté denné i nočné kontroly dodržiavania verejného poriadku a občianskeho spolunažívania na tejto ulici. Za posledné tri roky zvýšená prítomnosť MsP na tejto ulici obmedzila porušovanie zákona zo strany osôb bývajúcich v rodinnom dome č. 29 o čom svedčí i menší počet obdržaných oznámení. Policajti mestskej polície bez meškania riešia každý oznam týkajúci sa narúšania spolunažívania, porušovania verejného poriadku a rušenia nočného kľudu tak, aby bol nastolený poriadok. Sme si vedomí, že spolužitie s týmito občanmi nie je jednoduché, no mestská polícia nedisponuje právomocou obmedziť neprispôsobivým právo na užívanie nehnuteľnosti na Boorovej
ulici. Pokiaľ budete svedkom porušovania zákona zo strany osôb bývajúcich v rodinnom dome na ulici Boorova, uvedenú skutočnosť oznámte na bezplatné číslo 159, čo môžete vykonať i anonymne - telefonicky.
S pozdravom 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach, 23. 7. 2019
Autor: Natália

Dobrý deň, pani Mračnová.
Mesto Skalica v súčasnej dobe nemá platné a účinné  Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým by bol určený čas predaja resp. čas prevádzky služieb v súlade s § 4 ods. 5, písm. a/ Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z tohto dôvodu nemá mesto resp. Mestská polícia Skalica zákonné oprávnenie kontrolovať dodržiavanie otváracích hodín pohostinstiev. To však nič nemení na tom, že každý kto po 22.00 h ruší nočný kľud, dopúšťa sa priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. b/ Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Príslušníci MsP budú vo zvýšenej miere monitorovať dodržiavanie nočného kľudu v okolí tohto pohostinského zariadenia na ulici Pod Hájkom. V prípade, že budete svedkyňou rušenia nočného kľudu, dovolil by som si Vás požiadať o spoluprácu a oznámiť to na bezplatnom telefónnom čísle MsP 159, kde môžte samozrejme volať i anonymne.Ďakujeme za podnet a zostávam s pozdravom.  
 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 16. 7. 2019
Autor: Jana

Dobrý deň, Mesto Skalica nemá v príslušnom všeobecne záväznom nariadení adresne určené umiestnenie stojísk zberných nádob k bytovým domom. V praxi je zaužívané, že k bytovému domu prináleží najbližšie stojisko zberných nádob. Ďalej je potrebné podotknúť, že každý občan je povinný v zmysle zákona o odpadoch triediť odpad t.j. umiestňovať do príslušných zberných nádob. 

Ing. Ján Špaček - odd. výstavby, 15. 7. 2019
Autor: Iveta Čermáková

Dobrý deň pani Čermáková, príslušníci mestskej polície sa budú počas služby vo zvýšenej miere zameriavať na dodržiavanie nočného kľudu i vo vnútrobloku Mallého - Mazúrova. Dovolíme si Vás požiadať o spoluprácu pri nastavení verejného poriadku na tomto mieste. V prípade, ak budete svedkyňou rušenia nočného kľudu na tomto mieste a príslušníci mestskej polície sa tu práve nebudú nachádzať, požiadame Vás o poskytnutie informácie na bezplatné číslo 159, čo môžete vykonať i anonymne. Za spoluprácu a podnet ďakujeme. 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 15. 7. 2019
Autor: Želmíra Macháčková

Dobrý deň, vodné toky v k.ú. Skalica sú v majetku Slovenskej republiky a správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Bratislava. List so žiadosťou o vyčíslenie potokov a orezanie nebezpečných stromov bola správcovi zaslaná v marci tohto roku. Doteraz Mesto Skalica však nedostalo písomnú odpoveď. Z požadovaných činností už bola realizovaná časť výrubu suchých a nebezpečných drevín. Podľa informácie pracovníkov Povodia Moravy v týchto dňoch by malo začať vykášanie brehov a čistenie nánosov časti korýt potokov v k.ú. Skalica sa predpokladá v jesenných mesiacoch tohto roku. Podľa ďalších informácii má správca na také rozsiahle povodia nedostatok techniky, pracovníkov a najme finančných prostriedkov na kvalitnejšiu a pravidelnú údržbu tokov.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 12. 7. 2019
Autor: M.Straka

Dobrý deň, vašimi podnetmi sa zaoberáme a aj budeme zaoberať. Vrecia sa väčšinou používajú viac krát, lebo sa vysypú na kompostárni a opäť používajú. Pokiaľ sa týka poškodzovania stromčekov krovinorezami, toto riešime s dodávateľmi prác každoročne a poškodené stromčeky musia nahradiť. 

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ spoločnosti SMM, s.r.o. Skalica, 11. 7. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00