Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí bežné auto 
Autor: Luboš

Dobrý deň, na základe viacerých podnetov mesta, uskutočnili pracovníci ŽSR obhliadku spomínaného priecestia pri bývalom ZVL a bola prisľúbená rekonštrukcia priecestia, ktorá by sa mala uskutočniť ešte v tomto roku. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Autor: Tom

Oplotenie u bytového domu Koreszkova 24, 26 bolo postavené ešte v 90. rokoch. Súkromný investor, ktorý nekonzultoval výstavbu oplotenia s príslušným pracovníkom MsÚ. V súčastnosti oplotenie už kapacitne nespĺňa potreby pre počet kontajnerov. Situácia sa bude musieť riešiť pravdepodobne rozšírením oplotenia pre kontajnery. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Autor: MarcelNosek

V tohtoročnom rozpočte mesta je zaradená rekonštrukcia cesty a oprava jestvujúceho chodníka na ul. Pri potoku. Nad výstavbou nového chodníka sa v tomto roku neuvažuje. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Autor: Pavol

V minulosti bol riešený odchyt holubov v rámci centra mesta - na objektoch pamiatok v majetku mesta. V súčasnosti sa s odchytom v iných lokalitách neuvažuje. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 24. 5. 2019
Autor: Luboš

Výsadbu týchto stromov nerealizovalo a nefinancovalo Mesto Skalica. Stromy boli vysadené a financované v rámci národného projektu: "Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska". Výsadbu realizovala dodávateľská firma, ktorú vyberal poskytovateľ - Slovenská agentúra ŽP. Pri kontrole boli zo strany Mesta Skalica vznesené pripomienky, ktoré sa týkali aj nedostatočného ukotvenia stromov. Dodávateľa sme vyzvali na nápravu. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 24. 5. 2019
Autor: Norbert Hübner

Dobrý deň, v lokalite Krivé kúty, aj v iných častiach mesta, bude pokračovať pokládka optických kábloch, ktoré budú vedené prevažne v chodníkoch. V súčasnosti prebieha vytyčovanie jestvujúcich sietí. Presnejšie informácie o časovom harmonograme budú zverejnené na webovej stránke mesta. Prejazdnosť cesty na Krivé kúty by nemala byť obmedzená. Zosúladenie realizácie výstavby všetkých IS do spoločného termínu je zložité a je možné len počas novej výstavby. Rekonštrukcie, opravy a rozširovanie sietí nie je možné zosúladiť vzhľadom na rozdielne povinnosti, potreby a záujmy správcov sietí. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby, 14. 5. 2019
Autor: Marta

Dobrý deň, na ulici Suchý riadok mesto trávu nekosí, okrem plochy na rohu s ul. Strážnická a tá je priebežne kosená. Mesto Skalica ani v blízkej budúcnosti neplánuje predaj stavebných pozemkov. 

Ing. Emil Vajla - vedúci majetkového oddelenia, Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ SMM, 13. 5. 2019
Autor: Michal

Dobrý deň, Mesto Skalica v súčasnej dobe neuvažuje s umiestnením odpadových košov pred bytový dom s.č. 1166 na ulici Clementisa v Skalici. Pri každom bytovom dome sú umiestnené stojiská na zberné nádoby, kde môžu užívatelia verejných priestranstiev odhadzovať odpadky do príslušných zberných nádob. 

Ing. Ján Špaček, 6. 5. 2019
Autor: Norbert Hübner

Dobrý deň, zmenou frekvencie vývozu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sa budeme tohto roku zaoberať. Prípadná zmena intervalu vývozu musí byť zapracovaná do Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica. 

Ing. Ján Špaček - oddelenie výstavby, 6. 5. 2019
Autor: Dotaz zo schránky

Aktuálne je celkom päť vyučujúcich, pričom všetci majú príslušné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Štyria majú zároveň aprobáciu náboženská výchova/etická výchova, resp. dejepis.

Mgr. Dana Čárska - referent spoločného školského úradu, 18. 4. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple