Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Na koľkých kolesách jazdí bežné auto 
Autor: Anton Hulka
Dátum vloženia: 5. 9. 2019

Dobrý deň,

Na ul. Pelíškova bolo osadené dopravné značenie obmedzujúce parkovanie nákladných vozdiel. Dodržiavanie zákazu bude kontrolované príslušníkmi MsP štátnej polície. Rekonštrukcia ďalšej časti chodníkov na ul. Pelíškova bude realizovaná po schválení investície do rozpočtu mestským zastupiteľstvom v nasledujúcom období.

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Alzbeta
Dátum vloženia: 9. 9. 2019

Dobrý deň,

na rekonštrukciu komunikácie - realizáciu nového povrchu je potrebné vyčleniť a schváliť v rozpočte potrebné finančné prostriedky. Po vyčíslení potrebných nákladov navrhneme investíciu do rozpočtu v najbližšom možnom termíne.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Iveta
Dátum vloženia: 26. 9. 2019

Dobrý deň,

Mesto Skalica nepožiadalo o vybudovanie nabíjačky pre automobily, nakoľko nemá v tomto smere oprávnenie na podnikanie. V súčastnosti je vybudovaná nabíjacia stanica v areáli hotela sv. Ludmila a Mesto Skalica má ponuku od firmy na umiestnenie ďalších nabíjacích staníc. Po preverení technických možností - napojenia na el. sieť a nájdení vhodných lokalít môže firma nabíjacie stanice vybudovať. Mesto Skalica určite víta a podporí podobné aktivity.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Š.K.
Dátum vloženia: 26. 9. 2019

Dobrý deň,

údržbu verejného priestranstva, najmä kosenie trávnatých plôch zabezpečuje SMM s. r. o. prostredníctvom svojich pracovníkov alebo subdodávateľov. Za iniciatívu pri skrášľovaní okolia bytových domov sme vďační, ďakujeme, no podobné aktivity je potrebné prostredníctvom dôverníka alebo správcu /SKAL-CO/ nahlásiť, aby firma vedela, že má tieto úpravy rešpektovať. Poškodenie bolo pravdepodobne spôsobené neoznačením a nenahlásením týchto úprav. Za iniciatívu aj tak ďakujeme a prosíme podobné aktivity oznamovať a odsúhlasovať so správcom pozemku SMM s. r. o. resp. pracovníkmi MsÚ. Za nedorozumenie sa ešte raz ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Kromerinská
Dátum vloženia: 31. 10. 2019

Dobrý deň,

aktuálnu situáciu preveríme, zhodnotíme a navrhneme riešenie.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Zuzana Stašková
Dátum vloženia: 8. 11. 2019

Dobrý deň,

chodník na Bajanovej ulici je už opravený - na základe výzvy realizátor rozkopávky zjednal nápravu.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 14. 11. 2019
Autor: Zuzana
Dátum vloženia: 18. 10. 2019

Dobrý deň,

sveteľné čidlo bolo v ymenené za stále svetlo, ktorého zažínanie bude zabezpečovať zamestnanec školy. Škola však nezodpovedá za prípadné zhasínanie svetla žiakmi.

Marek Gula- riaditeľ ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica, 6. 11. 2019
Autor: Pavol Vdoviak
Dátum vloženia: 3. 11. 2019

Dobrý deň,

čerešne budú v najtmavšom mieste (v mieste vjazdu do garáží) po uvoľnení kapacít orezané.

Ing. Katarína Švorcová - oddelenie výstavby, 6. 11. 2019
Autor: Norbert Hübner
Dátum vloženia: 4. 11. 2019

Dobrý deň,

súčasný trh poskytuje množstvo aplikácií na komunikáciu medzi samosprávou a občanmi. Aktuálne mesto Skalica zapracováva komplexnejší a plne funkčný komunikačný nástroj, ktorého súčasťou bude aj zadávanie podnetov občanmi (podobne ako v "odkaze pre starostu"). Predpokladané predstavenie služby verejnosti je v pláne v prvej polovici roku 2020.

Mgr. Juraj Spáčil - poverený vedením oddelenia všeobecnej správy, 6. 11. 2019
Autor: Kristina k
Dátum vloženia: 4. 9. 2019

Dobrý deň,

v rámci projektu obnova vnútrobloku na ul. Mallého sa plánuje obnova chodníkov, spevnených plôch a vybudovanie ihriska pri MŠ Hviezdoslavova. V obnove vnútroblokov a výstavbe ihrísk budeme v rámci finančných možností pokračovať.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 18. 10. 2019
Autor: Zuzana
Dátum vloženia: 11. 9. 2019

Dobrý deň,

zákaz státia na ul. Vally bol realizovaný na odporúčanie Odboru dopravnej inšpekcie Skalica z dôvodu zvýšenia bezpečnosti najmä v ranných hodinách, kedy deti často vybiehali spoza parkujúcich áut, čím vznikali veľmi nebezpečné situácie. Zastavenie vozidiel je možné pozdĺž areálu ZŠ Strážnická, odkiaľ deti prejdú bezpečne po chodníku priamo do areálu školy. V mesiaci október budú na ul. Na skale realizované nové 4 parkovacie miesta.

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 24. 9. 2019
Autor: Kukumbergová
Dátum vloženia: 22. 9. 2019

Dobrý deň,

Situácia na ul. Karvašova je pomerne zložitá - všetky okolité pozemky sú v majetku fyzických alebo právnických osôb. Mesto Skalica vlastí len pozemky pod a v bezprostrednom okolí bytových domov. Hľadáme možnosti umiestnenia a realizácie malého detského ihriska v rámci sídliska, prípadne vykúpiť niektorý z priľahlých pozemkov. Návrh na realizáciu ihriska predložíme na zapracovanie do budúcoročného rozpočtu. V rámci budúceho roka tu budeme taktiež realizovať výsadbu stromov. Aktivitu obyvateľov sídliska vítame.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 18. 10. 2019
Autor: Jiří Duchoň
Dátum vloženia: 26. 9. 2019

Dobrý deň, 

predmetná nelegálna skládka bude odstránená v termíne do 22.10.2019.

Ján Špaček-oddelenie výstavby, 18. 10. 2019
Autor: Bartosova
Dátum vloženia: 14. 10. 2019

Dobrý deň,

o uvedenom probléme vieme a riešime ho. V danej lokalite je porucha na káblovom vedení v zemi, ktorú sa zatiaľ nepodarilo identifikovať, nakoľko sa objavuje sporadicky a len pri daždivom počasí. Poprosíme o trpezlivosť. Budeme sa snažiť o čo najrýchlejšie možné vyriešenie. 

Ďakujeme za pochopenie

Katarína Chovancová - referent VPP, 15. 10. 2019
Autor: Jana
Dátum vloženia: 3. 10. 2019

Dobrý deň,

na verejnom osvetlení, ktorého dodávateľom je spoločnosť ARS je porucha, ktorú sme dodávateľovi reklamovali. Aktuálne je verejné osvetlenie provizórne sprevádzkované a porucha sa odstraňuje.

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ SMM, 10. 10. 2019
Autor: Zuzana Poláková
Dátum vloženia: 4. 10. 2019

Dobrý deň,

prevádzka kultúrneho domu vyžaduje značné finančné náklady, ktoré sa premietli do schváleného cenníka, ktorý je platný. Bohužiaľ, nie je možné, aby sme prevádzkovali kultúrny dom bez prispenia tých, ktorí ho využívajú. Pevne verím, že to pochopíte a budú uvedené skutočnosti akceptované. Bude mi cťou, ak sa Vaša slávnostná udalosť uskutoční v našom kultúrnom dome.

konateľ SMM, 10. 10. 2019
Autor: Kristina k
Dátum vloženia: 4. 9. 2019

Dobrý deň,

soľná jaskyňa bola vybudovaná spolu so zariadením JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov z finančných prostriedkov EÚ. V rámci udržateľnosti projektu, ktorá je ešte stále v monitorovaní, je režim sprístupnenia verejnosti obmedzený. Po jej skončení plánujeme cielenú propagáciu.

PhDr. Martina Štepanovská, PhD., riaditeľka Zps Skalica, 24. 9. 2019
Autor: anna pikulikova
Dátum vloženia: 10. 9. 2019

Dobrý deň, pani Pikulíková.

Doposiaľ sme neprijali žiadny iný podnet na parkovanie pred kvetinárstvom na ulici Vajanského. Vodiči pri parkovaní musia dodržiavať zákon č. 8/2009 o cestnej premávke, ktorý podľa § 25 ods. 1, písm. q s odkazom na § 52 ods. 2 vymedzuje, za akých podmienok môžu vodiči parkovať na chodníku. Pri zastavení a státí musí zostať vždy voľný chodník pre chodcov o šírke 1,5 m. Policajti MsP budú nepravidelne kontrolovať, či vodiči toto ustanovenie zákona o cestnej premávke dodržujú i na tomto mieste. Pokiaľ sa potvrdí Vami popisovaný problém s parkovaním, určite budeme uvažovať o vyznačení spôsobu parkovania.

 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 24. 9. 2019
Autor: Lenka
Dátum vloženia: 23. 9. 2019

Dobrý deň,

Nájdené veci na území mesta Skalica sa odovzdávajú na mestskej polícii. Vzhľadom na počet nálezov sa zastavte osobne, z dôvodu bližšej špecifikácie

Ing. Hana Tomšová, 24. 9. 2019
Autor: Ingrid Moleková
Dátum vloženia: 4. 9. 2019

Dobrý deň,

Mesto Skalica a Mestská polícia vníma problém s cyklistami jazdiacich po chodníkoch dlhšiu dobu. Určite sa do budúcnosti uvažuje o tom, aby boli na chodníkoch oddelení chodci od cyklistov tak, aby neprichádzalo ku kolíznym situáciám. Bolo by v tomto prípade ale potrebné ešte o nejaké decimetre rozšíriť stávajúce chodníky, aby mohli byť vytvorené pruhy oddeľujúce chodník od cestičky pre cyklistov. Toto opatrenie by však stálo určité financie a hlavne by sa dalo uplatniť iba na širokých chodníkoch, ako je ten spomínaný na Koreszkovej ulici. Je pravdou že osoby nad 10 rokov nemôžu využívať chodníky na jazdu bicyklom. O tomto pojednáva § 55 (Osobitné ustanovenia o cyklistoch) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Riešenie tohto ustanovenia citovaného zákona však príslušníci MsP nemajú zaradené vo svojich kompetenciách,
môžu ho prejednávať iba policajti štátnej polície - Obvodné oddelenie Policajného zboru Skalica a Odbor dopravnej polície OR PZ Skalica. Na túto problematiku sme kolegov na spoločných jednaniach v súvislosti s bezpečnosťou v doprave opakovane upozorňovali. Bolo by asi vhodné, aby podnety na štátnu políciu ohľadom cyklistov jazdiacich na chodníkoch boli adresované i smerom od občanov nášho mesta. 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 23. 9. 2019
Autor: Ivana Romanova
Dátum vloženia: 8. 9. 2019

Dobrý deň,

rekonštrukcia cesty a chodníkov na ul. Meňhartka predstavuje pomerne veľký investičný náklad. Po aktualizovaní predpokladaných nákladov stavby navrhneme na zapracovanie do investičného plánu na roky 2020, resp. 2021. O jeho zaradení do rozpočtu mesta rozhodne MsZ.

Ing. Jozef Hlavatý-vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 23. 9. 2019
Autor: Avalu
Dátum vloženia: 25. 7. 2019

Dobrý deň,

developer vyčlenil v ďalšej etape výstavby bytových domov na podnet Mesta plochu pre detské ihrisko. Zámer by sa mal realizovať v r. 2020-21.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 26. 8. 2019
Autor: Lukas Kansky
Dátum vloženia: 5. 8. 2019

Dobrý deň,

preverujeme možnosť znovuosadenia blikajúcich výstražných svetieľ do značky, resp. iné zvýraznenie priechodu pre chodcov na ul. Strážnická.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 26. 8. 2019
Autor: Elena Galinovská
Dátum vloženia: 5. 8. 2019

Dobrý deň,

v spolupráci s dopravným inšpektorátom preverujeme možnosti zlepšenia rozhľadu na križovatke Clementisa- Koreszkova. Na základe odporúčania a odsúhlasenia ODI budem opatrenia realizovať.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 26. 8. 2019
Autor: Juraj Pagáč st.
Dátum vloženia: 11. 8. 2019

Dobrý deň,

Správcom komunikácií majetku mesta Skalica je Správa mestského majetku s.r.o., ktorá v rozsahu finančných možností komunikácie vrátane účelových komunikácií vo vinohradoch udržiava. V zmysle platného územného plánu vinohradnícke lokality nie sú určené na trvalé bývanie, preto komunikácie v extraviláne nie sú realizované a udržiavané, tak ako komunikácie v intraviláne.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 26. 8. 2019
Autor: A
Dátum vloženia: 12. 8. 2019

Dobrý deň,

táto skutočnosť bola oznámená a postúpená stprávcovi kanalizácie BVS a. s. Bratislava, nakoľko predpokladáme, že závada je spôsobená poruchou na kanalizačnom potrubí.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 26. 8. 2019
Autor: M
Dátum vloženia: 22. 7. 2019

Dobrý deň,

na novú prístupovú cestu do lokality Jazerné pole je už vydané stavebné povolenie a spoločnosť, ktorá realizuje výstavbu v lokalite by ju mala zrealizovať v budúcom roku.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 12. 8. 2019
Autor: Dagmar Martinovská
Dátum vloženia: 24. 7. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za upozornenie. Mesto Skalica v lokalite Krivé Kúty prostredníctvom SMM, s.r.o. vykoná údržbu chodníkov a majiteľov ostatných plôch Mesto Skalica vyzve k údržbe svojich pozemkov. 

Mgr. Eva Lukianová - prednostka MsÚ, 7. 8. 2019
Autor: ela
Dátum vloženia: 28. 7. 2019

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je jasné, či je pes chovaný v bytovom dome alebo rodinnom dome. Podľa toho, že spomínate nutnosť zatvárať okná dedukujem, že sa bude jednať o rodinnú zástavbu. V tomto prípade si myslím, že by mala platiť trošku väčšia tolerancia, ako keď je chovaný psík v byte. Tiež treba rozlišovať, či pes breše neustále i keď na to nemá žiadny podnet, napríklad popri dome prechádzajú cudziu osobu. V každom prípade je majiteľ zodpovedný za chovanie svojho psa. Bolo by vhodné, aby ste zavolali príslušníkov mestskej polície vtedy, keď dochádza k narúšaniu Vášho súkromia. Je potom na konkrétnych policajtoch, aby posúdili, či sa jedná o rušenie nočného kľudu.  Zároveň môžu na mieste zistiť, či je konkrétny pes riadne zaevidovaný v evidencii psov.  Pokiaľ by ste neboli spokojní s vyriešením a opakovane budete obťažovaný hlukom (štekotom) chovaných psov nad mieru primeranú pomerom máte možnosť podať žalobu na súd. Ustanovenie § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka uvádza pojem "zdržať sa všetkého čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. " V súvislosti s chovom psov musí byť presne uvedené akým spôsobom dochádza k obťažovaniu. V prípade zásahu do pokojného stavu akým môže byť i zásah do pokojných susedských vzťahov, je možné sa obrátiť na obec. V zmysle § 5 Občianskeho zákonníka, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde. S pozdravom

 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 6. 8. 2019
Autor: Martin V.
Dátum vloženia: 29. 7. 2019

Dobrý deň, pokiaľ má niekto záujem o spevnenie časti pozemku popri ceste a zriadenie parkovacieho miesta pred domom, je to možné na základe súhlasu Mesta . Veľa takýchto parkovacích miest už bolo v rámci mesta povolených a zrealizovaných. 
Prvoradé je však vytvorenie príslušného počtu parkovacích miest pri rodinnom dome na vlastnom pozemku v zmysle platnej vyhlášky.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 6. 8. 2019
Autor: anna
Dátum vloženia: 23. 7. 2019

Dobrý deň pani Pikulíková, myslím si, že spoločná grilovačka nie je problém, pokiaľ to nebude otvorené ohnisko /z hľadiska bezpečnosti pred požiarmi/, alebo gril ako píšete. Samozrejmý je dohľad dospelých, aby neprišlo k ujme na zdraví detí rozpáleným grilom. Taktiež by sa mala akcia ukončiť o 22:00 hod, respektíve ak by sa i neukončila určite zabezpečiť dodržiavanie nočného kľudu na sídlisku po tejto hodine. Želáme peknú grilovačku. 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 5. 8. 2019
Autor: Zuzana
Dátum vloženia: 23. 7. 2019

Dobrý deň, spracovávame projekt prepojenia ul. Lúčky s Karvašovou ulicou. Realizáciu stavby predpokladáme najneskôr v prvej polovici budúceho roku. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 5. 8. 2019
Autor: Veronika
Dátum vloženia: 25. 7. 2019

Dobrý deň, informáciu, že dodávateľ má kapacity na začatie stavby od 29.7. 2019 sme dostali 23.7.2019. Oznámenie o začatí stavby bolo uverejňované vo všetkých dostupných médiách od 24.7.2019 /televízia, rádio, internetová stránka mesta, facebook.../ a 26.7.2019 dostali občania na ulici Pri potoku oznámenie do schránok. Ďakujeme za porozumenie. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 5. 8. 2019
Autor: Rasťo
Dátum vloženia: 29. 7. 2019

Dobrý deň, informáciu o zámere výstavby bytového domu na Pelíškovej nemáme. Pozemky sú vo vlastníctve Mesta Skalica. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 5. 8. 2019
Autor: Ondrej
Dátum vloženia: 21. 7. 2019

Dobrý deň.
Problémy s neprispôsobivými občanmi na ulici Boorova pretrvávajú viacero rokov. Mestská polícia v tomto rodinnom dome zasahovala už v mnohých prípadoch. Snažíme sa o časté denné i nočné kontroly dodržiavania verejného poriadku a občianskeho spolunažívania na tejto ulici. Za posledné tri roky zvýšená prítomnosť MsP na tejto ulici obmedzila porušovanie zákona zo strany osôb bývajúcich v rodinnom dome č. 29 o čom svedčí i menší počet obdržaných oznámení. Policajti mestskej polície bez meškania riešia každý oznam týkajúci sa narúšania spolunažívania, porušovania verejného poriadku a rušenia nočného kľudu tak, aby bol nastolený poriadok. Sme si vedomí, že spolužitie s týmito občanmi nie je jednoduché, no mestská polícia nedisponuje právomocou obmedziť neprispôsobivým právo na užívanie nehnuteľnosti na Boorovej
ulici. Pokiaľ budete svedkom porušovania zákona zo strany osôb bývajúcich v rodinnom dome na ulici Boorova, uvedenú skutočnosť oznámte na bezplatné číslo 159, čo môžete vykonať i anonymne - telefonicky.
S pozdravom 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach, 23. 7. 2019
Autor: Natália
Dátum vloženia: 4. 7. 2019

Dobrý deň, pani Mračnová.
Mesto Skalica v súčasnej dobe nemá platné a účinné  Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým by bol určený čas predaja resp. čas prevádzky služieb v súlade s § 4 ods. 5, písm. a/ Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z tohto dôvodu nemá mesto resp. Mestská polícia Skalica zákonné oprávnenie kontrolovať dodržiavanie otváracích hodín pohostinstiev. To však nič nemení na tom, že každý kto po 22.00 h ruší nočný kľud, dopúšťa sa priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. b/ Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Príslušníci MsP budú vo zvýšenej miere monitorovať dodržiavanie nočného kľudu v okolí tohto pohostinského zariadenia na ulici Pod Hájkom. V prípade, že budete svedkyňou rušenia nočného kľudu, dovolil by som si Vás požiadať o spoluprácu a oznámiť to na bezplatnom telefónnom čísle MsP 159, kde môžte samozrejme volať i anonymne.Ďakujeme za podnet a zostávam s pozdravom.  
 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 16. 7. 2019
Autor: Jana
Dátum vloženia: 16. 6. 2019

Dobrý deň, Mesto Skalica nemá v príslušnom všeobecne záväznom nariadení adresne určené umiestnenie stojísk zberných nádob k bytovým domom. V praxi je zaužívané, že k bytovému domu prináleží najbližšie stojisko zberných nádob. Ďalej je potrebné podotknúť, že každý občan je povinný v zmysle zákona o odpadoch triediť odpad t.j. umiestňovať do príslušných zberných nádob. 

Ing. Ján Špaček - odd. výstavby, 15. 7. 2019
Autor: Iveta Čermáková
Dátum vloženia: 27. 6. 2019

Dobrý deň pani Čermáková, príslušníci mestskej polície sa budú počas služby vo zvýšenej miere zameriavať na dodržiavanie nočného kľudu i vo vnútrobloku Mallého - Mazúrova. Dovolíme si Vás požiadať o spoluprácu pri nastavení verejného poriadku na tomto mieste. V prípade, ak budete svedkyňou rušenia nočného kľudu na tomto mieste a príslušníci mestskej polície sa tu práve nebudú nachádzať, požiadame Vás o poskytnutie informácie na bezplatné číslo 159, čo môžete vykonať i anonymne. Za spoluprácu a podnet ďakujeme. 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 15. 7. 2019
Autor: Želmíra Macháčková
Dátum vloženia: 29. 6. 2019

Dobrý deň, vodné toky v k.ú. Skalica sú v majetku Slovenskej republiky a správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Bratislava. List so žiadosťou o vyčíslenie potokov a orezanie nebezpečných stromov bola správcovi zaslaná v marci tohto roku. Doteraz Mesto Skalica však nedostalo písomnú odpoveď. Z požadovaných činností už bola realizovaná časť výrubu suchých a nebezpečných drevín. Podľa informácie pracovníkov Povodia Moravy v týchto dňoch by malo začať vykášanie brehov a čistenie nánosov časti korýt potokov v k.ú. Skalica sa predpokladá v jesenných mesiacoch tohto roku. Podľa ďalších informácii má správca na také rozsiahle povodia nedostatok techniky, pracovníkov a najme finančných prostriedkov na kvalitnejšiu a pravidelnú údržbu tokov.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 12. 7. 2019
Autor: M.Straka
Dátum vloženia: 19. 6. 2019

Dobrý deň, vašimi podnetmi sa zaoberáme a aj budeme zaoberať. Vrecia sa väčšinou používajú viac krát, lebo sa vysypú na kompostárni a opäť používajú. Pokiaľ sa týka poškodzovania stromčekov krovinorezami, toto riešime s dodávateľmi prác každoročne a poškodené stromčeky musia nahradiť. 

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ spoločnosti SMM, s.r.o. Skalica, 11. 7. 2019
Autor: Zelmira Machackova
Dátum vloženia: 29. 6. 2019

Dobrý deň, dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Rastislavova - Široká bude umiestnené po odsúhlasení a vydaní príslušného rozhodnutia dopravným inšpektorátom. Dopravné zrkadlo je objednané a malo by byť osadené v priebehu niekoľkých týždňov. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 11. 7. 2019
Autor: Zvarikovamarta
Dátum vloženia: 11. 6. 2019

Dobrý deň, Skalický potok vlastní a spravuje SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy, Malacky. Uvedený problém sme konzultovali s majiteľom a správcom toku, zástupcami BVS a.s. Bratislava, ktorá spravuje kanalizáciu. Nakoľko situácia sa už viackrát opakovala, požiadali sme o riešenie aj Inšpekciu životného prostredia. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 9. 7. 2019
Autor: PeterJakab
Dátum vloženia: 14. 6. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Mestská polícia Skalica dôrazne a písomne upozorní zodpovednú osobu Volejbalového klubu Skalica, na dodržiavanie nočného kľudu. Pokiaľ by sa situácia opakovala, v čase rušenia volajte bezplatnú linku 159, policajti MsP vec vyriešia podľa platného zákona.

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 9. 7. 2019
Autor: Dominika
Dátum vloženia: 1. 7. 2019

Dobrý deň, vo všeobecnosti je nutné na všetkých cestách v meste dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, je potrebná veľká opatrnosť a predvídavosť. Počet vozidiel sa neustále zväčšuje. Nie všetky situácie sa dajú riešiť dopravnými značkami, alebo inými technickými prostriedkami a nie všetci vodiči sú ohľaduplní a dodržujú dopravné predpisy. V tejto križovatke je potrebná maximálna opatrnosť a pri odbočovaní z ulice Pod kalváriou na ul. Meňhartka zastaviť v priestore, kde je už dobrý výhľad na vozidlá prichádzajúce z ul. Vally. V súčasnosti sa s osadením dopravného zrkadla v tejto križovatke zatiaľ neuvažuje. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 9. 7. 2019
Autor: Martin
Dátum vloženia: 2. 7. 2019

Dobrý deň, na sídlisku Trávniky /ul. Záhradná, Pelíškova/ je dopravným inšpektorátom už odsúhlasené dopravné značenie obmedzujúce státie dodávkových vozidiel. Dopravné značenie je objednané a malo by byť osadené v priebehu niekoľkých týždňov. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 9. 7. 2019
Autor: ZuzanaPerbeck
Dátum vloženia: 5. 6. 2019

Dobrý deň, s výmenou a doplnením piesku do pieskovísk na sídliskách sa začalo, práce budú realizované do konca mesiaca jún. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 19. 6. 2019
Autor: EvaJanekov
Dátum vloženia: 7. 6. 2019

Dobrý deň, v lokalite Jazerné pole Mesto Skalica nevlastní vhodný pozemok, na ktorom by sa dalo realizovať detské íhrisko. Bude potrebné nájsť vhodný pozemok od súkromného vlastníka odkúpiť a vybudovať v lokalite detské íhrisko. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 19. 6. 2019
Autor: Tomas
Dátum vloženia: 10. 6. 2019

Mesto Skalica už požiadalo o stanovisko k určeniu dopravného značenia Okresný dopravný inšpektorát. Po vybavení potrebnej legislatívy bude na časti daného úseku osadená dopravná značka Zákaz státia.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja, 19. 6. 2019
Autor: Jozef
Dátum vloženia: 12. 6. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za podnet, preveríme situáciu a vykonáme nápravu. 

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ spoločnosti SMM, s.r.o., 19. 6. 2019
Autor: TomS
Dátum vloženia: 9. 6. 2019

Dobrý deň, úprava pieskovísk, doplnenie a výmena piesku sa začína v týchto dňoch. 

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ SMM, s.r.o., 11. 6. 2019
Autor: Marta
Dátum vloženia: 17. 5. 2019

Dobrý deň, zelené plochy v meste sú rozdelené na sektory, v ktorých sa vykonáva údržba zelene. V uliciach u rodinných domov sú takéto sektory len na rohoch ulíc, kde mesto kosí dlhšiu stranu popri domoch. Podobná siutácia je aj v lokalite na ulici Suchý riadok. V prípade, že mesto rozhodne o zmene tejto filozofie, zmeníme rozsah kosenia v zmysle tejto zmeny. 

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ SMM, s.r.o., 7. 6. 2019
Autor: MB
Dátum vloženia: 2. 6. 2019

Dobrý deň, na väčšiu opravu, prípade rozšírenie komunikácie na ul. Psíky je nutné zapracovať do rozpočtu Mesta Skalica potrebné finančné prostriedky. V rozpočte na rok 2019 nie sú finančné prostriedky na rekonštrukciu cesty na ul. Psíky schválené. Situáciu sa budeme snažiť dočasne riešiť opravou najkritickejších miest. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 7. 6. 2019
Autor: PatrikLipovsky
Dátum vloženia: 3. 6. 2019

Dobrý deň, na ul. Koreszkova je v súčasnosti max dovolená rýchlosť 50 km/h, je to ulica patriaca k hlavným dopravným tepnám mesta. Na povinnosť dodržiavať rýchlosť v obci upozorňuje aj informatívny radar pri križovatke s Duklianskou ulicou (vstup do mesta od Mokrého Hája). Každý vodič musí prispôsobiť svoju jazdu dopravnému značeniu, ako aj aktuálnej dopravnej situácii na ulici. Priechody pre chodcov sú vo večerných a nočných hodinách nasvietené intenzívnym osvetlením, úpravy nasvietenia boli realizované v roku 2017. Na danej ulici dopravný inšpektorát neodporúča zníženie rýchlosti. Na tomto úseku ulice ako i v iných častiach mesta Skalica vykonáva dopravná polícia nepravidelné kontrolné merania rýchlosti, v čom bude i naďalej pokračovať. 

Ing. Lenka Nogová - oddelenie výstavby, 5. 6. 2019
Autor: Elena
Dátum vloženia: 4. 6. 2019

Dobrý deň, predbežný termín opravy mosta a uzávierky cesty Holíč - Hodonín je tak ako sme už avizovali 07.10.2019. K uvedenej oprave zvoláva SSC Bratislava pracovné stretnutie v mesiaci jún. Po tomto stretnutí poskytneme presnejšie informácie. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 7. 6. 2019
Autor: Jaroslava
Dátum vloženia: 5. 6. 2019

Dobrý deň, SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica v súčasnosti nevykonáva postrek buriny na trávnatých plochách na sídlisku Lúčky, ani v iných častiach mesta. Sídlisko Lúčky bezprostredne susedí s poľnohospodárskou pôdou obráanou ROD Skalica. O tom, či ROD Skalica vykonáva na úsekoch s poľnohospodárskymi plodinami nejaký postrek, informácie nemáme.

Katarína Chovancová - Správa mestského majetku, 7. 6. 2019
Autor: LubicaKarasova
Dátum vloženia: 6. 6. 2019

Dobrý deň, nemáme informáciu o skutočnosti, že by spoločnosť Kaufland o výstavbu v meste Skalica požiadala.  V súčasnosti prebieha stavebné konanie na výstavbu obchodného centra Shopping centrum Skalica v priestore pred supermarketom TESCO. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 7. 6. 2019
Autor: Michal
Dátum vloženia: 6. 6. 2019

Dobrý deň, nemáme informáciu o skutočnosti, že by spoločnosť Kaufland o výstavbu v meste Skalica požiadala. V súčasnosti prebieha stavebné konanie na výstavbu obchodného centra Shopping centrum Skalica v priestore pred hypermarketom TESCO. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 7. 6. 2019
Autor: kristina
Dátum vloženia: 1. 6. 2019

Dobrý deň, parkovacie miesta na sídlisku Trávniky nie sú vyhradené (s výnimkou miest pre ZŤP ), môžu byť užívané všetkými vozidlami, ktoré svojimi šírkovými a dĺžkovými parametrami nepresahujú vyznačené parkovacie miesta, resp. vozidlami, ktoré nie sú v rozpore so zvislým dopravným značením. 
Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave podľa aktuálneho znenia má Mesto Skalica kompetencie určovať pre taxislužby stanovištia (čo sú vyhradené  parkovacie miesta pre taxislužbu, spravidla umiestňované v miestach zvýšeného dopytu po tejto službe - napr. letiská, železničná stanica, obchodné centrum a pod.), nejde však o určovanie parkovacieho státia pre dlhodobé státie. Podľa zákona o cestnej doprave taktiež môže mesto vykonať odborný dozor u prevádzkovateľov taxislužby, alebo ním môže poveriť príslušníka obecnej polície. 
Zákon o cestnej doprave bol novelizovaný a od 1.4.2019 nadobudla táto novela účinnosť, čím sa zákon vo viacerých oblastiach zmenil, mimo iné aj v rozsahu kompetencií mesta vo vzťahu k taxislužbám. 

Ing. Lenka Nogová - oddelenie výstavby, 5. 6. 2019
Autor: KatarnaStrelov
Dátum vloženia: 29. 5. 2019

Mesto Skalica bude realizovať rekonštrukciu ulice Pri potoku v druhom polroku 2019. Presnejší termín bude oznámený firmám a obyvateľom niekoľko týždňov  vopred. Prejazd vozidiel bude obmedzený v nevyhnutnom rozsahu počas prác. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 3. 6. 2019
Autor: PavelSopek
Dátum vloženia: 29. 5. 2019

Dobrý deň, je nám ľúto, ale od minulého roka čakáme na odsúhlasenie procesu verejného obstarávania na stavbu od riadiaceho orgánu. V každom prípade je záme revitalizáciu vnútrobloku na ul. Mallého zrealizovať v tomto roku. O presnejšom termíne realizácie budeme verejnosť vopred informovať. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 3. 6. 2019
Autor: martamalkov
Dátum vloženia: 28. 5. 2019

Dobrý deň, o závade vieme. Miesto je označené označníkom. Prepadnutie chodníka je spôsobené pravdepodobne v dôsledku poruchy na kanalizačnej prípojke. Tieto skutočnosti boli už nahlásené správcovi bytového fondu, aby vykonal nápravavu v čo najkrašom možnom termíne. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby rozvoja mesta, 31. 5. 2019
Autor: MagdalenaBolebruchova
Dátum vloženia: 28. 5. 2019

Dobrý deň, studňa už je vyčistená, ďakujeme za podnet. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 31. 5. 2019
Autor: KatarnaStrelov
Dátum vloženia: 29. 5. 2019

Dobrý deň, uvažujeme s variantou parkovej úpravy tohoto priestoru na križovatke ul. Vally a Meňhartka. Časť plochy nie je vo vlastníctve Mesta Skalica, činnosti na tejto časti pozemku sú obmedzené.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 31. 5. 2019
Autor: Marketa
Dátum vloženia: 24. 5. 2019

Dobrý deň, hlavnému kontrolórovi prislúcha aj kontrolná činnosť, ktorá je vymedzená v zákone č. 369/1990 Zb. zákon o obecnom zriadení podľa § 18d Rozsah kontrolnej činnosti, kde v odseku 2 Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha a) obecný úrad, b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Účelové dotácie podliehajú kontrolnému mechanizmu, kde subjekty, ktoré splnili požadované kritéria a boli im poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta Skalica sú povinné ich vydokladovať účtovnými dokladmi v požadovanom termíne. 

Ing. Gejza Liska - hlavný kontrolór mesta Skalica, 30. 5. 2019
Autor: Majk
Dátum vloženia: 7. 4. 2019

Dobrý deň, ako aj v minulých rokoch boli na cesty osádzané tabule so zákazom státia, ktoré vodiči často nerešpektujú. V budúcnosti bude potrebná väčšia kontrola zo strany MsP, ale je potrebná aj väčšia miera pochopenia zo strany motoristov tak, aby práce mohli prebiehať plynule a efektívne. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Autor: Jozef
Dátum vloženia: 19. 4. 2019

Komplexná rekonštrukcia chodníka na ulici pplk. Pľjušťa nie je v tomto roku plánovaná. Najhoršie úseky - výtlky by sa mali lokálne opravovať v rámci jarnej údržby komunikácii. Situáciu nahlásime správcovi komunikácii.

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Autor: Luboš
Dátum vloženia: 30. 4. 2019

Dobrý deň, na základe viacerých podnetov mesta, uskutočnili pracovníci ŽSR obhliadku spomínaného priecestia pri bývalom ZVL a bola prisľúbená rekonštrukcia priecestia, ktorá by sa mala uskutočniť ešte v tomto roku. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Autor: Tom
Dátum vloženia: 10. 5. 2019

Oplotenie u bytového domu Koreszkova 24, 26 bolo postavené ešte v 90. rokoch. Súkromný investor, ktorý nekonzultoval výstavbu oplotenia s príslušným pracovníkom MsÚ. V súčastnosti oplotenie už kapacitne nespĺňa potreby pre počet kontajnerov. Situácia sa bude musieť riešiť pravdepodobne rozšírením oplotenia pre kontajnery. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Autor: MarcelNosek
Dátum vloženia: 19. 5. 2019

V tohtoročnom rozpočte mesta je zaradená rekonštrukcia cesty a oprava jestvujúceho chodníka na ul. Pri potoku. Nad výstavbou nového chodníka sa v tomto roku neuvažuje. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 27. 5. 2019
Autor: Pavol
Dátum vloženia: 12. 4. 2019

V minulosti bol riešený odchyt holubov v rámci centra mesta - na objektoch pamiatok v majetku mesta. V súčasnosti sa s odchytom v iných lokalitách neuvažuje. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 24. 5. 2019
Autor: Luboš
Dátum vloženia: 30. 4. 2019

Výsadbu týchto stromov nerealizovalo a nefinancovalo Mesto Skalica. Stromy boli vysadené a financované v rámci národného projektu: "Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska". Výsadbu realizovala dodávateľská firma, ktorú vyberal poskytovateľ - Slovenská agentúra ŽP. Pri kontrole boli zo strany Mesta Skalica vznesené pripomienky, ktoré sa týkali aj nedostatočného ukotvenia stromov. Dodávateľa sme vyzvali na nápravu. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby a rozvoja mesta, 24. 5. 2019
Autor: Norbert Hübner
Dátum vloženia: 7. 5. 2019

Dobrý deň, v lokalite Krivé kúty, aj v iných častiach mesta, bude pokračovať pokládka optických kábloch, ktoré budú vedené prevažne v chodníkoch. V súčasnosti prebieha vytyčovanie jestvujúcich sietí. Presnejšie informácie o časovom harmonograme budú zverejnené na webovej stránke mesta. Prejazdnosť cesty na Krivé kúty by nemala byť obmedzená. Zosúladenie realizácie výstavby všetkých IS do spoločného termínu je zložité a je možné len počas novej výstavby. Rekonštrukcie, opravy a rozširovanie sietí nie je možné zosúladiť vzhľadom na rozdielne povinnosti, potreby a záujmy správcov sietí. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby, 14. 5. 2019
Autor: Marta
Dátum vloženia: 4. 5. 2019

Dobrý deň, na ulici Suchý riadok mesto trávu nekosí, okrem plochy na rohu s ul. Strážnická a tá je priebežne kosená. Mesto Skalica ani v blízkej budúcnosti neplánuje predaj stavebných pozemkov. 

Ing. Emil Vajla - vedúci majetkového oddelenia, Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ SMM, 13. 5. 2019
Autor: Michal
Dátum vloženia: 4. 4. 2019

Dobrý deň, Mesto Skalica v súčasnej dobe neuvažuje s umiestnením odpadových košov pred bytový dom s.č. 1166 na ulici Clementisa v Skalici. Pri každom bytovom dome sú umiestnené stojiská na zberné nádoby, kde môžu užívatelia verejných priestranstiev odhadzovať odpadky do príslušných zberných nádob. 

Ing. Ján Špaček, 6. 5. 2019
Autor: Norbert Hübner
Dátum vloženia: 8. 4. 2019

Dobrý deň, zmenou frekvencie vývozu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sa budeme tohto roku zaoberať. Prípadná zmena intervalu vývozu musí byť zapracovaná do Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica. 

Ing. Ján Špaček - oddelenie výstavby, 6. 5. 2019
Autor: Dotaz zo schránky
Dátum vloženia: 18. 4. 2019

Aktuálne je celkom päť vyučujúcich, pričom všetci majú príslušné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Štyria majú zároveň aprobáciu náboženská výchova/etická výchova, resp. dejepis.

Mgr. Dana Čárska - referent spoločného školského úradu, 18. 4. 2019
Autor: Marta
Dátum vloženia: 1. 5. 2019

Pekný deň, Mesto Skalica nemá v súčasnej dobe na predaj žiadne stavebné pozemky. 

Ing. Emil Vajla - vedúci majetkového oddelenia, 2. 5. 2019
Autor: M
Dátum vloženia: 24. 3. 2019

Po zbúraní rozostavanej ZŠ sa určitý čas hľadal záujemca o využitie tohoto pozemku,  napr. na vybudovanie občianskej vybavenosti sídliska /obchod, služby/, no záujemca sa nenašiel. Z dôvodu nedostatku parkovacích miest bolo následne vybudované štrkové parkovisko,  V najbližšom období sa bude realizovať výsadba zelene - cca 50 stromov v priestore medzi Zlatníckym potokom a areálom zbúranej ZŠ. O využití samotného priestoru - zastavanej plochy  bývalého objektu školy ešte nebolo rozhodnuté.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 3. 4. 2019
Autor: Ela
Dátum vloženia: 26. 3. 2019

Cesta I/51 Holíč - Hodonín je v  správe Slovenskej správy ciest Bratislava,  ktorá bude v prípade jej uzávierky počas rekonštrukcie mosta zabezpečovať príslušné dopravné značenie. 
Mesto Skalica po oznámení termínov uzávierky od správcu komunikácie zabezpečí informovanosť obyvateľov mesta všetkými dostupnými prostriedkami. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 3. 4. 2019
Autor: Beno
Dátum vloženia: 17. 3. 2019

Dobrý deň, komplexná oprava chodníka na ul. Športová zatiaľ nie je v pláne investícii na tento rok navrhnutá. Opravu najväčších nerovností a výtlkov je možné realizovať lokálnym vyspravením. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 2. 4. 2019
Autor: Lucia
Dátum vloženia: 19. 3. 2019

Dobrý deň, 
oprava ulice Predmestie nie je navrhnutá v pláne investícií na tento rok. Na ulici sa realizuje ešte niekoľko rekonštrukcíí domov ako aj nová výstavba /v hornej časti/, preto bude komplexná rekonštrukcia cesty navrhnutá  v niektorom z nasledujúcich rokov. Nevyhnutné lokálne opravy a výtlky sa budú realizovať priebežne podľa potreby.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 2. 4. 2019
Autor: Slavomír Rehák
Dátum vloženia: 21. 3. 2019

Dobrý deň,
Stará cesta do Sudoměříc /cesta III/1130/ je v majetku VUC Trnava a správe  Správy ciest VÚC TTSK. Mesto Skalica už niekoľko rokov žiada o jej opravu, pre jej nevyhovujúci stav. Rekonštrukciu cesty budeme u majiteľa komunikácie - VÚC Trnava urgovať aj v tomto roku.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 2. 4. 2019
Autor: Michaela
Dátum vloženia: 26. 3. 2019

Mesto Skalica bolo úspešné so žiadosťou o dotáciu s názvom "Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého". V súčasnosti stále prebieha proces verejného obstarávania, ktoré muselo byť vyhlásené druhý krát pre nedostatok prihlásených uchádzačov do súťaže. Súčasťou predmetného projektu je okrem obnovy chodníkov a zelene aj obnova detských ihrísk v tomto vnútrobloku.
 

Ing. Michal Čunderlík - vedúci oddelenia strategického rozvoja, 2. 4. 2019
Autor: Peter Filip
Dátum vloženia: 22. 2. 2019

Dobrý deň, oprava ulice Pri potoku je zahrnutá v rozpočte na rok 2019 a bude sa v tomto roku realizovať.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja miesta, 15. 3. 2019
Autor: Ján Podhradský
Dátum vloženia: 24. 2. 2019

Dobrý deň, uvedená skutočnosť bola nahlásená správcovi verejného osvetlenia - SMM, s.r.o., ktorá zváži spôsob prípadnej opravy stožiara VO.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 18. 3. 2019
Autor: Jakub Hornáček
Dátum vloženia: 28. 2. 2019

Dobrý deň, rozkopávka BVS a.s. - oprava napojenia prípojky na kanalizáciu na ul. Duklianska bola ukončená a žiadateľ bol vyzvaný, aby do konca marca opravil aj priľahlý chodník. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 18. 3. 2019
Autor: Macháčková
Dátum vloženia: 22. 2. 2019

Dobrý deň, tak ako po minulé roky, oslovíme Povodie Moravy - správcu tokov, aby potoky na území k.ú. Skalica, najmä v intraviláne vyčistila.
Od komunálneho odpadu - plastov, fliaš, papiera ... si však brehy a korytá potokov budeme musieť vyčistiť sami /lebo sme to sami znečistili/. V týchto dňoch začína zvýšené aktivita v upratovaní mesta po zime. Veríme, že sa v rámci iniciatívy - Vyčistime si mesto - organizovanej ku Dňu zeme, zapoja všetci obyvatelia mesta a pomôžu vyčistiť a skrášliť okolie svojich príbytkov.
 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 15. 3. 2019
Autor: Formánková Dáša
Dátum vloženia: 6. 3. 2019

Dobrý deň, v priebehu niekoľkých týždňov bude vymenená celá podlaha mostíka.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 15. 3. 2019
Autor: Juraj
Dátum vloženia: 10. 3. 2019

Dobrý deň, projekt Zelené obce, ktorý sa okrem mesta Skalice realizuje aj v mnohých iných obciach a mestách Slovenska, je národným projektom, kde je prijímateľom finančných prostriedkov z EÚ (dotácie) Slovenská agentúra životného prostredia. Prijímateľmi samotných výstupov projektu (výsadba zelene) sú spomínané obce a mestá. Termín výsadby, realizátora výsadby neurčovalo Mesto Skalica, ale Slovenská agentúra životného prostredia. Pôvodný plán realizácie výsadby zelene bol určený na jeseň 2018, avšak tento termín neskôr SAŽP posunula na jar 2019, takže predmetná výsadba by sa mala realizovať v najbližších týždňoch.

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 15. 3. 2019
Autor: Markéat Černinová
Dátum vloženia: 13. 3. 2019

Dobrý deň, predmetný krík sa strihá dva až trikrát ročne. V tomto roku plánujeme radikálnejší rez. Realizácia bude závislá na kapacite pracovníkov. Predmetný chodník preveríme a v prípade veľkej zaburinenosti ho upravíme

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ SMM, s.r.o. Skalica, 14. 3. 2019
Autor: Ľuboslav Majerčák
Dátum vloženia: 27. 2. 2019

Dobrý deň, 

podľa  § 3 ods. 1 písm. a) Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Skalica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Skalica sadzba poplatku sa určuje nasledovne:

  fyzické osoby: 

- 0,066 EUR za osobu na kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých má, alebo bude mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt, ( za rok 2019 - 24,09 € )

- 0,0365 EUR za osobu na kalendárny deň v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt a zároveň v danom roku dovŕšia vek 62 a viac rokov, ( za rok 2019- 13,32 € )

Martina Kadlečíková - ekonomické odd., 11. 3. 2019
Autor: Edita Jakúbková
Dátum vloženia: 27. 2. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za upozornenie. Spomínané informácie boli aktualizované. Aktualizácia údajov na webovom sídle mesta prebieha v každej sekcii individuálne podľa potreby. 

Mgr. Juraj Spáčil - poverený vedením oddelenia všeobecnej správy, 11. 3. 2019
Autor: Mlčochová Viola
Dátum vloženia: 28. 2. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Vieme o probléme s "nafúkaným" lístím, prípradne odpadkov v čase silného vetra nielen na ulici Vajanského. Vami spomínaný objekt bol v tomto roku upratovaný viackrát, kapacitne však nie je možné upratovať toto miesto denne. Kompetentní zamestnanci boli o tomto probléme informovaní, upratovanie prebehne ešte počas tohto týždňa. Pekný deň.

Mgr. Juraj Spáčil - poverený vedením oddelenia všeobecnej správy, 11. 3. 2019
Autor: Tomáš Chovanec
Dátum vloženia: 10. 2. 2019

Dobrý deň, chýbajúci chodník na konci ul.Široká navrhujeme zrealizovať ešte v jarných mesiacoch tohoto roku tak aby bol chodník od zastávky MHD v smere do Krivých kútov priebežný a chodci nemuseli prechádzať zbytočne cez cestu. Čo sa týka priechodov pre chodcov každoročne sa prehodnocuje potreba existujúcich resp. zriadenie nových priechodov . Tieto návrhy je nutné odsúhlasiť s dopravným inšpektorátom a v neposlednom rade vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky na realizáciu priechodov - vodorovné dopravné značenie, zvislé dopravné značenie a osvetlenie. Návrh na zriadenie nového priechodu je treba preto dôkladne zvážiť a posúdíť. Čo sa týka vodičov,  kompetencie na prevenciu a postihovanie priestupkov v tejto oblasti  má čiastočne Mestská polícia, no  hlavne Polícia SR. Obidve zložky vykonávajú svoju činnosť v rámci personálnych možností a kapacít v Skalici na dobrej úrovni.Napojenie komunikácie vedúcej do obce Sudoměřice na obchvat mesta je predmetom 2 variantných riešení, o ktorých sa rokuje s odborníkmi. Trasy MHD sa plánujú v najbližšom období prehodnocovať vzhľadom k razširujúcemu sa zastavanému územiu mesta. Je to však dlhodobejší proces vyžadujúci hlbšie analýzy.Spracováva sa projekt a bude predložená žiadosť o pridelenie dotácie na zriadenie cyklokoridorov v rámci jestvujúcej cestnej siete za účelom zvýšenia bezpečnosti cyklistov a tým aj podielu cyklodopravy  v meste.

 

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja, 25. 2. 2019
Autor: Katarína
Dátum vloženia: 6. 2. 2019

Dobrý deň, Slovak Telekom ani iná firma doteraz o uloženie optických sietí v centrálnej mestskej zóna mesta Skalica nepožiadala. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 22. 2. 2019
Autor: Jiří Duchoň
Dátum vloženia: 15. 2. 2019

Dobrý deň, nelegálna skladka pri garáži Clementisa 1300 (oproti Tescu ) bola odstránená dňa 20.2.2019. Ďakujeme za podnet a dovoľujeme si týmto požiadať všetkých, ktorí zistia porušovanie VZN Mesta Skalica tým, že niekto ukladá odpoad mimo zbernej nádoby, aby tieto skutočnosti bezodkladne nahlásil na bezplatné číslo Mestskej polície Skalica - 159. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 22. 2. 2019
Autor: Viera Miklášová
Dátum vloženia: 19. 2. 2019

Dobrý deň, na Hollého ulici pred domom č. 54 bola realizovaná rozkopávka z dôvodu riešenia zisteného úniku plynu. K danej poruche bolo vydané rozhodnutie k rozkopávke s termínom ukončenia povrchovej vrstvy asfaltu do 31.03.2019 ( termín bol stanovený s ohľadom na zimné obdobie ). Nakoľko miesto doteraz nebolo uvedené do pôvodného stavu , bol po miestnej obhliadke telefonicky kontaktovaný realizátor rozkopávky. Realizátor rozkopávky vykoná opätovnú realizáciu povrchovej vrstvy ešte v tomto týždni v závislosti od počasia, resp. miesto rozkopávky vyznačí príslušným dopravným značením. 

Ing. Lenka Nogová - odd. výstavby, 22. 2. 2019
Autor: MB
Dátum vloženia: 18. 2. 2019

Dobrý deň, Váš podnet bol obratom zaslaný správcovi miestnych komunikácii. Ide o náročnejšiu opravu, nakoľko prepadnutie vzniká priamo v mieste samotnej vpuste. Kanalizačná vpusť na Mazúrovej ulici bude do doby opravy označená dopravnou značkou Z4 (označníkom, smerovacou doskou). Za pochopenie ďakujem. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci odd. výstavby a rozvoja mesta, 21. 2. 2019
Autor: Maroš
Dátum vloženia: 7. 2. 2019

Dobrý deň, mačky sa neodchytávajú, nakoľko sa považujú za divo žijúce zvieratá. Pokiaľ je nejaká mačka odchytená občanom, alebo nájdená zranená, rieši sa to prostredníctvom OZ Útulok pre psov a mačky Skalica, kde sa o mačku postarajú.
S pozdravom

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 12. 2. 2019
Autor: Igor Baumgartner
Dátum vloženia: 11. 2. 2019

Dobrý deň, na uvedených uliciach je vzdušný rozvod elektrickej energie aj verejného osvetlenia. Pri silnom vetre prichádza k pohybu vodičov a tie sa niekedy dotknú a vznikne skrat, ktorý vyradí verejné osvetlenie z činnosti. Zmena tohto stavu je možná jedine výmenou systému rozvodu verejného osvetlenia za káblové vzdušné alebo káblové v zemi. Takáto rekonštrukcia je finančne náročná a podlieha schváleniu MsZ ako investičnej akcie.

Ing. Ľudovít Bránecký - konateľ spoločnosti SMM, s.r.o., 12. 2. 2019
Autor: Miriam Bilková
Dátum vloženia: 29. 1. 2019

Dobrý deň pani Bilková, problémy s parkovaním dodávok na parkoviskách pre osobné motorové vozidlá sa snažíme v spolupráci s MsP intenzívne riešiť viac ako 2 roky. Príslušníci MsP vodičov upozorňujú, vyzývajú k preparkovaniu a tiež pokutujú, ak sa priestupok opakuje. Stále však využívajú niektorí podnikatelia mestské parkoviská na parkovanie svojich firemných dodávok. V prípade, že sa situácia nebude zlepšovať uvažujeme o ďalších opatreniach - napr. umiestnením dopravného značenia so zákazom parkovania pre vozidlá dlhšie ako 5 m. Toto i ďalšie opatrenia budeme konzultovať aj s pracovníkmi Okresného dopravného inšpektorátu tak, aby boli čo najefektívnejšie a najúčinnejšie. Ak však občan už dnes zaznamená na parkovisku pre osobné motorové vozidlo dodávku, alebo nákladné vozidlo, nech toto zistenie volá na bezplatnú linku MsP 159 - príslušníci MsP budú situáciu riešiť. 

Pre upresnenie - Osobný automobil alebo osobné motorové vozidlo - hovorovo osobné auto - je automobil kategórie M1, čiže motorové vozidlo najmenej so štyrmi kolesami určené na prepravu sediacich osôb a ich batožín, ktoré má najviac deväť miest na sedenie, vrátane miesta pre vodiča, a celkovú hmotnosť neprevyšujúcu 3,5 t, a ktorého priestor na batožiny nie je väčší ako priestor na prepravu osôb. 

Ing. Jozef Hlavatý - oddelenie výstavby, 6. 2. 2019
Autor: Ĺubomír Kvaltín
Dátum vloženia: 28. 1. 2019

Dobrý deň, pre Ministerstvo vnútra SR realizuje stavbu " OÚ Skalica - pracovisko klientského centra - stavebné úpravy"  spoločnosť Strojstav spol.s r.o., Lipvá 13, 971 01 Prievidza.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby, 31. 1. 2019
Autor: Miriam Bilková
Dátum vloženia: 29. 1. 2019

Dobrý deň pani Bilková, 

Mesto Skalica ako príslušný stavebný úrad nevydalo povolenie na stavebné úpravy bytu č. 13 na ulici L. Svobodu č. 1222, vchod č.21, čo však neznamená, že vlastník tohto bytu nemôže uskutočňovať v byte udržiavacie práce v zmysle § 139b ods. 16 stavebného zákona, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebného úradu. 

Tým, že Vás vlastníčka bytu o vykonávaných stavebných prácach neupovedomila, neprišlo k porušeniu ustanovení stavebného zákona.

Václav Balát - vedúci spoločného obecného úradu-stavebného, 30. 1. 2019
Autor: Jana
Dátum vloženia: 17. 1. 2019

Dobrý deň, Váš podnet preverujeme v spolupráci s Mestskou políciou Skalica a Okresným dopravným inšpektorátom (ODI). Dopravné značenie a dopravné zariadenia na pozemných komunikáciách určuje Mesto Skalica na základe záväzného stanoviska ODI a správcu komunikácií v zmysle cestného zákona.

Ing. Lenka Nogová - referent pre dopravu, 28. 1. 2019
Autor: Vladimír Gálik
Dátum vloženia: 26. 1. 2019

Dobrý deň, vonkajší vzhľad budovy zostane nezmenený. Bude vymenená krytina, staré okenné výplne za nové výplne rovnakého členenia, fasáda bude zateplená. Ministerstvo vnútra SR si upraví dispozície pre potreby výkonu štátnej správy. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby, 28. 1. 2019
Autor: Jozefín Radrum
Dátum vloženia: 4. 1. 2019

Odpoveď na otázku č.1 :

MsZ v Skalici uznesením č. 10/2018  a č. 11/2018 schválilo zámer výstavby multifunkčnej haly pre obchodnú spoločnosť Hant a.s., sú pripravené podklady na prevod práv zo stavebného povolenia vydaného Mestom Skalica pre obchodnú spoločnosť Hant a.s.. Obchodná spoločnosť zatiaľ o prevod práv zo stavebného povolenia nepožiadala.

 

Odpoveď na otázku č. 2: 

Plán investičnej činnosti (zoznam investičných aktivít Mesta Skalica) je zostavený Mestským úradom v Skalici a následne na príslušný rok pripomienkovaný (menený, dopĺňaný) komisiami pri MsZ v Skalici a následne schvaľovaný MsZ v Skalici. V tomto roku sa neplánuje výstavba krytej plavárne. 

 

Odpoveď na otázku č. 3:

Investor podal na stavebný úrad žiadosť o vydanie nového územného rozhodnutia - objekt s obchodnými prevádzkami bez bytových jednotiek. V súčasnosti prebieha územné konanie.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby, 18. 1. 2019
Autor: Andrea
Dátum vloženia: 7. 1. 2019

Dobrý deň prajem, 

podľa § 1 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Skalica  Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného porastu a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"). Podľa  § 6 ods. 2 Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe podkladov, ktoré mesto určilo všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta.  Ďalej  podľa  ods. 3 Dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku v zmysle odseku 2 sú:  potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru na príslušný kalendárny rok - originál; potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí na príslušný kalendárny rok - originál;  doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie, a pod.) - fotokópia;  v prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť preklad preložený a podpísaný poplatníkom;  potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok (je študentom denného štúdia a študuje a je ubytovaný mimo mesta Skalica s výnimkou denne dochádzajúceho);  potvrdenie zamestnávateľa pre príslušný kalendárny rok ( je zamestnaný a ubytovaný v mieste sídla zamestnávateľa mimo mesta Skalica);  hodnoverný doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť - originál.

Ing. Ján Špaček - oddelenie výstavby - referent pre odpadové hospodárstvo, 18. 1. 2019
Autor: Andrea
Dátum vloženia: 3. 1. 2019

Dobrý  deň prajem, 
k dokladu o prechodnom pobyte v inom meste (Bratislava) je potrebné doložiť  i doklad o zaplatení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v predmetnom meste.
 

Ing. Ján Špaček - oddelenie výstavby - referent pre odpadové hospodárstvo, 7. 1. 2019
Autor: Jozef Lukianov
Dátum vloženia: 5. 1. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Vzhľadom na skutočnosť, že doposiaľ nebol zo strany obyvateľov mesta prejavený záujem o starostlivost chodníkov v rámci zimnej údržby, mesto nenastavilo k dnešnému dňu podmienky a spôsob financovania predmetnej starostlivosti. V nasledujúcich dňoch ( po zhodnotení záujmu obyvateľov ) Vám zašleme odpoveď na otázku. 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby, 7. 1. 2019
Autor: Bundala Jozef, Ing.
Dátum vloženia: 1. 1. 2019

Oficiálna adresa Jezuitského kostola sv. Františka Xaverského v Skalici je Námestie slobody 1/100  (1 - orientačné číslo, 100 - súpisné číslo). Takto je vedená aj v oficiálnej evidencii budov. V prípade, že sa v nejakom zdroji objavila adresa Škarniclovská 1 - tak sa jedná o omyl. My sme tento údaj objavili v prehliadači Google, ktorý sme oslovili s prosbou o opravu.
Prosíme o informáciu, kde ste takýto chybný údaj našli Vy.

Ďakujeme.

Pekný deň

 

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 2. 1. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple