Skalica

Dodržiavanie preventívnych opatrení k ochrane lesov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici Vás prostredníctvom tohto oznamu chce upozorniť na začínajúce sa jarné obdobie, čo predstavuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov a to hlavne v lesných porastoch, kde sa začína rozvíjať nová vegetácia.

Na zníženie tohto nebezpečenstva vzniku požiarov v lesoch je potrebné dodržiavať určité zásady, ktoré Vám chceme teraz pripomenúť.

Každá fyzická osoba je povinná:

- počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom, najmä v čase sucha a v čase zberu a skladovania úrody.

- dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi.-obstarávať ainštalovať vobjektoch zariadeniach apriestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať vhodné druhy požiarno-technických zariadení, prevádzkovať ich vakcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly aúdržby osobou sodbornou spôsobilosťou.

- dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo včase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

- oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní.

- zabezpečovať plnenie opatrení vsúvislosti sochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú vjej vlastníctve, správe alebo užívaní.

 

Fyzická osoba nesmie:

- fajčiť a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

- vykonávať činnosti na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov.

- poškodzovať, nezneužívať alebo nesťažovať prístup kpožiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.

Úlohy opodrobnostiach fyzických osôb a zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Zameriame sa hlavne na úlohy fyzických osôb pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve, kde § 31e vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. opožiarnej prevencii vznení neskorších predpisov hovorí, že fyzická osoba:

- Oznámi pred začatím spaľovania miesto ačas spaľovania (spaľovanie je na kôpke uložené pokosené alebo ostrihané časti bylín, kríkov a stromov, nie plošné vypaľovanie bylín na koreni –to je zakázané) na príslušné krajské operačné stredisko na telefónne číslo 112.

- Sleduje klimatické apoveternostné podmienky akontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

- Ukladá horľavé látka do upravených hromád vo vzdialenostiach, zktorých neohrozia sálavým teplom alebo odlietajúcimi horiacimi časticami okolité objekty ainé skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty.

- Zabezpečí potrebné množstvo hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšíreniu ohňa avhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky.

- Vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania apriľahlých priestorov vpriebehu celého spaľovania.

- Po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

Každoročne sa stretávame s porušovaním týchto zákazov, hlavne sa porušuje zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, ako aj zakladanie ohňov v priestoroch a na miestach kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čo spôsobuje veľa požiarov lesných porastov, stohov slamy, hospodárskych budov, ale hlavne spôsobuje smrteľné zranenia, najmä u občanov v dôchodkovom veku.

Ďalej venujte veľkú pozornosť pobytu detí v prírode, pamätajte aj na to, že odhodená neuhasená cigareta prípadne zápalka sú veľmi častou príčinnou vzniku požiaru. Turistom, ktorí sa pohybujú po lesných porastoch a rôznych rekreačných oblastiach pripomíname, že oheň je možné klásť len na určených miestach a zvýšenú pozornosť treba venovať jeho uhaseniu a uloženiu popola pri chatách.

Ďalej vyzývame všetkých občanov, turistov, hubárov, aby sa na svojich prechádzkach lesom správali tak, akoby boli vo svojom vlastnom, alebo radšej tak, ako sa na zodpovedných a mysliacich ľudí patrí. V takomto prípade nám to príroda vráti príjemným pobytom v nej. Preto si naše lesy chráňme, aby boli zdravé a bohaté.

Ďakujeme, že ste si prečítali náš oznam a dúfame, že jej obsah Vám nebude ľahostajný a už od dnes budete vnímavejší, pozornejší a neujde Vašej pozornosti žiadna krivda páchaná na zdanlivo bezradnej prírode, lebo jej odplata býva krutá.

     

 

                                                                                                    pplk. Ing. Jozef Jankovič

                                                                                                                       riaditeľ

Prílohy

Dodržiavanie preventívnych opatrení k ochrane lesov

RELÁCIA DO MESTSKÝCH A OBECNÝCH ROZHLASOV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,19 kB
Dátum vloženia: 23. 3. 2021 21:03
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 3. 2021 14:50
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00