Skalica

Operačný plán zimnej údržby

Údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Skalica, obdobie 2021/2022

 

 1. základné pojmy

Zimná údržba - súhrn riadiacich a výkonných činnosti, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť (schodnosť) cestných komunikácií a chodníkov v zimnom období, t. j. odstraňovanie, resp. zmierňovanie závad v zjazdnosti (schodnosti) spôsobených zimnými poveternostnými a klimatickými podmienkami.

Zimné obdobie - spravidla od 15.11. a končiace 31.03. nasledujúceho roka. V prípade potreby v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok v období pred 15.11. a po 31.03. bude pohotovostná služba vykonávaná len po dohode s mestom Skalica.

Zjazdnosť miestnych komunikácií - stav komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému a stavebnému stavu týchto komunikácií, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať.

Závady v zjazdnosti - zmeny spôsobené podmienkami a vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať ani pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostným podmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu, vlastným schopnostiam a iným zjavným okolnostiam.

Schodnosť chodníkov - je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu prispôsobenú ich stavebnému stavu, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže chodec predvídať.

Závady v schodnosti chodníkov - sú obdobné závadám zjazdnosti, pokiaľ tieto závady neumožňujú bezpečný pohyb chodcov bez ohrozenia a zhoršenia podmienok schodnosti.

Zmierňovanie závad schodnosti - zahrňuje predovšetkým tieto činnosti:

 • posyp inertnými materiálmi, chemickými alebo zmiešanými materiálmi na odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu vzniknutej námrazy, poľadovice alebo utlačenej snehovej vrstvy,
 • pluhovanie, prípadne nasadenie ďalších mechanizmov na odstránenie snehových vrstiev,

Nezjazdný úsek - úsek pozemnej komunikácie, kde stav vozovky, najmä šmykľavosti vozovky, alebo snehová vrstva na vozovke neumožňuje bezpečný prejazd.

Neprejazdný úsek - úsek pozemnej komunikácie, v ktorom sú prekážky neumožňujúce prejazd vozidiel. Za prekážku, neumožňujúcu prejazd, sa považuje aj snehová vrstva presahujúca 10 cm.

 1. úvodné ustanovenia

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií je základný organizačný predpis, ktorý upravuje plánovanie a riadenie zimnej údržby (ďalej len „ZÚ“), činnosť zamestnancov a použitie techniky pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov v majetku mesta Skalica (ďalej len „MK“).

Zimná údržba MK je vypracovaná v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a Vyhláškou FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon („vyhláška“).

Základným zmluvným partnerom pre vykonávanie ZÚ miestnych komunikácií a časti chodníkov spadajúcich do 1. a 2. kategórie a vybrané chodníky 3. kategórie (1. a 2. časť) je firma VEPOS-SKALICA, s.r.o. Na chodníkoch v 3. kategórii (3. časť) bude ZÚ vykonávať SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. (Zoznamy ulíc a chodníkov sú v časti IV.).

Cieľom ZÚ je, aby sa v čo najkratšom čase s prihliadnutím na poveternostné podmienky, zabezpečila zjazdnosť MK.

 1. Základné povinnosti správcov a užívateľov miestnych komunikácií v zimnom období

Základné povinnosti užívateľov MK:

 • prispôsobiť jazdu a chôdzu stavu komunikácie, ktorá je v zimnom období obvyklá (klzkosť, sneh na komunikáciách a pod.)
 • pri chôdzi po miestnych chodníkoch a komunikáciách, kde sa podľa tohto plánu zaisťuje schodnosť, dbať na zvýšenú opatrnosť a venovať zvýšenú pozornosť stavu komunikácií (napr. zmrznuté kaluže, klzkosť v tieni stromov a budov a pod.)
 • pri chôdzi po chodníkoch používať tie časti chodníkov, ktoré sú posypané inertnými posypovými materiálmi
 • pri prechádzaní komunikácií použiť označený prechod pre chodcov.

Povinnosti správcu MK (v zmysle § 9 a § 9a cestného zákona):

 • závady v zjazdnosti miestnych komunikácií sú bez prieťahov povinní odstraňovať ich správcovia (§ 9, ods. 1 cestného zákona).
 • závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. (§ 9, ods. 2 cestného zákona).
 • správcovia miestnych komunikácií však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívaním týchto komunikácií a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť. (§ 9a, ods. 2, cestného zákona)
 • správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť. (§ 9a, ods. 3 cestného zákona).

Ak motorové vozidlo stojace na miestnej komunikácii tvorí prekážku cestnej premávky tak, že obmedzuje alebo znemožňuje vykonávanie zimnej údržby tejto miestnej komunikácie, ZÚ v danom úseku nebude vykonaná. O takejto skutočnosti bude vyhotovený záznam v denníku vykonávateľa ZÚ. 

 1. Kategórie stupňov pohotovosti a kategórie komunikácií podľa poradia dôležitosti

Rozlišujeme tri stupne pohotovosti:

 1. Stav bdelosti – čo predstavujú bežné zimné podmienky, ZÚ sa vykonáva v rozsahu podľa potreby a v zmysle zaradenia komunikácií podľa poradia dôležitosti (1., 2. a 3. kategória). Tento stupeň je vyhlásený pri očakávaní zvýšenej zrážkovej činnosti, mrznúcom mrholení, mrznúcom daždi, pri snežení so zosilnením vetra, zvýšenom výskyte závad v zjazdnosti, ktoré vodič nemôže predvídať (napr. šmykľavosť na ojedinelých miestach spôsobených námrazou alebo stekaním vody z okolia a pod.).
 2. Stav nebezpečia – čo predstavuje prvý stupeň kalamitnej situácie, vyhlasuje sa riadiacim štábom ZÚ a je potrebné nasadenie všetkej dostupnej techniky a pracovných síl všetkých troch zmluvných spoločností pre vykonávanie ZÚ. Tento stupeň nastáva pri vytrvalých snehových zrážkach, ktoré vytvoria na vozovke neutlačenú snehovú vrstvu nad 10cm, pri zvýšenom výskyte miest na MK, na ktorých sa vytvárajú snehové jazyky alebo záveje spôsobujúce neprejazdnosť jazdného pruhu, šmykľavosť vozovky (spôsobená utlačenou snehovou vrstvou, rozmočeným snehom, mrznúcim mrholením, mrznúcim dažďom na väčšine MK).
 3. Stav ohrozenia – čo predstavuje druhý stupeň kalamitnej situácie, vyhlasuje sa riadiacim štábom ZÚ, pri danom stupni štáb požaduje presuny mechanizmov z podnikov, závodov a organizácií, ležiacich na území mesta a ich nasadzovanie podľa miestnych potrieb. Tento stupeň je vyhlasovaný pri pretrvávajúcich snehových zrážkach vytvárajúcich na vozovke neutlačenú snehovú vrstvu tvoriacu prekážku pre všetky motorové vozidlá, pri zvýšenom výskyte miest na MK, kde je prejazdný len jeden jazdný pruh, pri dlhotrvajúcich vytrvalých snehových zrážkach alebo silnom vetre v rozsahu celomestskom,  pri súvislých snehových jazykoch, resp. súvislejších úsekov s tvorbou závejov, taktiež pri povodňových kalamitných situáciách.

Z personálnych i kapacitných dôvodov nie je možné zabezpečiť zjazdnosť všetkých vozoviek a chodníkov na rovnakej úrovni v krátkom časovom intervale. Preto sú komunikácie i chodníky rozdelené podľa poradia dôležitosti do troch kategórií dôležitosti. Pri zadeľovaní komunikácií do jednotlivých kategórií sa v prvom rade vychádza z pasportu MK a ďalej:

 1. z významu komunikácií podľa miestnych podmienok,
 2. z intenzity dopravy,
 3. z uprednostnenia trás MHD,
 4. z členitosti komunikácie,
 5. zo stupňa nebezpečnosti trás mestských komunikácií.

Rozdelenie MK do kategórií podľa stupňa dôležitosti:

1.kategória - hlavné komunikačné ťahy, komunikácie zaisťujúce hromadnú autobusovú dopravu, príjazd ku zdravotníckym zariadeniam a dopravno – nebezpečné miesta.

1.časť

MK

 

Mallého (úsek po D. Jurkoviča),  D. Jurkoviča (smer priemyselná zóna – ďalej „PZ“), Nádražná - PZ (smer býv. ZVL), Pplk. Pľjušťa (po kruhový objazd), Pod Kalváriou, Vally, Strážnická, Suchý riadok, Dr. F. Buchtu, Svätoplukova, K Baťáku, F. K. Veselého

chodníky

Tesco (od Tesca smer do mesta), Mallého (po kruhový objazd napravo), Štefánikova (od križovatky vedľa Billy, od Potočnej po Dom kultúry naľavo), Námestie slobody (pred Mestským úradom, Okresným súdom, Domom kultúry...), Koreszkova (od okružnej križovatky po Hájek vľavo), Potočná (stredový chodník, pošta, kostol, nemocnica), Pplk. Pľjušťa (od križovatky po žel. stanicu napravo, autobusové zastávky, popri živom plote pred ZŠ Mallého smer k Lidlu)

2.časť

MK

Dr. Clementisa (od ZIPP, vedľa ZŠ), Mazúrova, L. Svobodu (od kúpaliska), Vajanského, Duklianska, Vinohradnícka, Hollého, Hurbanova, Pod záhradkami, Jednoradová, Mýtna, Petrovská, Veľké Trávniky (spodná časť), Veterná (spodná časť)

chodníky

Mallého (po kruhový objazd naľavo), Vajanského, L. Svobodu (od stánku po ZŠ), Dr. Clementisa (od stánku po ZŚ, priechod na Hurbanovu), Hurbanova (od MŠ – po Potočnú), Potočná (od Brčkova po Sasinkovu, prechod k cintorínu), Jednoradová (pri dopravnom ihrisku), Kráľovská (Zelený most, smerom k ZŠ), Pod Kalváriou (od Didaktiku po Nádražnú, prechod Pod Kalváriou – Sasinkova, cintoríny, od Nádražnej po pplk. Pľjušťa)

3.časť

MK - CMZ

Štefánikova, Kráľovská (po políciu), Družstevná, Blahova, Potočná, Boorova, Sasinkova, Pivovarská, Lichardova, Škarniclovská, Námestie slobody, Ružová, Kollárova, Gorkého, Komenského, Madvova, Za mestskou zďou

chodníky

 

 

2. kategória - menej frekventované komunikácie, medziblokové priestory, menej frekventované chodníky.

1.časť

MK

 

Lokalita Krivé kúty (Dr. Ľ. Okánika, Rastislavova, Pribinova, Dr. Ľ. Nováka, Dr. J. Šátka, Salajka, Dr. J. Ďuroviča, P. Bunčáka), Široká, Zápotočná, Na skale, Malé Trávniky, Vrchovského, Pri potoku, Priečna, Bulharská, Mierová, Meňhartka, Karmelitská, Ku vodárni, Doležalova, Jabloňová, Agátová, Nádražná, Bernolákova, Štúrova, Čulenova, Hodonínska, Školská, Rybničná

chodníky

Mazúrova (vedľa pizzerie), Športová (pri ceste), Koreszkova (celé sídlisko, smer Hájek, zdravotné stredisko), Pod Hájkom (od Hájku k penziónu), Tehelňa (bytové domy), SNP, Pelíškova + Záhradná, Sudoměřická (bytový dom), Strážnická (autobusová zastávka + polícia), Krivé kúty (dolný chodník pri potoku), Železničná (vedľa železnice po stavebniny), D. Jurkoviča (od križovatky po PZ)

2.časť

MK

Sudoměřická, Rohatecká, Partizánska, Veľké Trávniky (horná časť), Veterná (horná časť), Veľkomoravská, Zlatnícka, Pelíškova, Šebestova, Záhradná, Predmestie, Slnečná, Nad predmestím, Obrancov mieru, SNP, Bajanova, Dr. Valacha, Jednoradová (časť jednosmerná), Nešporova, Športová, Hviezdoslavova, Pod Hájkom, Bernolákova, Tehelňa (až po hotel), Psíky (po golf), lokalita Jazerné polia (Marešova, Šrobárova Karvašova, Janšákova, A. Srholca)

chodníky

Mallého, Dr. Clementisa, L. Svobodu, Pod Hájkom, Lúčky (na sídliskách)

 

 

3. kategória - chodníky v ostatnej zástavbe a v zástavbe rodinných domov

1.časť

MK

 

 

chodníky

Šrobárova, Marešova, Karvašova, Janšákova, A. Srholca, Bernolákova, Čulenova, Hodonínska, Štúrova, Hviezdoslavova, Psíky (cyklochodník), Rybničná, Školská, lokalita Tehelňa

2.časť

MK

 

chodníky

Bajanova, Duklianska, Obrancov mieru, Vinohradnícka, Dr. Valacha, Hollého, Nešporova, Hurbanova (pred bytovkami), Boorova, Pod záhradkami, Malé Trávniky, Vrchovského, Na skale, Suchý riadok, Predmestie, Nad predmestím, Slnečná, Vally, Zápotočná, Doležalova, Agátová, Jabloňová, Meňhartka, Mierová, Bulharská, Široká, Pri potoku, Priečna, Partizánska, Šebestova, Mýtna, Horská, Strážnická, Petrovská, Rohatecká, Veľké Trávniky, Veľkomoravská, Zlatnícka, Sudoměřická, Veterná, Nádražná, Dr. G. Schaefflera, Priemyselná

3.časť

MK

 

chodníky

Blahova, Madvova, Jatočná, Jezuitská, Lichardova, Škarniclovská, Komenského, Družstevná, Gorkého, Kollárova, Ružová, Krížna, Námestie slobody, Nemocničná, Pivovarská, Sasinkova, Za mestskou zďou, lokalita Krivé kúty

 

 1. Technologické postupy výkonu ZÚ
 2. Údržba miestnych komunikácií a chodníkov spočíva najmä v odstraňovaní snehu, zdrsňovaní ujazdených a utlačených vrstiev snehu na vozovkách, odstavných plochách a chodníkoch, zdrsňovaní alebo odstraňovaní poľadovice. S odstraňovaním snehu radlicami sa začne, keď snehová vrstva dosiahne hrúbku aspoň 5 cm, ak nebude daný iný pokyn na základe rozhodnutia operačného štábu.
 3. Zdrsňovanie ujazdených a utlačených vrstiev snehu a poľadovice sa vykonáva inertným materiálom, technickou soľou alebo i zmesou interného materiálu s technickou soľou. Práce sa začnú po ukončení sneženia, v závislosti na druhu snehu a teplote vzduchu, výnimku tvoria dopravno-nebezpečné miesta (uvedené v 1.kategórii, 1.časti – komunikácie).

Použitie inertných materiálov (kamenivo, piesok a pod.):

 • na cestách, ktoré by v dôsledku svojej konštrukcie mohli byť používaním chemických prostriedkov vážne ohrozené
 • na komunikáciách s nepatrným dopravným ruchom
 • pre posyp komunikácií pokrytých vysokou zľadovatenou vrstvou snehu, ktoré nemôže byť z komunikácií ihneď odstránené, pričom akékoľvek chemikálie by podporovali vznik výtlkov.
  1. Sneh odstránený z miestnych komunikácií, priestranstiev a chodníkov sa zhromažďuje pozdĺž nich, po ich okrajoch. V prípade potreby sa tento sneh ukladá do hromád, ktoré však nemožno vytvárať na miestach, ktorá musia ostať voľné. Sú to:
 • jazdné dráhy všetkých cestných komunikácií a ich križovatky
 • výjazdy hasičských a iných zásahových vozidiel
 • vjazdy do domov
 • prekládky zberných nádob na komunálny a separovaný odpad.
  1. Odvážanie snehu z hromád sa zabezpečuje podľa potreby, tento sneh sa spravidla vyváža na miesta mimo zastavané územie mesta.
  2. Chemickými posypovými materiálmi je zakázané posýpať železničné priecestia min. 25m pred a za ním. Na železničnom priecestí treba bezpodmienečne odstrániť sneh v celej voľnej šírke komunikácií vo vzdialenosti 160 m pred priecestím a za ním.
  3. Pri zabezpečovaní zjazdnosti zvlášť nebezpečných úsekov, alebo v prípade inej naliehavej potreby môže správca komunikácie po dohode s orgánmi dopravnej polície obmedziť, alebo úplne vylúčiť premávku na čas potrebný na údržbu takéhoto úseku.
 1. Riadenie ZÚ

Práce na zimnej údržbe budú určení zamestnanci vykonávať nielen v pracovnej dobe, ale podľa potreby aj v mimopracovnej dobe a cez voľné dni – sviatky. Plánovanie týchto prác sa bude zabezpečovať na základe pozorovania vývoja počasia a jeho prognózy resp. zverejnených meteorologických výstrah a to nezávisle od termínu aktivácie zimnej služby.

V mimopracovnej dobe budú určení zamestnanci nastupovať do práce vždy na základe telefonickej výzvy resp. na pokyn dispečera ZÚ a to spravidla v prípade napadnutia viac ako 5 cm snehu.

V záujme zabezpečenia povinností potrebných pre zabezpečenie ZÚ bude zimná údržba zabezpečené zmluvne firmami: VEPOS SKALICA, s.r.o.

Riadiaci štáb ZÚ:

člen

funkcia

kontakt

Prednosta MsÚ

predseda riadiaceho štábu

vavrinec.dusan@mesto.skalica.sk

Náčelník MsP

člen riadiaceho štábu

mach.ferdinand@mesto.skalica.sk

Stála služba MsP

člen riadiaceho štábu

0905 184 459, zima@mesto.skalica.sk

Vedúci TPÚ SPRÁVY MESTSKÉHO MAJETKU s.r.o.

člen riadiaceho štábu

technik@smmskalica.sk

Dispečer VEPOS

člen riadiaceho štábu

zima@vepos.sk

Dispečer VEPOS

člen riadiaceho štábu

0918 946 002

ostatní štatutári zazmluvnených spoločností

 

 

 

Základnými povinnosťami členov riadiaceho štábu je, na základe podnetov a získaných informácií priebežne zabezpečovať plynulosť zimnej údržby miestnych komunikácií optimálnym nasadením personálu a techniky podľa príslušného stupňa ohrozenia A až C, na základe zhodnotenia očakávaných poveternostných podmienok navrhovať vyhlásenie zimnej pohotovosti a uverejnením kontaktu na „Horúcu linku zimnej údržby“ informovať občanov o možnosti nahlasovania vzniknutých problémov.

HORÚCA LINKA ZÚ:

Mesto Skalica

Mobil: 0905 184 459

zima@mesto.skalica.sk

VEPOS SKALICA, s.r.o.

Mobil: 0918 946 002

zima@vepos.sk

 

Počas pracovnej pohotovosti (v pracovné dni), ktorú riadiaci štáb vyhlásil a platí od 18:00 hod. do 6:00 hod. nasledujúceho dňa, má zamestnanec povinnosť zdržiavať sa na dohodnutom mieste mimo pracoviska, byť zamestnávateľovi ľahko dostupný prostredníctvom telefonického spojenia na nimi uvedenom telefónom čísle, byť pripravený na výkon práce. Ak je pohotovosť vyhlásená cez víkend a vo sviatky, platí na celých 24 hodín.

Zazmluvnené firmy si o vykonanej práci budú viesť príslušný záznam (denníkový záznam s uvedením: dátumu, teploty vzduchu, napadnutého snehu v cm príp. počet hodín padania, poľadovica v mm, posyp inertným alebo chemickým materiálom, dobu potrebnú na posyp, dobu potrebnú pre pluhovanie, resp. mechanické odhrnutie). U denného zápisu uviesť: druh zásahu, začiatok a koniec zásahu, rozsah zásahu, počet nasadených mechanizmov a zamestnancov.

Zoznam mechanizmov a pracovných strojov určených na zaradenie pre vykonávanie ZÚ:

Druh techniky

Činnosť

Traktor Bielarus

pluhovanie

Traktor Zetor

pluhovanie

Nosič nadstavby Renault

posyp ciest

Malotraktor Yukon

zametanie, pluhovanie

Malotraktor Toro

zametanie, pluhovanie

Multicar M25

pluhovanie, posyp chodníkov

Multicar M25

pluhovanie, posyp chodníkov

Traktor Zetor

externá forma, pluhovanie

CityCat 2020

odhŕňanie chodníkov

Ručná snehová fréza

odhŕňanie chodníkov

Ručne vedený motorový zametací stroj š. 1m

zametanie, odhŕňanie chodníkov

Ručne vedený motorový zametací stroj š. 0,6m

zametanie, odhŕňanie chodníkov

Ručne vedené rozmetávadlo inertného materiálu alebo soli

zametanie, odhŕňanie chodníkov

Záhradná kĺbová kosačka rider

zametanie, odhŕňanie chodníkov

a ďalšie

 

 

 1. Časové limity pre výkon zimnej údržby v bežných podmienkach

Limity sú stanovené v súlade so zmluvou, pričom časový limit posádok v pohotovosti na pracovisku pre začatie výkonov zimnej údržby na komunikáciách zaradených v 1. kategórii dôležitosti je do 1 hodiny od doby zistenia zhoršenia stavu zjazdnosti komunikácií. Časový limit pre zabezpečenie zjazdnosti komunikácie 1. kategórie minimálne v jednom jazdnom pruhu v oboch smeroch je najneskôr do 8 hodín od vydania pokynu dispečerom.

Zjazdnosť na miestnych komunikáciách od začatia výkonu 1. aj 2. kategórie dôležitosti musí byť obnovená do 24 hodín od vydania pokynu dispečerom.

Vybrané chodníky 3. kategórie (1. časti) budú firmou VEPOS SKALICA s.r.o. zabezpečené až po ukončení prác na chodníkoch 1. a 2. kategórie. Chodníky 3. kategórie budú zmluvnými firmami zabezpečené do 48 hodín od vydania pokynu dispečerom, a to v pracovné dni počas pracovnej doby, pričom v prípade sneženia z piatku na sobotu bude ZÚ vykonaná v sobotu, v prípade poľadovice v najbližšom možnom termíne.

 1. Dopravné nehody

V prípade, že dôjde k dopravnej nehode podliehajúcej oznamovacej povinnosti účastníkov cestnej premávky v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň ide o prípad možného zavinenia dopravnej nehody nedostatočným výkonom zimnej údržby, je povinnosťou vyšetrovacieho orgánu Policajného zboru prizvať dispečera.

 1. Záverečné ustanovenia

   1. Tento operačný plán ruší Operačný plán ZÚ na zimné obdobie 2021/2022 zo dňa       11.11.2021.

   2. Operačný plán ZÚ na zimné obdobie 2021/2022 nadobúda účinnosť dňom                 15.11.2020.

 

V Skalici, dňa 11.11.2021

Prílohy

Operačný plán zimnej údržby

operačný_plán_ZU_11_2021_aktualizácia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 121,57 kB
Dátum vloženia: 25. 11. 2021 9:13
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 11. 2021 9:29
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00