Skalica

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Skalici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Skalica.

V á ž e n í   o b č a n i a !

Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt daných prírodnými javmi tiež zvýšenou činnosťou poľnohospodárov pri žatve, mlatbe, všeobecne zberom úrody. Je mnoho dôkazov, že zber úrody je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, najmä však:

 • z neopatrnosti pri fajčení a pri nesprávnej manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a pod.,
 • od poškodenej žatevnej techniky a trenia slamy natočenej na rotujúcich častiach žatevnej techniky,
 • od nedostatkov na elektrickej inštalácii strojných zariadení
 • časté požiare spôsobujú tiež deti bez dozoru pri hre so zápalkami a mnoho ďalších príčin poznačených ľudským faktorom, najmä ľahostajnosťou a neopatrnosťou.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici Vám, vážení spoluobčania, ponúka niekoľko úprimných odborných rád, aby ste predišli požiarnemu nebezpečenstvu. Preto odporúčame najmä :

 • dbajte na zabezpečenie miest výmlatu, stohovania alebo skladovania vždy potrebnej zásoby vody a iných vecných prostriedkov na uhasenie vzniknutého požiaru. Množstvo vody má byť najmenej 500 l,
 • dbajte na údržbu žatevnej techniky, ako aj techniky pri spracúvaní a skladovaní úrody a to v súlade s pokynmi výrobcu,
 • dbajte na umiestnenie stohov slamy: od okrajových budov obcí pokrytých nehorľavou krytinou najmenej 50 m, od železničnej trate 100 m,
 • nefajčite pri kosení, žatve, zvážaní, skladaní sena a obilia, nemanipulujte s otvoreným ohňom,
 • nedovoľte deťom hry v blízkosti stohov obilia či slamy a prísne zakročte pri zistení zápaliek u detí,
 • dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania najmä skladovaného sena, aby vplyvom jeho biologickej teploty nedošlo ku samovznieteniu sena. Ak zistíte takýto stav, treba seno ihneď rozhádzať a na voľnom priestranstve dosušiť,
 • ak vznikne požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť. Ak to nie je vo Vašich silách, okamžite privolajte hasičskú jednotku. Usilujte sa pri týchto prácach poznať požiarne nebezpečenstvo a odstraňovať v zárodku jeho príčiny. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici k tomuto cieľu prispieva názornou agitáciou a propagáciou, zabezpečením akcieschopnosti hasičskej techniky.

V prípade problémov obracajte sa na obecný úrad prípadne mestský úrad a na príslušníkov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Skalici so sídlom na Štúrovej ul. č.1 v Holíči, ktorí Vám odborne poradia.

 

Požiar a deti - zvýšené riziko počas letných prázdnin

Prebiehajú prázdniny, radosť pre deti a zvýšená starosť pre rodičov a vôbec všetkých dospelých ako vyplniť program času, ktorý doteraz trávili v škole. Štatistiky dokazujú opodstatnenosť Vašich starostí.

Popri nepriaznivej štatistike vývoja kriminality a dopravnej nehodovosti trvá i nepriaznivý vývoj požiarovosti.

Prirodzená zvedavosť a túžba skúsiť všetko čo je zakázané v kombinácii s prebytkom voľného času, času kedy žiaden dospelý nie je na blízku, aby stále upozorňoval čo sa smie a čo nie, je veľmi nebezpečné.

     Obraciame sa najmä na rodičov maloletých detí, aby venovali zvýšenú pozornosť systematickej výchove a potrebnej pozornosti konaniu svojich detí. Popri výchovnom pôsobení školy i všetkých občanov majú rodičia rozhodujúcu funkciu pri tejto úlohe. Túto povinnosť rodičov chrániť životy a zdravie svojich detí deklarujú i príslušné právne normy.

Podľa štatistiky deti najčastejšie spôsobujú požiare v bytoch, poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve. To znamená, že vám odporúčame venovať pozornosť najmä :

 • nedovolenej manipulácii detí s plynovými a elektrickými spotrebičmi ako i horľavými kvapalinami, hre detí so zápalkami v bytoch, hospodárskych budovách a lesoch, pri fajčení a hre so sviečkami a rôznymi druhmi svetlíc, prskaviek a zábavnej pyrotechniky,
 • zvýšenú pozornosť venujte uskladneniu zápaliek a nežiadajte od maloletých detí ich samostatný nákup,
 • váš dozor musí byť primeraný veku dieťaťa, ale i prílišné precenenie jeho samostatnosti býva často príčinou tragédií, maloleté deti nikdy nenechajte bez dozoru dospelej osoby

 

Vážení občania, milí rodičia !

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici verí, že tieto dobre mienené rady prispejú k zastaveniu nepriaznivého vývoja požiarovosti a tým i nežiaducich morálnych a ekonomických strát.

 

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

 

 

 

 

                                                                                           Okresné riaditeľstvo

                                                                                               HaZZ v Skalici

 

 

 

                                                                                          

Prílohy

vyhlásenie

vyhlásenie času ZNVP 2022.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 164 kB
Dátum vloženia: 12. 7. 2022 9:13
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 7. 2022 9:36
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00